БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ВІЗУАЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І. П. Козаченко. Юридична енциклопедія; Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування) Позднишев Є.В., Пригунов П. Я. Метод спостереження




"Метод (від грец. μέθοδος — «шлях через») (рос. метод, англ. method, нім. Methode f) – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети. Поняття тотожне алгоритму діяльності чи технологічного процесу.

Сьогодні під методом розуміють особливий прийом або систему прийомів, що застосовуються в будь якій науково-практичній діяльності. Жоден прийом не є повноцінним і завжди реалізується в сукупності дій, але саме за особливостями окремого прийому відрізняють та систематизують методи. Тож алгоритм може відрізнятися в одному особливому етапі за окремими ознаками дії, інструменту, технологічним особливостям процесу, що дає значну множину різномаїття методів, котрі можуть зводитися до основних, чи навіть основного. uk.wikipedia.orgwiki/Метод

(лат. vi-sualis — зоровий, видимий) — один з методів операт.-розшукової діяльності, який застосовується з метою виявлення та фіксації даних щодо протиправної діяльності окр. осіб чи груп, запобігання тяжким злочинам, їх припинення або розкриття, розшуку безвісти пропалих осіб або осіб, які ухиляються від крим. покарання, припинення розвід.-підривної діяльності зарубіж. спецслужб тощо.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992) операт. підрозділи мають право вести В. с. у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних, радіоприладів та ін. тех. засобів. В. с. може здійснюватись і за окр. будівлями, приміщеннями, які можуть стати об'єктами злочинного нападу, терорист, актів та ін. протиправних посягань. При запобіганні або розкритті тяжких злочинів працівники операт. підрозділів мають право негласно проникати в приміщення, трансп. засоби, на зем. ділянки з метою візуального виявлення і фіксації слідів, об'єктів та знарядь злочину тощо. В. с. у житлових приміщеннях гр-н може здійснюватися за згодою їхніх власників або мешканців. Негласне проникнення у житл. приміщення, В. с. у них можуть мати місце лише з дозволу (рішення) суду, якщо одержати інформацію ін. способом неможливо."

Один з найпоширеніших прийомів наукового пізнання є спостереження— цілеспрямоване сприйняття предметів і явищ у їхньому природному виді, тобто такими, які вони є в реальності. Спостереження - сплановане, науково організоване зби­рання даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси шляхом реєстрації фактів чи опитування респондентів. Масове спостереження дає інформаційну базу для узагальнень і характе­ристики об'єктивних закономірностей. Ефективність спостереження залежить від обсягу попередніх знань дослідника про об'єкт спостереження, від його уміння правильно формулювати мету дослідження, від його наполегливості в досягненні цієї мети, від уміння точно і всебічно описати отримані результати.

Якщо замінити слово «дослідник» на «контррозвідник», те вийде вичерпна характеристика одного з найдавніших методів контррозвідувальної діяльності - зовнішнього (оперативного) чи спостереження (стеження).

Спостереження - усвідомлене цілеспрямоване організоване систематичне сприйняття предметів і явищ об`єктивного світу.

Цей метод широко використовується у процесі збору інформації. Так серед заходів контррозвідки по боротьбі з діяльністю розвідників спостереження займає одне з головних місць, так як дозволяє одержати вірогідну інформацію про об`єкт спостереження, дозволяє виявити ознаки, які можуть вказати на те що людина займається розвідкою (приховані зустрічі, ведення фото і кінозйомки заборонених об`єктів та ін.).

Метод спостереження у всій сукупності його різновидів активно використовується у розвідувальному та контррозвідувальному процесах у якості розвідувальних та контррозвідувальних заходів (оперативних дій).

На базі інформації, що поступає з різноманітних джерел, підрозділ СБ підприємства здійснює комплекс оперативних заходів (сукупність оперативних дій). Вони включають (можуть включати) наступні дії, що безпосередньо пов’язані з активним використанням методу спостереження: оперативне спостереження, оперативний огляд, отримання зразків і їх дослідження, обстеження фізичних осіб, оперативне проникнення, розшукова діяльність.


Оперативне спостереження (стеження)

Якщо у розпорядженні СБ підприємства є достовірна інформація про підготовлювані або здійснені діяння, які є загрозою об'єкту захисту (у тому числі його інтересам), СБ має право встановити за причетними до цих діянь особами і їх «зв'язками» спостереження (стеження).

Спостереження — це цілеспрямоване і систематичне сприйняття діянь особи (осіб) і явищ (подій, фактів, процесів), значущих для вирішення конкретних оперативних завдань (наприклад, для виявлення фактів крадіжок, шахрайства, передачі інформації, контактів тощо).

Спостереження здійснюється як явно, так і таємно. Способи спостереження поділяються на безпосередні (фізичні) і опосередковані (за допомогою технічних засобів). Комплексне спостереження включає обидва способи.

Безпосереднє (фізичне) спостереження засновано на візуальному методі отримання інформації і полягає в негласному цілеспрямованому сприйнятті спостерігачем діяльності об'єкту оперативної зацікавленості (людини, транспортного засобу та ін.). Спостереження краще вести групою співробітників (три і більше), яка оснащена фото і відеоапаратурою та засобами зв’язку. В процесі спостереження, як правило, активно використовується фото і відеоапаратура.

Спостерігачем може бути: а) негласний оперативний співробітник СБ; б) гласний співробітник СБ; в) агент СБ; г) особа, що сприяє СБ.

Опосередковане (за допомогою технічних засобів) спостереження полягає в негласному цілеспрямованому сприйнятті спостерігачем діяльності об'єкту оперативної зацікавленості за допомогою технічних засобів (наприклад, фото та відеоапаратури, телевізійної системи, лазерного сканера і ін.). Стеження за допомогою технічних засобів звичайно здійснюється із стаціонарних постів, фізичне стеження частіше всього буває мобільним (пішки або в автомобілі).

Формою оперативного спостереження частіше за все є негласне стеження, проте не виключається і гласне спостереження. За термінами спостереження може бути короткочасним і тривалим, що обумовлене особливостями виникаючих ситуацій.

Практичні рекомендації з проведення безпосереднього спостереження:

1. не потрапляти на очі об’єкту спостереження; щоб він не звернув на співробітника СБ уваги;

2. одяг співробітника СБ не повинен кидатися перехожим в очі, бути нейтральних кольорів і фасонів; одягатися так, як одягнута більшість перехожих.

3. не виділятися у натовпі;

4. робити фото об’єкта під час зустрічі не більше 1 разу.

 Оперативний огляд

Співробітники підрозділу підприємства з дозволу керівника фірми, у разі потреби можуть оглядати приміщення, територію, транспортні засоби фірми.

Квартири, приміщення, транспортні засоби, території і інші предмети, що не є власністю або орендуються об'єктами підприємництва, можна оглядати лише з дозволу відповідних посадовців і власників, або шляхом оперативного проникнення.

Зовнішній огляд включає (може включати): візуальне обстеження, фотографування, відеозйомку, складання схем і малюнків будови, приміщення, ділянки місцевості, транспортного засобу і т.п., з метою отримання інформації, необхідної для вирішення конкретної оперативної задачі.

Метод – певний спосіб дослідження, шлях до поставленої мети. Це - сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання і практичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах..
Методологія наукового пізнання - вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності.

Методика – система певних методів (прийомів, операцій) та правил їх використання, що спрямована на дослідження певних об’єктів та процесів.

Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних методів, які призначені для розв'язування різних за своїм характером наукових задач. При проведенні конкретного наукового дослідження використовуються ті методи, які спроможні дати глибоку й всебічну характеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і задач дослідження, специфіки предмета пізнання та інформацій­ного забезпечення.

Усі методи можна поділити на філософські або загальні (діалектичний, соціологічний, структурно-функціональний, системний, діяльнісний, порівняльний, історичний та ін.), загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, емпірично-теоретичні,) та спеціальні (методи емпіричних досліджень конкретних наук).

 Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи:

1. методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, вимірювання, оцінювання, порівняння, візуально-графічні методи).

2. методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження (індукція, дедукція, системний підхід).

3. методи, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях дослідження (формалізація, абстрагування, аналіз і синтез, систематизація, узагальнення, моделювання),

Сутність методів, що використовуються на теоретичному рівні, коротко викладено в табл.
Методи емпіричного рівня дослідження поділяються на універсальні і специфічні. Одні методи «працюють» на усіх етапах пізнавального процесу, адаптуючись до специфіки об'єкта до­слідження та наявної інформації (формули, таблиці, графіки то­що), інші - на окремих його етапах (експертні оцінки, екстраполяція тощо).


Сутність методів теоретичного рівня пізнання


Метод


Сутність методу


Індукція


Умовивід від окремого до загального


Дедукція


Умовивід від загального до окремого


Аналіз


Поділ предмета дослідження на складові з ме­тою всебічного його вивчення


Синтез


Об'єднання раніше виділених частин предмета в єдине ціле


Аргументація


Раціональний спосіб переконання шляхом обґрунтування та оцінювання доводів на захист певної тези


Абстрагування


Відокремлення істотного від неістотного


Формалізація


Відображення об'єкта чи явища в знаковій фо­рмі


Моделювання


Заміна реального процесу певною конструкці­єю, яка відтворює основні, найістотніші риси процесу, абстрагуючись від другорядних, неіс­тотних


Системний підхід


Об'єкт дослідження розглядається як система, що об'єднує певну множину взаємодіючих еле­ментів в єдине ціле; взаємозв'язок системи і її складових підпорядковується діалектиці цілого і частинного, загального і окремого


Аналогія


Спосіб пізнання, за яким на основі подібності об'єктів за певними ознаками робиться умови­від щодо подібності їх за іншими ознаками


Інтерпретація


Розкриття змісту явища, тексту чн знакової форми, що сприяє їх розумінню



Спеціальні (методи емпіричних досліджень конкретних наук) мають на меті одержання первинної інформації. До них у комерційній розвідці можна віднести спостереження, експеримент, аналіз документів, статистику.



Обновлен 03 ноя 2016. Создан 30 мар 2016



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником