БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Принципи оперативно-розшукової діяльності.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.Принципи оперативно-розшукової діяльності.

    Принципи будь-якої діяльності—це є головні керівні положення, на яких вона будується, сформульовані у вигляді певних правил. Щодо ОРД, то під принципами необхідно розуміти основні положення, яких повинні дотримуватися працівники оперативних підрозділів Національної поліції, СБУ, Прикордонних військ і Управління державної охорони при виконанні покладених на них завдань[1].

 

           Такими найважливішими правилами, на яких базується ОРД, є стаття 4 Закону України «Про ОРД», якою визначається законність, дотримання прав і свобод людини, взаємодія з органами управління та населенням. І необхідно зауважити, що в законі вміщені лише найбільш загальні, принципові вказівки щодо проведення суб'єктами оперативно-розшукової діяльності гласних і негласних розвідувальних і контр-розвідувальних заходів, здійснюваних з використанням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Реалізація прав, якими наділені співробітники оперативних підрозділів, іноді передбачає втручання в сферу гарантованих законом прав і свобод громадян, державних і громадських організацій, інших юридичних осіб. В зв'язку з цим першим загальним принципом ОРД є додержання законності, і це має дійсно важливе значення.[2] Якщо говорити про організацію оперативно-розшукової діяльності в цілому, то додержання принципу законності виражається тут, перш за все, в точному і неухильному виконанні вимог, передбачених Конституцією України , Законом України «Про ОРД», іншими законами, законодавчими актами, і міжнародно-правовими угодами і договорами, учасником яких є Україна.

              Щодо проведення конкретних оперативно-розшукових заходів, то принцип законності виявляється, насамперед, у неухильному додержанні таких вимог: а) ОРЗ можуть проводитися винятково з метою вирішення практичних завдань, покладених на відповідні підрозділи, лише в рамках ком­петенції того чи іншого оперативного підрозділу і при наявності на це підстав, передбачених ст. 6 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність»; б) ОРЗ повинні не провокувати тих чи інших осіб, які викликають оперативну зацікавленість, на здійснення протиправних дій, і виключати можливість створення умов, які б сприяли їх вчиненню; в) проведення ОРЗ не по­винно зводитися до накопичення матеріалів сто­совно особистого життя, честі і гідності людини, якщо в них відсутні відомості про вчинення заборонених законом дій; г) у процесі здійснення ОРД не повинні порушуватися гарантовані законом права як стосовно не причетних до протиправної діяль­ності громадян, так і тих осіб, в діях яких присутні оз­наки            злочинів чи інших заборонених законом правопорушень.[3]

           Гарантією законності при проведенні ОРЗ є контроль з боку відповідних відомств, зазначених в ст. 9 цього Закону, а також нагляд Генерального прокурора України і підпорядкованих йому прокурорів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Другим загальним принципом ОРД законодавець називає дотримання праві свобод людини. Необхідно зазначити, що згаданий принцип лежить в основі діяльності всієї системи державних органів, покликаних забезпечити дотримання прав і свобод громадян незалежної держави Україна в рамках змін, що відбуваються ,в суспільстві. Цей принцип, як і принцип законності, об'єктивно відбиває особливості ОРД компетентних органів держави. Ця діяльність внаслідок динамічності і швидкоплинності здійснюваних ОРЗ не може постійно контролюватися: вона, як правило, проводиться таємно, в умовах протидії злочинних елементів, досить часто виникають конфліктні ситуації. У зв'язку з цим, навіть незначні тактичні помилки оперативних працівників можуть призвести до тяжких наслідків: до жертв серед населення, знищення майна громадян, заподіяння шкоди тощо.

                Принцип додержання прав і свобод людини викладений в ст. 9 Закону, в якій прямо записано, що при проведенні ОРЗ неприпустимим є порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Крім того, згаданий вище принцип має прояв у тому, що: а) окремі ОРЗ — таємне проникнення в жилі приміщення, візуальне спостереження в них, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль телеграфно-поштових відправлень — здійснюються як виняткові заходи і лише з санкцій Генерального прокурора України, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва та .прокурорів, прирівняних до них; б) ОРЗ, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, проводяться також із санкції прокурора; в) не підлягає передачі і розголошенню інформація, одержана в результаті ОРД, що стосується особистого життя, честі, гідності людини; г) у разі порушення прав і свобод людини чи юридичних осіб підрозділи, що здійснюють ОРЗ, зобов'язані поновити порушені права і відшкодувати заподіяні збитки; д) дії суб'єктів ОРД ,які порушують права і свободи громадян та юридичних осіб, можуть бути оскаржені в установленому законом ,порядку.[4]

             Третім загальним принципом ОРД є взаємодія її суб'єктів з органами управління та населенням. Обов'язковою умовою додержання цього принципу є та обставина, що залучення органів управління та населення до виконання завдань, покладених на оперативні підрозділи, можливо лише з їх добровільної згоди за умови нерозголошення перед ними таємних форм і методів ОРД. Крім цього, така взаємодія припустима лише в тих випадках, коли це не загрожує небезпечними наслідками (наприклад, розшифруванням здійснюваних ОРЗ) і не виникає небезпеки для життя та здоров'я осіб, які беруть участь у проведенні тих чи інших заходів.

Принцип взаємодії з органами управління та населенням знаходить своє відображення в: а) зобов'язанні державних органів сприяти оперативним підрозділам у виконанні завдань ОРД; б) використанні добровільної допомоги населення, опитуванні з їх згоди конкретних громадян з метою одержання відомостей, що викликають зацікавленість оперативних підрозділів; в) участі експертів, фахівців та інших громадян у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб; г) одержанні необхідних документів і даних про діяльність юридичних осіб і спосіб життя окремих громадян; д) використанні за згодою адміністрації службових приміщень, транспортних засобів та іншого майна підприємств, організацій і установ, а також, за згодою осіб, — житла, інших приміщень, транспортних засобів та майна, яке їм належить; е) залученні окремих громадян до проведення контрольних закупок товарів з метою виявлення протиправної діяльності[5].

 

     Галузеві принципи ОРД.

Розглянуті вище принципи в теорії оперативно-розшукової діяльності належать до загальних. Разом з тим, вивчення відповідних статей закону дає можливість вважати, що проведення ОРЗ оперативними підрозділами неможливе без дотримання інших принципів, що визначають специфіку і характер ОРД в межах їх компетенції До таких принципів належать: наступальність, конспірація, поєднання гласних і негласних засобів у боротьбі із злочинністю[6].

Наступальність передбачає систематичне проведення ОРЗ, що випереджають дії злочинців як при підготовці ними злочинів, так ї після їх вчинення В .випадках, коли стають відомими злочинні наміри тих чи інших осіб, оперативні підрозділи проводять необхідні ОРЗ для того, щоб не допустити переростання цих намірів у підготовчі дії Якщо такі дії до вчинення злочину мали місце, вживають всіх заходів для того, щоб не допустити замаху на вчинення злочину або доведення його до завершення. В тих випадках, коли заборонені законом дії уже вчинені, повинні бути вжиті такі ОРЗ, які б виключали спроби злочинців приховати сліди злочинів і можливість уникнути відповідальності Принцип наступальності випливає із змісту ст. 6 Закону, яка передбачає необхідність одержання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства та держави.

Принцип конспірації передбачає здійснення негласних пошукових, розвідувальних і контр-розвідувальних заходів в повній таємниці від осіб, яких перевіряють і розшукують, а також від інших осіб, які не мають прямого службового відношення до організації і виконання таких заходів. В статті 11 Закону прямо зазначено, що особи, залучені до виконання завдань ОРД, зобов'язані зберігати в таємниці інформацію, яка стала їм відома в ході проведення ОРЗ. Крім того, принцип конспірації передбачає збереження в таємниці відомостей про негласних штатних співробітників і осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, і про підприємства і організації, створюваних з метою одержання необхідної оперативної інформації, про негласне проникнення у жилі примі­щення, візуальне спостереження в них, а також інших даних, що є службовою та державною таємницею. Додержання конспірації забезпечує ефективне використання сил, засобів і методів ОРД при виконанні завдань, покладених на компетентні оперативні підрозділи.

Принцип поєднання гласних і негласних заходів випливає із змісту поняття ОРД, яка являє собою систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контр-розвідувальних заходів. Під негласними необхідно розуміти такі ОРЗ, які здійснюються оперативними працівниками в таємниці від осіб, яких перевіряють, і сторонніх громадян. Негласність таких заходів може бути досягнута за умови суворого дотримання принципу конспірації і використання спеціальних оперативно-розшукових сил, засобів і методів. Гласні заходи — це такі, що здійснюють працівники оперативних підрозділів і інших служб правоохоронних органів в процесі виконання покладених на них завдань без спеціальних заходів конспірації до осіб, по відношенню до яких вони проводяться. До найбільш поширених гласних заходів можна віднести адміністративні, попереджувальні, слідчі та інші дії оперативних працівників. Так, гласними заходами можуть бути: опитування осіб за їх згодою і використання їх добровільної допомоги; проведення контрольних закупок товарів; перевірка документів; перевірка фінансово-господарської діяльності юридичних осіб і окремих громадян; направлення офіційних запитів для вивчення відповідних документів, що свідчать про діяльність підприємств, установ, організацій, дають характеристику окремих осіб.

Деякі інші законодавчі акти України, насамперед закон «Про СБУ», передбачають підтримання інших засад і принципів, у тому числі і при виконанні завдань, поєднаних з використанням оперативно-розшукових сил, заходів і методів Зокрема, її згідно зі статтею 3 Закону України «Про СБУ» оперативно-службова діяльність її органів і співробітників ґрунтується па засадах гуманізму, безпартійності, відповідальності перед народом України, підзвітності її Верховній Раді, взаємодії з громадськістю при дотриманні принципів єдиноначальності та колегіальності, демократії і дисципліни[7].

 

 [1] Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності. Дис. к. ю. н. гИВС України. О.: Одеський інститут внутрішніх справ, 1999 с. 32

[2] Токарєв А.О.: Реалізація принципу законності в ОРД.// Національна академія внутрішніх справ України. Науковий вісник 2000р. № 1 с. 135

[3] Курочка М.: Дотримання законів оганами, які зоводять оперативно-озшукову діяльність.//  Вісник Прокуратури 2003р. №7. с. 57

[4] Бойченюк В.В.: ОРД на захисті прав і свобод людини у правовій державі.// Національна академія внутрішніх справ України. Науковий вісник.2002р. №2 с. 78.

[5] Регульский В. Л. Правові та морально-етичні аспекти ОРД // Актуальні питання ОРД та боротьби з організованною злочинністю. Л.: Вісник Львівського інституту внутрішніх справ, 1997. Вип. 6. с. 45

[6] Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності. Дис. к. ю. н. гИВС України. О.: Одеський інститут внутрішніх справ, 1999. с. 32

[7] Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю (поняття, суть, завдання та підстави): К.: , 1998.Обновлен 24 сен 2017. Создан 28 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником