БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Класифікація категорії ризику в ОРД

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД. 

           Класифікація ризиків становить досить складну проблему і, не випадково, на сьогоднішній день ряд авторів намагаються це робити. Одні визначали класифікаційні ознаки, інші це робили безвідносно до них.

Якщо ми звернемося до поняття "класифікація", то в загальному вигляді - це система супідрядних понять в якій-небудь галузі знань, складена на основі врахування спільних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними. Класифікація дозволяє структурувати систему ризиків, здійснювати їх вибір і визначати послідовність рішень на основі класифікаційних ознак. Вона дозволяє орієнтуватися в різноманітті об'єктів і є джерелом знань про них.

          Класифікація ризиків в оперативно-розшуковій діяльності дозволить виявити та визначити його (ризику) структурні характеристики, тобто сукупність елементів і взаємозв'язок між ними. Визначення характерних ознак ризику, в кінцевому підсумку, припускає диференційований підхід до оцінки будь-якої ситуації, в більшій чи меншій мірі пов'язаною з ризиком.

            Серед класифікаційних ознак (й в даному випадку підстав класифікації) можна назвати його сферу, масштаби, причину виникнення, ступінь впливу на діяльність, ступінь обґрунтованості та адекватність часу прийняття рішень, можливість прогнозування, рівень виникнення, відповідність допустимим межам, характер походження, джерело виникнення, і т. п.

Така постановка питання дає нам підставу для визнання оперативно-розшукового ризику в якості самостійного феномену в сфері оперативно-розшукової діяльності з притаманними йому ознаками. Це дозволяє на практиці розмежувати ризики, що виникають безпосередньо при підготовці та проведенні оперативно-розшукових заходів; ризики, пов'язані зі сприянням громадянами держави органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; ризики пов'язані з обставинами, що виключають злочинність діяння.

Розглядаючи видову характеристику ризиків, зупинимося тільки на тих, які  безпосередньо відносяться до оперативно-розшукової діяльності. Класифікація ризиків за джерелом виникнення, може бути представлена наступним чином:

1) ризики, які виникають безпосередньо при підготовці та проведенні оперативно-розшукових заходів:

1.1. Ризик неправильної організації та, як наслідок, отримання неадекватних

результатів ОРЗ;

1.2. Ризик помилкового вибору стратегії й тактики оперативно-розшукових заходів;

1.3. Ризик неможливості реалізації в кримінальному процесі матеріалів, отриманих в результаті проведення оперативно-розшукових заходів;

1.4. Ризик порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів;

1.5. Ризик можливості зриву проведення ОРЗ.

2) ризики, пов'язані зі сприянням громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Дана група ризиків також тісно пов'язана з процесом надання допомоги негласними співробітниками органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і обумовлена тим, що в більшості випадків оперативний підрозділ не видобуває самостійно необхідну інформацію для боротьби зі злочинністю, а використовує дані, отримані від негласних помічників. Вона складається з таких ризиків як:

2.1. Ризик відмови громадян від сприяння;

2.2. Ризик входження в договірні відносини з особами, які за своїми особистими якостями не здатні чинити ефективну допомогу;

2.3. Ризик входження в відносини з особами-дезінформаторами, учасниками організованих злочинних груп;

2.4. Ризик невиконання конфідентом договірних зобов'язань;

2.5. Ризик припинення надання сприяння;

2.6. Ризик розконспіраціі;

2.7. Ризик блокування договірних відносин з негласними співробітниками;

2.8. Ризик неправильної оцінки отриманої інформації;

2.9. Ризик отримання помилкової інформації;

2.10. Ризик залучення негласного співробітника до кримінальної відповідальності;

3) ризики пов'язані з обставинами, що виключають злочинність діяння. У цю групу входять:

3.1. Ризик у ОРД, пов'язаний із необхідною обороною;

3.2. Ризик у ОРД при заподіянні шкоди особі, що вчинила злочин;

3.3. Ризик у ОРД за крайньої необхідності;

3.4. Ризик у ОРД при фізичному та психічному примушуванні;

3.5.Ризик у ОРД при виконанні наказу чи розпорядження.

Не можна сказати, що дана класифікація повною мірою охоплює всі види ризиків, пов'язані з оперативно-розшуковою діяльністю. Диференціацію видів ризику можна продовжити, тому що кожний із названих видів має різні аспекти його прояву. Так, якщо взяти тільки групу ризиків, які пов'язані з підготовкою та проведенням оперативно-розшукових заходів, можна виділити ризики, притаманні конкретному заходу.

У свою чергу, наприклад, ризик входження в договірні відносини з особами, що надають сприяння оперативним підрозділам, але за своїми особистими якостями нездатні чинити їм ефективну допомогу має кілька основних джерел, які можна класифікувати за місцем їх виникнення на:

1) помилки при виборі особи - майбутнього конфіденти;

2) відсутність належної перевірки негласного співробітника;

3) зміна способу життя чи місця проживання;

4) інші помилки в відборі кадрів і організації їх роботи.

Якщо взяти такий критерій як допустимі межі ризиків, їх можна розділити на:

- допустимі ризики. Допустимий ризик припускає рівень ризику в межах його середнього рівня, тобто середнього по відношенню до інших видів діяльності. Тут не очікується непередбачених втрат, які можуть бути незначні та передбачені;

- критичні ризики. Критичний ризик припускає рівень вище середнього, але в межах допустимих значень певних видів діяльності. Тут виникають (можуть виникнути) непередбачені втрати максимально допустимого розміру;

- катастрофічні ризики. Катастрофічні ризики - це такі види ризику, які перевищують вищий (максимальний) кордон ризику.

При розгляді сутності й характеру оперативно-розшукової діяльності, стає зрозумілим, що вона розкривається, в кінцевому рахунку, через реалізацію функцій, притаманних тому чи іншому виду діяльності, то є певні сукупності дій, прийомів, методів, ліній поведінки. Виходячи з цієї передумови, є можливість класифікацію ризиків здійснювати й за функціональною ознакою. Такий підхід дозволив би адекватно відображати реально існуючі дії оперативних працівників. Адже, в кінцевому рахунку, кожен співробітник займає певну посаду, для якої характерна відповідна технологія виконання певних видів діяльності за функціональною ознакою. І, природно, ступінь ризику, його реалізація цілковито залежить від того, наскільки той чи інший співробітник зміг розібратися в конкретній ситуації.

Природно, в рамках виконання певного виду діяльності в силу різних факторів можуть виникнути ризиковані ситуації, але класифікувати їх немає необхідності. Якщо, наприклад, розглядати функцію планування, то ризиковані ситуації можуть виникнути через недостатню кваліфікацію кадрів або неточної інформації, слабкого знання чи нерозуміння суті оперативно-розшукового процесу і т.д.

Процес оперативно-розшукової діяльності здійснюється через прийняття та реалізацію відповідних рішень. Такий критерій як час прийняття рішень, пов'язаних із ризиком, дозволяє виділити:

- ризик випереджаючий - показник характеристики оперативно-розшукової діяльності при проведенні запобіжних дій із вирішення невизначеності в діяльності. Такий підхід і дії свідчать про високу професійну підготовку оперативного підрозділу;

- ризик своєчасний - відображає відповідність між оперативно-розшуковими діями та виконанням необхідних функцій для досягнення поставленої мети;

- ризик запізнюючий - це також характеристика якості оперативно-розшукової діяльності, яка відображає неадекватність вимог об'єктивних умов і функціональної придатності оперативного апарату. Наявність цього ризику, у більшості випадків, призводить до необоротних і несприятливих наслідків.

Можна продовжити аналіз класифікаційних ознак і видів ризику, але це, у основному, призведе до чергового перерахунку думок різних дослідників і фахівців, що не дасть відповіді на основні питання - який підхід, яка класифікація є основною, у якій мірі вона буде сприяти зниженню ступеня ризику в оперативно-розшуковій діяльності.

         Виходячи з вищевикладеного, ми прийшли до висновку, що існуючі на сьогоднішній день підходи до класифікації ризиків, їх теоретичне обґрунтування та практична реалізація не повною мірою відповідають і сприяють підвищенню ефективності оперативно-розшукової діяльності, а конкретніше - прийняттю рішень із меншим ступенем ризику. На сьогодні немає однозначного розуміння суті ризику в оперативно-розшуковій діяльності. Це пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним ігноруванням його нашим законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч однакових, а іноді й зовсім протилежних реальних основ. Це обумовлює можливість існування кількох визначень категорії ризику в оперативно-розшуковій діяльності, сформульованих із різних точок зору.

          У статті проведено аналіз існуючих підходів до визначення поняття «ризик в оперативно-розшуковій діяльності». Кожне з визначень, на нашу думку, має право на існування та вони цілком прийнятні.

Для того, щоб зрозуміти зміст категорії ризику в оперативно-розшуковій діяльності, на нашу думку, необхідно почати з виявлення сенсу таких понять, як «ситуація ризику» та «ступінь ризику», оскільки вони безпосередньо пов'язані зі змістом терміна "ризик". Ситуація ризику (ризикована ситуація) - це різновид невизначеності, коли настання подій може бути визначене, тобто в цьому випадку об'єктивно існує можливість оцінити ймовірність подій, що виникають у результаті оперативно-розшукової діяльності. У свою чергу, кількісна та якісна міра обліку визначеності знаходять своє вираження в терміні "ступінь ризику". У явищі ризику виділяють наступні основні елементи, взаємозв'язок яких визначає його сутність: можливість відхилення від передбаченої мети, заради якої й реалізується вибрана альтернатива; імовірність досягнення бажаного результату; відсутність впевненості в досягненні поставленої мети; можливість настання негативних наслідків під час реалізації тих або інших дій в умовах невизначеності для суб'єкта, який йде на ризик; матеріальні й інші витрати, пов'язані зі здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи; очікування небезпеки, невдачі в результаті реалізації обраної альтернативи. Наявність у ризику перерахованих елементів показує, що його зміст не правомірно ототожнювати тільки з можливостями негативних наслідків, втратами, небезпекою, невдачею, або тільки з передбаченими вдалими результатами, які можуть настати в ході реалізації обраної в умовах невизначеності альтернативи. Ризик у оперативно-розшуковій діяльності - це об'єктивно існуюча усвідомлювана, прогнозована ймовірність настання поряд з досягненням певних цілей, також і негативних наслідків оперативно-розшукових заходів, здійснюваних оперативними підрозділами (апаратами) правоохоронних органів із метою вирішення завдань по боротьбі зі злочинністю, обумовлена невизначеністю можливих оцінок ситуацій, у яких реалізуються зазначені ОРЗ.Обновлен 03 ноя 2016. Создан 30 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником