БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОНПУ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Відповідність застосування технічних засобів (прийомів, методів) ступеню суспільної небезпеки протиправних виявів - повинні застосовуватися лише найбільш доцільні, раціональні, ефективні і достатні технічні засоби (прийоми, методи) для розкриття певних видів злочинів (попередження протиправних дій) з урахуванням конкретних ситуацій та властивостей самих технічних засобів. Якщо це стосується тяжких злочинів і пов’язано з тимчасовим обмеженням прав і свобод громадян, тоді застосування технічних засобів (прийомів, методів) спеціального характеру проводиться з дозволу суду.

Власник документованої інформації - це суб’єкт, що реалізує повноваження володіння, користування, розпорядження інформацією в обсязі, які встановлені законом [10].

Власник інформації (інформаційної системи) - це фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію (систему) [10].

Власник інформаційних ресурсів, інформаційних систем, інформаційних технологій і засобів їх забезпечення - це суб’єкт, що здійснює володіння, користування, реалізує повноваження розпорядження зазначеними об’єктами в межах, які встановлені законом [10].

Додержання законності - полягає, по-перше, в обов’язковому вжитті заходів, передбачених нормами законів, які регулюють сферу діяльності правоохоронних органів; по-друге, у виконанні цих заходів в чіткій відповідності до положень законів і підзаконних нормативних актів; по-третє, у неприпустимості дій, непередбачених законом, які йому суперечать.

Документальне оформлення застосування технічних засобів (прийомів, методів) - важлива гарантія дотримання законності. Складання передбачених кримінально-процесуальним законом документів є необхідною умовою правильного розслідування по кримінальному провадженні. Воно містить два основних аспекти: а) оформлення прийнятого рішення щодо застосування технічних засобів, яке відтворюється у складанні відповідного документа (плану слідчої дії, оперативно-розшукового заходу, рапорту, доручення, довідки, службової записки ініціатора заходу); б) затвердження факту застосування технічних засобів та отриманих при цьому результатів (матеріалів), яке містить складання компетентною особою відповідного процесуального чи оперативного документа - протоколу, акту, рапорту, довідки, в яких відбиваються усі обставини щодо застосування технічних засобів та отримання в наслідок цього даних (матеріалів). Дані, отримані за попереднім чи експертним дослідженням за допомогою технічних засобів відтворюються у довідці спеціаліста або у висновку експерта. Ці документи затверджуються керівниками відповідного рівня і зберігаються зареєстрованими у відповідних справах, чим забезпечується суворий контроль за дотриманням законності.Дотримання заходів конспірації — один із важливих принципів проведення успішного розслідування по кримінальному провадженні та здійснення оперативно-розшукових заходів при ефективному застосуванні технічних засобів для своєчасного і повного виявлення кримінального правопорушення. Конспіративність протилежна загальному принципу кримінального судочинства - гласності (відкритості), проте вона має суттєве значення для розслідування по кримінальній справі та розкриття злочину оперативно-розшуковими заходами. Однією із обов’язкових умов ефективного проведення слідства є нерозголошення його даних (ст. 222 КПК України). Збереження слідчої таємниці досягається, головним чином, на рівні організаційних заходів по забезпеченню інформаційної безпеки службової діяльності слідчого. Поряд з цими заходами добре підготовленій і законспірованій злочинній діяльності потрібно протиставити комплекс заходів оперативно-розшуковогб (таємного, розвідувального) характеру, без проведення яких неможливо забезпечити ефективне виявлення, припинення злочинів і невідворотність відповідальності злочинців, які діють замасковано. У всіх випадках не підлягають розголошенню дані (у тому числі отримані в наслідок застосування технічних засобів), які стосуються особистого життя громадян (якщо вони не містять інформацію про вчинення заборонених законом дій). Цих положень закону повинні суворо дотримуватися усі працівники правоохоронних органів під час застосування технічних засобів.

Законність застосування технічних засобів - це загально-правовий (процедурний) принцип діяльності правоохоронних органів загалом та застосування науково-технічних засобів для отримання даних у процесі документування і доказування. Законність визначається обов’язковим вжиттям заходів, які передбачені Законом, виконанням їх у чіткій відповідності до положень та вимог закону, а також недопустимості дій, що непередбачені законом, та тим більше, які йому суперечать. Законність застосування технічних засобів тісним чином пов’язана з етичними аспектами отримання інформації від людини та про людину, а також з тактичними аспектами правомірного застосування технічних засобів (прийомів, методів) та технічними аспектами впровадження і використання науково-технічних засобів, які забезпечують об’єктивне, достовірне, найбільш повне і ефективне збирання, дослідження та використання даних у досудовому розслідуванні кримінального правопорушення на рівні сучасних вимог. Дотримання законності під час проведення дізнання, досудового і судового розслідування, здійснення оперативно-розшукової діяльності, прийняття адміністративних заходів цілком і повністю розпНПУюджується на усі випадки (факти) застосування при цьому науково-технічних засобів. Застосування технічних засобів у правоохоронній діяльності повинно суворо відповідати вимогам чинного законодавства та існуючій нормативній базі. При цьому повинні бути всебічно забезпечені гарантії прав, свобод і інтересів громадян та юридичних осіб, що гарантуються Конституцією України.

Етична допустимість (або етичність) застосування технічних засобів (прийомів, методів) - є важливим аспектом правової допустимості. Вона стосується передусім осіб, що виступають як джерела інформації стосовно події та обставин кримінального правопорушення. Безпосереднє використання технічних засобів повинно відповідати нормам моралі та професійній етиці працівника-правоохоронця. Застосування технічних засобів (прийомів, методів) не повинно принижувати честь і гідність людини, спричиняти моральні чи фізичні страждання, пригнічувати її волю та духовний стан, впливати ситуаційно-психологічно, завдавати шкоди здоров’ю (не кажучи вже про загрозу життю), не перешкоджати здійсненню нею прав, які охороняються законом, і, перше за все, права на захист (ст. 20 КПК України). Етична проблема отримання інформації про людину та від неї пов’язана з дотриманням, передусім, конституційних принципів, які з одного боку гарантують особисті права і свободи громадян (ст. 29-32 Конституції України), а з іншого - накладають на них певні обов’язки перед суспільством (ст. 23 Конституції України). В зв’язку з цим в етичній допустимості застосування технічних засобів слід розрізняти два аспекти: 1) власно етичний, якщо застосування технічних засобів, прийомів, методів безпосередньо не торкається особистих прав чи інтересів громадян, тобто, що припустимо для дослідження різноманітних матеріальних об’єктів - джерел доказів, не завжди є придатним для отримання інформації від людини та про неї; 2) процесуально-етичний, коли отримання інформації за допомогою технічних засобів (прийомів, методів) супроводжується безпосередніми обмеженнями або порушеннями прав і свобод людини і громадянина. Не можна, наприклад, в однаковій мірі застосовувати технічні засоби відносно обвинуваченого та свідка, оскільки останній виконує свій громадянський обов’язок і реалізує своє конституційне право - надає допомогу слідству у встановлені істини по справі. Втручання у приватне спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим заборонене (ст. 258 КПК України). Слід зауважити, що проблема етичної допустимості застосування технічних засобів у кримінальному судочинстві нині ще недостатньо розроблена.

Залучення представників громадськості до участі у слідчих діях та окремих оперативно-розшукових заходах із використанням технічних засобів (прийомів, методів) - є ефективним виразником загально конституційного принципу правоохоронної діяльності - гласності (відкритості) та надійною гарантією дотримання законності під час застосування технічних засобів (прийомів, методів) і одержання даних (матеріалів), що набувають доказового значення по кримінальному провадженню. Представники громадськості можуть бути допитані як свідки щодо всіх обставин і умов отримання фактичних даних за допомогою застосованих технічних засобів (прийомів, методів). Під час використання допомоги громадськості у виявленні злочинів слід розрізняти процесуальних та не процесуальних її учасників. До процесуальних учасників громадськості належать поняті, спеціалісти, відомості про них заносяться до протоколу слідчої дії або присутні як свідки при оформленні протоколу під час здійснення оперативно-розшукового заходу. До не процесуальних учасників належать особи, які виконують дії певного (технічного) характеру за дорученням слідчого чи оперативного працівника(копачі, пічники, теслярі для розкриття сховищ, інші фахівці тощо). Залучення представників громадськості і їх діяльність повинні підпорядковуватися певним принципам, серед яких основними є наступні: допустимість, добровільність, забезпечення особистої безпеки, доцільність, достатність, ефективність, етичність, гуманність.

Користувач - це суб’єкт, що звертається до власника за одержанням необхідних йому інформаційних продуктів або можливості використання засобів міжнародного інформаційного обміну і користується ними.

Науково-технічна обґрунтованість технічних засобів (прийомів, методів) - має своєю передумовою наукову розробленість та технічну спроможність науково-технічного засобу. Науково-технічні засоби повинні грунтуватися на добре вивчених наукою фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностях, явищах і процесах, використовувати новітні досягнення науково-технічного прогресу у державі та за її межами, пройти практичну апробацію. Зовнішнім виявом науково-технічної спроможності технічного засобу (прийому, методу) є достовірність, точність, об’єктивність, максимальна повнота отриманих за його допомогою даних (матеріалів), доступність їх сприйняття усіма учасниками процесу, недоторканість (збереження) судових доказів, не ускладнення процесу доказування по кримінальній справі, безпечність, ефективність, надійність, відносна простота < зручність) використання. При визначенні науково-технічної обгрунтованості науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві необхідно враховувати також кваліфікацію фахівця, який їх використовуй Якщо технічний засіб науковий, тобто відповідає науковим поглядам і технічним умовам, а спеціаліст висококваліфікований, тоді й отримані за допомогою цього засобу дані за будь- яких умов (процесуального чи не процесуального характеру) будуть об’єктивними і достовірними.

Наявність фактичних підстав для застосування технічних засобів прийомів, методів) - тільки у зв’язку з протиправною подією для її попередження, виявлення, припинення злочину, розшуку злочинців або інших осіб чи матеріальних об’єктів, виявлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину. Рішення про застосування технічних засобів приймається на основі достовірних, перевірених даних стосовно фактів підготовки до злочину, замаху на нього чи його вчинення, а також дій, спрямованих на приховування слідів злочинної діяльності і т. ін.

Нормативно-правова база системи інформаційного забезпечення НПУ України - ґрунтується на: 1) Конституції України; 2) законах України: 'Про Національну програму інформатизації-”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову піяльність”, “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про захист лформації в автоматизованих системах”, “Про державну статистику” тощо; 3) лпнмінальному, кримінальному процесуальному, адміністративному, ілміністративно-процесуальному кодексах України; 4) указах та тозпорядженнях Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах та розпорядженнях Міністра внутрішніх справ

зо

України, керівництва ГУМВС-УМВС(УМВСТ) та галузевих служб, рішеннях колегії МВС України, які регламентують засади використання інформаційних систем та інформації у боротьбі із злочинністю; 5) міжнародних договорах в сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому порядку.

Основні учасники інформаційних відносин - це автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації (ст. 42 Закону України “Про інформацію”).

Право власності на інформацію - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією (ст. 38 Закону України “Про інформацію”) [12].

Правова інформація - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними, їх профілактику тощо (ст. 22 Закону України “Про інформацію”) [12].

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.

Правова обґрунтованість застосування технічних засобів - повна відповідність вимогам законів та приписам підзаконних актів, які складають правову основу чи регламентують їх застосування.

Правова основа застосування технічних засобів у діяльності органів внутрішніх справ - це система правових норм і підзаконних нормативних актів, які визначають допустимість або регламентують порядок і умови їх використання.

Правова форма застосування технічних засобів - це сполучення діяльності суб’єкта, який застосовує технічні засоби і володіє відповідними повноваженнями, мети застосування технічних засобів, вимог до порядку їх конкретного застосування та оформлення отриманих результатів (матеріалів), значення їх для розв’язання завдань правоохоронної діяльності. Форми застосування технічних засобів опосередковані через правове поле суб’єкта, який їх використовує, метою застосування та юридичною природою отриманих при цьому результатів. Кримінальний процесуальний закон визначає форми застосування науково-технічних засобів: слідчим, особою, що проводить дізнання, оперативним працівником, експертом, спеціалістом.

Правові основи застосування спеціальної техніки - 1) традиційно - сукупність законодавчих норм та приписів підзаконних актів, які регламентують застосування науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві та забезпеченні правопорядку; 2) в наукових джерелах - система законодавчих норм та підзаконних актів, які визначають загальну допустимість, встановлюють принципи і правила, регламентують порядок і умови використання науково-технічних засобів для вирішення завдань боротьби із злочинністю та забезпечення правопорядку.Правові підстави застосування технічних засобів - це норми закону, частіше приписи підзаконного акту, які безпосередньо визначають допустимість і порядок застосування тих чи інших технічних засобів (прийомів, методів) при виконанні конкретних тактичних дій правоохоронної діяльності. При цьому дані норми є часткою правових основ використання технічних засобів і в сукупному поєднанні з іншими нормами можуть набувати такого значення.

Правомірність застосування технічних засобів (прийомів, методів) у правоохоронній діяльності - це сувора відповідність їх використання вимогам чинного законодавства і приписам підзаконних (нормативних) актів, що складають їх правову основу. Технічні засоби повинні застосовуватися тільки у встановлених законом формах і уповноваженими на це законом особами (слідчим, особою, що проводить дізнання, оперативним працівником, експертом, спеціалістом) за умови забезпечення гарантій прав і свобод фізичних та юридичних осіб, які закріплені в Конституції України.

Правомірність використання даних, одержаних внаслідок застосування технічних засобів - дані (матеріали) повинні використовуватися у правоохоронній діяльності тільки з метою запобігання та виявлення кримінального правопорушення, розшуку зниклих злочинців, виявлення знарядь та засобів здійснення злочинів, викрадених коштовностей та інших об'єктів, що мають відношення до справи, а також з метою попередження протиправної дії. Неприпустимо використання одержаних даних з метою шантажу, приниження людської гідності, розголошення інтимних обставин -аіття та інших фактів, що не мають відношення до події злочину правопорушення).

Правопорушення - це, у широкому розумінні слова, антигромадське ііяння, яке заподіює шкоду суспільству і карається за законом.

Принципи додержання законності при використанні науково- технічних засобів у кримінальному судочинстві - це: 1) правомірність застосування технічних засобів (прийомів, методів); 2) науково-технічна : бгрунтованість технічних засобів (прийомів, методів); 3) етична допустимість лоо етичність) застосування технічних засобів (прийомів, методів); 4) суворо кільовий характер застосування технічних засобів (прийомів, методів); 5) чіявність фактичних підстав для застосування технічних засобів (прийомів, четодів); 6) відповідність застосування технічних засобів (прийомів, методів) ;тупеню суспільної небезпеки протиправних виявів; 7) документальне іоормлення застосування технічних засобів (прийомів, методів); 8) дотримання входів конспірації; 9) залучення представників громадськості до участі у _тлчих діях та окремих оперативно-розшукових заходах із використанням технічних засобів (прийомів, методів); 10) правомірність використання даних, игржаних в наслідок застосування технічних засобів.

Принципи інформаційних відносин - це: 1) гарантованість права на 1 ормацію; 2) відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; 3)

'активність, вірогідність інформації; 4) повнота і точність інформації; 5)

законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації (ст. 5 Закону України “Про інформацію”) [12].

Суворо цільовий характер застосування технічних засобів (прийомів, методів) — спрямований на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства, держави від всіляких протиправних посягань з боку злочинців. Забороняється використовувати працівниками правоохоронних органів технічні засоби (прийоми, методи) для виконання дій, що не віднесені законом до їх компетенції, а також дій за своїм розсудом з метою отримання тих чи інших додаткових даних (матеріалів) не по суті справи.Обновлен 03 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником