БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритм дій поліцейських у типових ситуаціях охорони громадського порядку та протидії злочинності

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.Алгоритм дій поліцейських у типових ситуаціях ...розглядаються професійні якості сучасного працівника поліції та правила поведінки під час несення служби

  

розглядаються професійні якості сучасного працівника поліції та правила поведінки під час несення служби

для проведення бінарних занять

 

Оперативно-тактична ситуація – це реально існуючий стан кримінальної події або загроза її виникнення, відносно якої здійснюються оперативно – розшукові заходи, що формуються у вигляді певної задачі.

Кожна ситуація складається з елементів:

 • Конкретна кримінальна подія.
 • Сили, дії (поведінка) протидіючої сторони, тобто характеристика осіб, які перевіряються, характеристики розшукуваних та профілактуємих осіб.
 • Стан відомостей, що характеризують кримінальну подію та інші факти. Джерела інформації, умови її отримання, можливості використання.
 • Реальні можливості працівників , тактичні можливості техніки, вибір ОРД.

Оцінка ситуації повинна передбачати (тобто прогнозувати) зміни поведінки і рішень правопорушників.

Оперативно-тактична ситуація може бути охарактеризована як:

                Сприятлива.

               Специфічна (оригінальна складова).

та як:

                Безконфліктна.

                Конфліктна.

Основне призначення вивчення оперативно-розшукової ситуації – це прийняття вірного рішення, враховуючи це можна виділити ще 3 її види:

 • Ситуація, яка потребує негайного реагування.
 • Ситуація, яка передбачає та дає можливість підготовки до оперативно-розшукових заходів.
 • Ситуація, яка потребує ретельної, тривалої розробки рішення або підготовки до оперативно-розшукових заходів.

Отже, працівник  завжди повинен врахувати наявність конфліктної ситуації та постійної протидії від осіб, які замасковано готують або скоюють злочин. А це потребує від  працівника  постійної готовності, гнучкості, самостійності та прояву розумного ризику. Аналітично оцінювати інформацію з метою прийняття обґрунтованого рішення. Діяти наступально, раптово, швидко, винахідливо, враховувати що діє тільки відповідно Закону, спілкується з громадянами завжди ввічливо з повагою, а все це вимагає високої концентрації уваги.

Відповідно наказу № 326 МВС України від 28.04.2016 затверджено ПРАВИЛА етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

 

I. Загальні положення

 

1. Ці Правила ґрунтуються на Конституції України, Законах України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», постанові Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців», інших актах чинного законодавства. Ці Правила поширюються на працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі - працівники МВС), і є узагальненням стандартів етичної поведінки у їх діяльності. Дотримання норм поведінки, установлених цими Правилами, є моральним обов’язком кожного працівника МВС. Громадянин України, який працює або влаштовується на роботу до апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, ознайомлюється з вимогами цих Правил.

 

2. Ці Правила як зібрання основних професійно-етичних норм визначають для працівників МВС принципи етики, якими є:

служіння державі і суспільству;

гідна поведінка;

доброчесність;

лояльність;

політична нейтральність;

прозорість і підзвітність;

сумлінність.


II. Визначення принципів етики працівників МВС


1. Служіння державі і суспільству:

чесне служіння і вірність державі;

забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави; сприяння реалізації прав і законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання; формування позитивного іміджу держави, в тому числі шляхом зміни філософії відношення до бізнесу, де працівники МВС є осередком безпеки та гарантами недоторканності для законослухняних підприємців при веденні ними господарської діяльності.

 

2. Гідна поведінка: повага до гідності інших осіб; ввічливість та дотримання високої культури спілкування; доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами; недопущення, у тому числі поза роботою, дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі чи негативно вплинути на репутацію працівників МВС.

 

3. Доброчесність: спрямованість дій на захист публічних інтересів, пріоритет загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами; неприпустимість використання державного майна в особистих цілях; недопущення конфлікту між публічними й особистими інтересами; нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням працівниками МВС своїх обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом); недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 

4. Лояльність: добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та державних органів, в яких працюють працівники МВС, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів; утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб; коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання працівниками МВС своїх обов’язків.

 

5. Політична нейтральність: недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення працівників МВС; відмова від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій; дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій працівників МВС; уникнення використання символіки політичних партій під час виконання працівниками МВС своїх обов’язків; забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.

 

6. Прозорість і підзвітність: відкритість та доступність інформації про діяльність працівників МВС, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.

 

7. Сумлінність: добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками МВС своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей; постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації своєї діяльності; недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.


Поведінка працівника органів Національної поліціїзавжди і за будь-яких обставин має бути бездоганною, відповідати високим стандартам професіоналізму і морально-етичним принципам стража правопорядку. Ніщо не повинно паплюжити ділову репутацію та авторитет працівника.

 

ЯКОСТІ поліцейських, НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИТУАЦІЇ РИЗИКУ ДЛЯ ЖИТТЯ:

 • Я маю розуміння мети: ми маємо знання, навіщо та заради чого ми ризикуємо життям.
 • Я професійно підготовлений: ми навчені, як діяти в такій ситуації.
 • Я маю стійкість до стресів: нами неодноразово психологічно й фізично «відпрацьовано у формі гри» вирішення завдань у критичних ситуаціях.
 • Я маю довіру до самого себе під час виконання завдань: ми маємо змогу виконати це завдання.
 • Я маю довіру до зброї: ми знаємо, що зброя точна та не дасть осічки.
 • Я маю рішучість: ми маємо здатність швидко прийняти вірне рішення.
 • Я знаю як ефективно діяти у сутичці: ми маємо здатність подумки бачити перемогу.
 • Я маю емоційну стійкості: ми можемо розраховувати на себе у всіх ситуаціях.
 • Я фізично підготовлений: ми маємо фізичні можливості зробити все необхідне.
 • Я спроможен діяти: ми працюємо разом, щоб виконати завдання.
 • Я маю інтелектуальні здібності: ми маємо професійно розвинуте мислення;
 • Я маю міцні нерви: ми психологічно підготовлені;
 • Я маю фізичну підготовку;
 • Я знаю правила володіння зброєю;
 • Я екіпійованний.

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ:

 •  Чекайте несподіванку, а при виникненні сумнівів в оцінці ситуації розраховуй на гірше.
 •   Дотримуйтеся здорового глузду у своїх діях.
 •  Майте план дій.

Принципи планування:

 • Індивідуальність.
 • Своєчасність.
 • Динамічність.
 • Конкретність.
 • Реальність.
 • Майте додатковий план дій.

Прийняття оперативно тактичного рішення  включає:

 • Забезпечення законності.
 • Вибір дії, їх послідовність.
 • Період здійснення.

 

 •   Уникайте шаблонної і передбачуваної поведінки.
 •   При загрозі реагуйте, а не застигайте на місці.
 •   Пам'ятайте: час запізнювання –  це різниця між думкою і діями.
 •   Зменшуйте несприятливий ефект «тунельного» бачення.
 •  Умійте передбачити найгірше і будь готовими до цього, а на цей випадок розробіть план дій.
 •   Розумійте різницю між прикриттям і укриттям.
 •   В незрозумілих ситуаціях не дійте поодинці, не будьте нерозважливо сміливими і пам'ятайте: обережні живуть довше.
 •   Не поспішайте надавати допомогу, не оцінивши тверезо ситуацію, оскільки тут може бути спеціально підстроєна пастка.
 •  Правильна і швидка оцінка ситуації – це складова запорука успіху в твоїх діях.
 •  Постійно підтримуйте радіозв'язок з черговим відділу поліції, доповідайте про своє місцезнаходження та помічених правопорушеннях.
 •   Врахуйте, що звуки і видиме очима спотворюються під впливом стресу.
 • Пам'ятайте, щоб звикнути до зміни освітлення – очі вимагають часу.
 •  При огляді не забувайте подивитися нагору.
 •   Двері спочатку відкрийте, потім сильним поштовхом ноги відкрийте їх повністю, перш ніж увійти.
 •  Практикуйтеся у визначенні місця свого знаходження, завжди знайте точно, де перебуваєте у будь-яку хвилину часу.
 •  Не заглядайте за ріг на рівні очей.
 • Перш ніж рухатися обирайте наступну позицію: займайте більш високу і зручну точку  відносно до підозрюваного або правопорушника.
 •   Не забувайте золоте правило: не провокуйте напад або стрілянину.
 •  У стані страху або стресу реагуйте, як учили в системі професійної підготовки.
 •  Після інциденту з правопорушником або підозрюваним – не розслабляйтеся занадто швидко.
 •  Перебуваючи в зоні високого ризику, стежте за обрисами фігур на тлі неба.
 •  Зменшуйте за можливістю свої розміри, бо ви можете перебувати в якості мішені.
 • Пам'ятайте, що спорядження на ремені і ключі можуть породити шум.
 •  Не перебігайте повз віконних прорізів у повний зріст.
 •  Не стійте перед дверима або вікном.
 • Не виходьте відразу в центр приміщення.
 •  Будьте пильними до засідок.
 • Найкращий захист від засідки - уважно прислухатися до своїх відчуттів і інтуїції.
 • Уникайте показувати свій силует.
 • У темний час тримай джерело світла у витягнутій руці – в сторону від корпусу.
 •   Не направляйте світло на своїх працівників.
 • Навчиться ходити безшумно.
 •   В небезпечній ситуації рухайтеся зигзагами, короткими кидками.
 •   Дотримуйтеся планів, розроблених вами спільно з напарником.
 •   Пам'ятайте: один працівник прикриває – інший рухається.
 •  Чекайте допомогу при затриманнях, пов'язаних з великим ризиком.
 •   Перш ніж діяти – майте прикриття,.
 •  Уникайте ситуацій конфлікту з правопорушником один на один.
 •   При групових діях подбайте щодо розподілу обов'язків.
 •   Діючи разом з напарником, обирайте свою позицію так, щоб правопорушник весь час перебував у колі зору напарника, який тебе страхує.
 •  Не перекривай сектор обстрілу напарника: уникай знаходження працівників поліції на одній лінії з можливим напрямком стрільби.
 •   Постійно надавайте допомогу напарнику та іншим працівникам органів внутрішніх справ.
 •  Намагайтеся забезпечити взаєморозуміння і координацію дій у спільній роботі з напарником.

 

Правила поведінки поліцейського органів Національної поліції під час виконання службових обов’язків, оперативно-службових завдань.

Ці Правила поведінки під час виконання службових обов’язків, оперативно-службових завдань вимагають від поліцейського:

 • безперечно і неухильно поважати та захищати права та свободи людини і громадянина, відповідаючи перед державою і суспільством за життя та безпеку людей у ситуаціях, що потребують втручання правоохоронців. Поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення та повагу;
 • не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті, самовираження, збереження здоров’я, мирне зібрання, володіння майном тощо;
 • не допускати впливу сторонніх осіб, особистих (приватних) інтересів, інтересів членів своєї сім’ї на виконання службових обов’язків, якщо ці інтереси не співпадають із завданнями органів Національної поліціїабо суперечать їм;
 • критично ставитися до власних професійних якостей та поведінки. Постійно працювати над самовдосконаленням, підвищенням свого професійного та загальнокультурного рівня;
 • стверджувати та відстоювати честь і гідність правоохоронця як посадової особи, уповноваженої державою та Українським народом захищати законні права й інтереси громадян. Усіляко сприяти підвищенню авторитету органів Національної поліціїсеред населення;
 • працювати з повною віддачею протягом усього службового часу;
 • застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках, передбачених законом.

При виявленні протиправних дій та їх припиненні працівник зобов’язаний:

 • пояснити правопорушнику, якщо дозволяє обстановка, у тактовній і переконливій формі причину його затримання;
 • висловлювати думки коротко і ясно, виключаючи можливість помилкового або двозначного їх розуміння громадянами, яких вони стосуються;
 • зберігати витримку і гідність, контролювати свій емоційний стан, своїм виглядом і діями демонструвати впевненість і спокій;
 • виявляти емоційно-психологічну стійкість при провокації правопорушниками конфліктної ситуації, не дозволяти втягнути себе в конфлікт, уживати всіх можливих заходів до його мирного вирішення і припинення;
 • уживати всіх можливих заходів для встановлення психологічного контакту з очевидцями та свідками, залишаючись водночас принциповим, рішучим та авторитетним представником державної влади;
 • давати роз’яснення правопорушнику про неправомірність його дій доброзичливо, переконливо і ясно, посилаючись на відповідні вимоги нормативно-правових актів;
 • утримуватись від жорстких дій і різких висловлювань стосовно правопорушника.

 

Для поліцейського неприпустимі:

 • поспішність у прийнятті рішень, нехтування процесуальними і моральними нормами;
 • провокаційні дії, пов’язані з підбурюванням, спонуканням у прямій чи непрямій формі до вчинення правопорушень;
 • розголошення фактів та обставин приватного життя громадян, які стали відомими в ході службової діяльності;
 • вибірковий підхід при вжитті заходів до порушників закону, правил дорожнього руху;
 • байдужість, бездіяльність і пасивність у попередженні і припиненні правопорушень.

 

Обмеження працівником прав і свобод громадян може бути застосовано виключно на підставі і в порядку, передбачених законом. У таких ситуаціях, за винятком дій у стані крайньої необхідності або необхідної оборони, працівник повинен роз’яснити громадянинові підставу такого обмеження.

Надзвичайні обставини не можуть бути виправданням фактів порушення закону, катування та жорстокого поводження.

 

НЕГАТИВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ НА ПРОВОКАЦІЇ:

    Завищена самооцінка;

    Стандартне мислення;

    Нестриманість у спілкуванні, розповідях про себе;

    Невміння контролювати свої емоції і почуття;

    Зайва довірливість;

    Невміння передбачати наслідки своїх вчинків;

    Підозрілість;

    Нездатність розуміти людей;

    Нездатність розуміти ситуацію;

    Невіра в те, що він (вона) може стати об'єктом провокації.

 

КОНКРЕТНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ У СИТУАЦІЯХ РИЗИКУ:

 • Перед роботою перевірте зброю, амуніцію, транспорт, зв'язок.
 • Практикуйся швидко перезаряджати зброю.
 • Прикривають – товариші, вкриваєшся – сам.
 • Звуки і видиме очима спотворюється під впливом стресу.
 • Знайте свого напарника.
 • «Час запізнювання»  – це різниця між думкою і дією.
 • Знайте свій час «хвилину на постріл».
 • Для створення своєї переваги використовуйте ліхтар: направляйте світло ліхтарика згори та прямо в очі.
 • Май додатковий ключ від наручників, який має бути захований у схованку.
 • Дотримуйтеся планів, розроблених спільно з напарниками.
 • Постійно майте заряджену батарею в мобільному телефоні.
 • Спина закрита.
 • Пам'ятайте, що ключі і амуніція можуть надавати шум.
 • Щоб звикнути до зміни освітлення – очам потрібен час,.
 • Майте план на варіант гіршого розвитку подій.
 • Один працівник прикриває - інший рухається.
 • Не забувайте подивитися вгору.
 • Перш, ніж увійти - відкрийте двері повністю.
 • Звертаючись за допомогою – здійсніть оцінювання помічника.
 • Тримай ключі від машини завжди при собі.
 • Практикуйтеся у визначенні свого місця  – знай точно, де ви знаходитися в даний момент.
 • Керуйтеся здоровим глуздом.
 • Практикуйтеся перезаряджати зброю в темряві, на ходу.
 • Не заглядайте за ріг на рівні очей.
 • СТЕРЕЖІТЬСЯ рикошету.
 • Уникайте шаблонної і передбачуваної поведінки.
 • При небезпеці дійте  – не застигайте.
 • Уникайте «тунельне бачення».
 • Зменшуйте за можливістю свої розміри в якості мішені.
 • Не стійте перед дверима або вікном.
 • Будьте пильними до засідок.
 • Стережіться повторюваної засідки.
 • Якщо ризик великий – просіть підтримку.
 • Уникайте показувати свій силует.
 • Чи зможете підтримувати максимальну фізичну активність 90 секунд?
 • Лавіруйте , таким чином знижується напруга у виникненні інцидентів.
 • Найкращий захист від засідки - довіряти своїм почуттям і інтуїції.
 • Чекайте несподіванки.
 • Не провокуйте стрілянину.
 • У зоні високого ризику стежте за обрисом фігур на тлі неба і освітлених просторів.
 • Перш, ніж рухатися, оберіть позицію.
 • Займайте більш високе та зручне місце розташування.
 • Не втрачайте пильність ніколи.
 • Рухайтеся короткими кидками, зигзагами.
 • Ключ до досягнення мети – підготовка.
 • У ситуації ризику ви працюєте так, як навчилися.

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ:

   Перевірте зброю та амуніцію перед службою.

 •                 Обов'язково майте наручники.
 •                 Практикуйтеся перезаряджати зброю: швидко, в русі, в темряві.
 •                Пам'ятайте: звуки і видиме очима спотворюється під впливом стресу.
 •                Використовуйте ліхтар з метою створення переваги; світи згори та прямо в очі.
 •                 Носіть додатковий захований ключ від наручників.
 •                 Майте завжди план дій, орієнтуйтеся на здоровий глузд.
 •                Очі потребують часу, щоб звикнути до зміни освітлення.
 •                Прийоми: опинившись у темряві  – часто моргайте; якщо в очі різко потрапить світло – закрий одне око.
 •                 Один міліціонер прикриває – інший рухається.
 •                 Не забувайте подивитися вгору.
 •                 Перш ніж увійти – відкрийте двері повністю,.
 •                 Тримайте ключ від автомобіля завжди у себе.
 •                 Практикуйтеся у точному визначенні свого місця.
 •                 Знайте не тільки де знаходиться вхід, але і вихід.

                У критичній ситуації використовуйте екстрену кнопку на мобільному телефоні.

 •                 Уникайте шаблонної і передбачуваної поведінки.
 •                 При загрозі – «не застигайте»: зосередьтеся та дійте.
 •                 Зменшуйте за можливістю свої розміри як в якості мішені, уникайте показувати свій силует.
 •                 Під час операції, що здійснюється в темряві: заборонено палити цигарки.
 •                 Не втрачайте пильність.
 •                 Заборонено занадто швидко розслаблюватися, бережіться іншої засідки.
 •               Спочатку наручники – потім обшук.
 •                Пам'ятайте, що джерело успіху – підготовка.
 •                 У критичній ситуації ви будете здійснювати дії, як ви навчилися.
 •                 Ніколи не випускайте зброю з рук.
 •                 Краще компроміс, ніж загибель. Попереджена сутичка – виграна сутичка.

 

ПРИ ПРИПИНЕННІ ЗБРОЙНОГО ОПОРУ ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ ПОВИННІ ПРОЯВЛЯТИ:

 • Винахідливість; Сміливість;
 • Швидко реагувати на ті чи інші дії злочинця;
 • Бути обачним і обережним, щоб своєчасно ухилитися від удару або пострілу.

 

ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ДІЇ  ЗА ФАКТОМ ВИБУХУ

При виявленні вогненебезпечного об’єкта (предмета) або що нагадує такий (тюк, сумка, валіза, портфель тощо), а також за фактом вибуху працівник поліції зобов’язаний:

 • вивести людей із небезпечної зони;
 • доповісти про подію оперативному черговому найближчого територіального ;
 • забезпечити охорону місця події до прибуття спеціалістів-вибухотехніків.

Безпечна відстань від вибухонебезпечних або підозрілих предметів на відкритій місцевості - не менше ніж 100 м,

в будинку - не менш як 50 м.

 

 

Направлений на місце події наряд поліції:

 • забезпечує охорону (оточення) місця події та громадського порядку;
 • встановлює свідків вчинення злочину, опитує їх;
 • затримує підозрілих осіб та доповідає про це оперативному черговому та старшому слідчо-оперативної групи (СОГ);
 • підтримує постійний зв’язок з оперативним черговим  і доповідає йому про оперативну обстановку на місці події.
 • Охороняють і оточують місце вибуху в радіусі 50 м від місця, де він виник.

Моральні основи служби в органах Національної поліції –

громадянський обов’язок і моральні цінності служби:

           Кожен громадянин України, який вступає на службу до Національної поліції, добровільно покладає на себе обов’язок служіння Українському народові й захисту свободи, демократії, законності та правопорядку.

                                 Вищим моральним змістом службової діяльності працівника є:

захист людини,

її життя і здоров’я,

честі та особистої гідності,

невід’ємних прав і свобод.

Загальнолюдські цінності складають основу морального духу поліцейського, який усвідомлює причетність до благородної справи захисту правопорядку, історії органів внутрішніх справ, надбань, досягнень, успіхів попередніх поколінь.

 

Професійний обов’язок, честь і гідність поліцейського:

Совість, професійний обов’язок, честь і гідність є головними моральними орієнтирами на службовому шляху захисника правопорядку і складають моральний стрижень особистості поліцейських.

Професійний обов’язок працівника полягає в безумовному виконанні закріплених Присягою, законами та професійно-етичними нормами завдань щодо забезпечення надійного захисту правопорядку, законності, громадської безпеки.

Честь працівника виявляється в сукупності таких якостей, як заслужена репутація, добре ім’я, особистий авторитет, вірність службовому обов’язку, даному слову і прийнятим моральним зобов’язанням.

Гідність нерозривно пов’язана з обов’язком і честю та являє собою єдність морального духу і високих моральних якостей, їх формування та підтримку в самому собі й інших людях.

Професійний обов’язок, честь і гідність є найважливішими критеріями моральної зрілості працівника, його готовності до виконання оперативно-службових завдань.

 

 

        Моральні принципи служби визначають безумовні вимоги професійної та суспільної моралі до діяльності органів внутрішніх справ.

            Службова діяльність поліцеських Національної поліціїздійснюється відповідно до таких моральних принципів:

 • гуманізму, який проголошує людину, її життя і здоров’я вищими цінностями, захист яких становить сенс і моральний зміст правоохоронної діяльності;
 • законності, визнання працівником верховенства права, а також його обов’язкового виконання у службовій діяльності;
 • об'єктивності, що виражається в неупередженості при прийнятті службових рішень;
 • справедливості, що означає відповідність міри покарання характеру і тяжкості проступку чи правопорушення;
 • колективізму і товариства, що виявляються у відносинах, заснованих на дружніх стосунках, взаємній допомозі та підтримці;
 • лояльності, що передбачає вірність державі, МВС, повазі і коректному ставленні до державних та громадських інститутів, державних службовців;
 • нейтральності, що означає рівне, неупереджене ставлення до всіх політичних партій і рухів, що передбачає відмову працівника від участі в їх діяльності в будь-яких формах;
 • толерантності, що полягає в поважному, неконфліктному ставленні до людей з урахуванням соціально-історичних, релігійних, етнічних традицій і звичаїв.

 

      Полійеський не повинен за будь-яких умов зраджувати моральним принципам служби, що відповідають вимогам держави і очікуванням суспільства, їх неухильне дотримання – справа честі і обов’язку кожного працівника органів внутрішніх справ.

 

моральні зобов’язання поліцейського:

Поліцейський, керуючись Присягою, відповідно до службового обов’язку, дотримуючись професійних честі і гідності, бере на себе такі моральні зобов’язання:

 • визнавати пріоритет державних і службових інтересів над особистими у своїй діяльності;
 • бути прикладом безумовного дотримання вимог законів та службової дисципліни в професійній діяльності та приватному житті, залишатися за будь-яких обставин чесним і непідкупним, відданим інтересам служби;
 • ставитися нетерпимо до будь-яких дій, які ображають та принижують людську гідність, заподіюють біль і страждання, являють собою тортури, жорстокість, нелюдське поводження з людьми;
 • бути мужнім і безстрашним у небезпечних ситуаціях, які виникають під час припинення правопорушення, ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, проведення заходів щодо порятунку життя і збереження здоров’я людей;
 • виявляти твердість і непримиренність у боротьбі зі злочинцями, застосовуючи для досягнення поставленої мети виключно законні і високоморальні принципи;
 • зберігати і примножувати службові традиціїорганів Національної поліції.

           Бездоганне виконання моральних зобов’язань забезпечує право поліцейського на суспільну довіру, повагу, визнання і підтримку громадян.

Професійно-етичні правила поведінки працівника  органів Національної поліції– норми професійної етики вимагають від працівника :

 • поводитися з почуттям власної гідності, доброзичливо і відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи у громадян повагу до органів Національної поліціїі готовність співпрацювати з ними;
 • постійно контролювати свою поведінку, почуття і емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на службові рішення, уміти передбачати наслідки своїх вчинків і дій;
 • поводитись з усіма категоріями громадян однаково коректно незалежно від їх службового чи соціального становища;
 • виявляти повагу та увагу до старших за званням чи віком, завжди першим вітати: молодшому - старшого, підлеглому - начальника, чоловікові - жінку;
 • у спілкуванні з колегами виявляти простоту і скромність, уміння щиро радіти успіхам товаришів по службі, сприяти успішному виконанню ними службових доручень.

 

         Поліцейський повинен пам’ятати, що аморальна поведінка, нерозбірливість і неохайність в особистих стосунках, відсутність навичок самодисципліни і розбещеність, балакучість і незібраність завдають непоправної шкоди його власній репутації і авторитету органів Національної поліціїу цілому.

 

Правила службового спілкування поліцейського

загальні правила службового спілкування:

У спілкуванні з людьми працівнику необхідно дотримуватись вимог Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені.

працівникові необхідно:

 • починати службове спілкування з привітання (прикласти руку до головного убору, перебуваючи у форменому одязі), утримуючись від рукостискання; представитися, назвати посаду, спеціальне звання, прізвище, коротко повідомити мету і причину звернення, на прохання громадянина пред’явити службове посвідчення;
 • висловлювати свої зауваження та вимоги в коректній і переконливій формі, якщо потрібно, спокійно, без роздратування повторити і роз’яснити зміст сказаного;
 • вислухати пояснення або питання громадянина уважно, не перебиваючи, виявляючи доброзичливість і повагу до співрозмовника;
 • ставитися з повагою до громадян, перш за все до людей похилого віку, ветеранів, інвалідів, надавати їм необхідну допомогу;
 • бути уважним до жінок і дітей.

 

при спілкуванні з громадянами працівник повинен виявляти витримку і бути готовим:

 •  до неадекватної поведінки з їх боку, у тому числі до прояву агресії і вчинення опору;
 • до надання їм першої медичної допомоги (у тому числі направлення до закладу охорони здоров’я).

 

У спілкуванні з громадянами з боку працівника неприпустимі:

 • будь-які висловлювання і дії дискримінаційного характеру за ознаками статі, віку, раси, національності, мови, громадянства, соціального, майнового або сімейного стану, політичної чи релігійної належності;
 • надмірний тон, грубість, некоректність зауваження, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень;
 • погрози, образливі вирази або репліки;
 • суперечки, дискусії та дії, що перешкоджають нормальному спілкуванню або провокують протиправну поведінку;
 • необґрунтовані перевірки паспортів та інших документів.

    Поліцейському рекомендується не сприймати на свій рахунок образливих зауважень, недоречних жартів, глузувань, висловлених на вулицях і в громадських місцях.

            Загальні правила урегулювання конфлікту інтересів серед поліцейських:

Працівник Національної поліції зобов’язаний у межах своїх повноважень уживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме будь-якої можливості виникнення суперечностей між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

    Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як працівник органів Національної поліціїбуде призначений на посаду.

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, працівник органу чи підрозділу внутрішніх справ повинен невідкладно повідомити в письмовій формі свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Якщо працівнику органів Національної поліціїстало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших працівників, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

    Безпосередній керівник зобов’язаний ужити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Обновлен 18 сен 2016. Создан 30 мар 2016  Комментарии       
Всего 1, последний 2 мес назад
Андрей 06 фев 2019 ответить
Беспредельщикам закон не описан.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником