БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Аудіо-, відеоконтроль особи у кримінальному провадженні є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування (ст. 260 КПК України) [4].

Аудіо-, відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження (ст. 270 КПК України) [4].

Види кореспонденції:

письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;

лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України;

поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;

секограми - письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу;

дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України (ст. 1 Закону України "Про поштовий зв’язок") [24].

Вторинний документ - це документ, що являє собою результат злалітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів (ст. 2” Закону України “Про інформацію”).

Довідково-інформаційний фонд — це сукупність упорядкованих тгрвинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених длязадоволення інформаційних потреб (ст, 1 Закону України “Про науково- технічну інформацію”) [15].

Довідково-пошуковий апарат - це сукупність упорядкованії?: вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел (ст. 1 Закот України “Про науково-технічну інформацію”) [15].

Докази в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК У крани) [4].

Документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, оптичному диску або на іншому носієві, (ст. 27 Закону України “Про інформацію”; ст. 1 Закону України “Про обов’язковий примірник документів”).

Документ - це матеріальний об’єкт з інформацією, що закріплена створеним людиною способом, для її передачі в часі і просторі.

Документ - це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовано відомості про факти, що відбулися або передбачаються. У судово-слідчій практиці виділяють такі види документів: 1) письмові (тексти, цифри та інші записи); 2) графічні (креслення, малюнки, схеми); 3) фотодокументи; 4) відеодокументи; 5) фотодокументи. За своєю процесуальною природою письмові документи можуть виступати як письмові та речові докази (ст. 84 КПК України - Докази)

[4].

Документ у кримінальному провадженні є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 99 КПК України) [4].

До документів, за умови наявності в них відомостей, можуть належати:

1)          матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);

2)         матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

3)          складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4)        висновки ревізій та акти перевірок.

Документ в електронній формі відображення - це інформація, яка представлена у формі набору станів елементів електронної обчислювальної техніки, інших електронних засобів обробки, збереження і передачі інформації,

що може бути перетворена у форму, придатну для однозначного сприйняття людиною й має атрибути для ідентифікації документа.

Документ в інформаційних відносинах - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві.

Документування (документування інформації) - це фіксування на матеріальному носії інформації з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.

Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання (ст. 379 Цивільного кодексу України) [29].

Під житлом у кримінальному праві розуміється приміщення, призначене для постійного чи тимчасового проживання людей (будинок, квартира, дача, номер у готелі тощо), а також ті його частини, в яких може зберігатися майно (балкон, веранда, комора тощо), за винятком господарських приміщень, не дов’язаних безпосередньо з житлом (гараж, сарай тощо) (п.22 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 "Про судову практику у справах про злочини проти власності") [56].

Під житлом у житловому праві розуміють не тільки житлові (у тому числі багатоквартирні) будинки і дачі, призначені для постійного проживання, а й відокремлені квартири та інші ізольовані приміщення (наприклад, окремі .зольовані кімнати в квартирах), гуртожитки, будинки-інтернати, спеціальні будинки для громадян похилого віку й інвалідів та ін., що зареєстровані в державних органах як житлові приміщення (ст.4 Житловий кодекс України) [1].

Під поняттям "житло" у кримінально-процесуальному значенні, що використовується у статті 233 КПК України розуміється будь-яке приміщення, гке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від дзто призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або гз-імчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини ~;кого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для тримання осіб, права яких обмежені за законом [4].

Під поняттям "житло” в оперативно-розшуковому значенні, відповідно до т ” ч.І ст. 8, ч.2 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" зглядається: 1) особистий будинок зі всіма приміщеннями, які призначені для тзстійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, які хоча І нг призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, але є :-:т адовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми масності, яке належить до житлового фонду і використовується для постійного і'о тимчасового проживання; 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не -стежать до житлового фонду, але використовуються для тимчасового ттсживання.

Загальні критерії ефективності організаційно-тактичного забезпечення застосування спеціальних оперативно-технічних засобів - це:

своєчасність виявлення і повнота фіксації фактичних даних, що становлять : "егативний інтерес; 2) доцільність застосування оперативно-технічних засобів

під час проведення оперативно-розшукового заходу; 3) обмеженість часу (невідкладність) отримання об’єктивних даних, необхідних для розв'язання оперативно-розшукових завдань; 4) складність, неможливість або недоцільність з оперативно-тактичних міркувань отримання необхідних фактичних даних без застосування технічних засобів; 5) забезпечення шифрування за допомогою технічних засобів джерел оперативно-розшукової інформації.

Запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогу спеціальних технічних засобів на відповідному матеріальному носії звуків і (або) зображень, що дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою (ДСТУ 3807-98) [78].

Засоби оперативно-розшукової діяльності - оперативні обліки, спеціальна оперативно-розшукова техніка, службово-розшукові собаки.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем у кримінальному провадженні - це пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частий, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування (ст. 264 КПК України) [4].

Зняття інформації з каналів зв’язку - це оперативно-розшуковий захід, який здійснюється з використанням спеціальних технічних засобів і направлений на негласний контроль і фіксацію відкритої інформації, що передається перевіряємими (розроблюємими) особами технічними каналами зв’язку. До каналів зв’язку відносять проводовий та радіоканал.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження (ст. 263 КПК України) [4].

Інформаційний ресурс - це сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо) (ст. 1 Закону України “Про Національну програму інформатизації'”) [16]. Або: інформаційний ресурс - це окремі документи й окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших видах інформаційних систем).

Інформаційні обліки на територіальному рівні управління в міськрайлінорганах внутрішніх справ - це відомості про: 1) події і факти кримінального характеру; 2) адміністративні правопорушення; 3) підприємства, організації та установи, що становлять оперативний інтерес; 4) об’єкти дозвільної системи; 5) зареєстрований автомототранспорт; 6) зареєстровану вогнепальну та газову зброю; 7) викрадені, загублені та вилучені предмети

злочинного посягання, у тому числі номерні та безномерні речі, антикваріат, AMT, вогнепальна та газова зброя, документи; 8) знаряддя скоєння злочинів та правопорушень, речові докази; 9) повідомлення та інша оперативна інформація; 10) фото та відеотеки (місць скоєння злочинів та пригод; осіб криміногенних категорій); 11) осіб (які скоїли злочини; відбули покарання у місцях позбавлення волі; скоїли адміністративні правопорушення; наркоманів; злочинців, які знаходяться у розшуку; осіб, які пропали безвісти; невпізнаних трупів та невідомих хворих; осіб, що становлять оперативний інтерес; власників посвідчень водія); 12) паспортну реєстрацію громадян.

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації - це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях (ст. 1 Закону України “Про науково-технічну інформацію”) [15].

Інформаційні ресурси спільного користування - це сукупність ^формаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм,

: гтанізацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких •кладено договори про їх спільне використання (ст. 1 Закону України “Про -іуково-технічну інформацію”) [15].                                            

Інформаційно-пошукова система - це система, що призначена для ~:щуку інформації в базі даних, знань, сукупності інформаційних ресурсів.

Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування - це офіційна документована інформація, яка створюється в іголесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів * ;левого і регіонального самоврядування (ст. 21 Закону України “Про .ьіоомацію”) [12].

Інформація довідково-енциклопедичного характеру - це

; тематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про ; лільнє, державне життя та навколишнє природне середовище (ст. 24 Закону спіни “Про інформацію”) [12].

Інше володіння особи - це такі об’єкти (природного походження та іг-чного створення), які за своїми властивостями дають змогу туди ~:нігкнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними **: а'ть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські f zs-zi та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера r; 5ZZI вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль ':с:: [53].

Інше володіння особи у кримінально-процесуальному значенні ж?овіється транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи тп*г*:~ення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого ісзпчічгння тощо, які знаходяться у володінні особи (ст. 233 КПК України) [4].

Кондиціональна техніка - частина оперативної техніки, призначена для створення умов, що сприяють виникненню інформації, яка може стати оперативно-розшуковою.

Контроль за листуванням, телеграфною та іншою кореспонденцією - це оперативно-розшуковий захід, який складається з негласного відбору та вивченні поштових відправлень, телеграфної, телефонограмної кореспонденції з метою отримання інформації, що має оперативний інтерес для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, в підприємстві (установі) відправлення і прийому кореспонденції.

До кореспонденції, на яку може бути накладений арешт, відповідно до кримінально-процесуального законодавства, належать листи всіх видів (прості, цінні, рекомендовані), бандеролі (цінні і прості), посилки, поштові контейнери, перекази, поштівки, телеграми, радіограми тощо. У жодному випадку не повинен накладатися арешт на листування обвинуваченого, який тримається під вартою, або затриманого, підозрюваного зі своїм захисником. Цей висновок випливає із закону, що надав право обвинуваченому на побачення із захисником сам на сам без обмеження їх кількості та тривалості. Якщо можливі побачення сам на сам, то можливе і неконтрольоване владою листування. Інакше означало б порушення права на захист. Це право гарантується Законом України "Про адвокатуру" та ст. 47 КПК України.

Мета систем інформаційного забезпечення правоохоронних органів - це всебічна інформаційна підтримка практичної діяльності правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю.

Мета створення інформаційних обліків в системі НПУ України - це оперативне інформаційне забезпечення службової діяльності всіх підрозділів: від міськрайлінорганів до Міністерства внутрішніх справ.

На ефективність застосування оперативно-технічних засобів безпосередньо впливають чотири основні чинники - правовий, організаційний, технічний та кадровий.

Національний інформаційний фонд України - це сукупність інформаційних фондів (інформаційних ресурсів) держави: архівного, бібліотечного, стандартів, архіву друку, фонду фільмів, патентного та інших фондів (ст. 1 Закону України “Про обов’язковий примірник документів”) [18].

Негласні оперативно-розшукові заходи - різновид оперативно- розшукових заходів, передбачених Законом України “Про оперативно- розшукову діяльність”, які проводяться оперативними підрозділами в негласній, конфіденційній формі із збереженням в таємниці мети, характеру, змісту та результатів конкретних оперативно-розшукових дій.

Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ст. 246 КПК України) [4].

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270,

271, 272, 274 КПК України, проводяться виключно у кримінальному нговадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Обробка документів - це процес створення і перетворення документів.

Обробка інформації - це вся сукупність операцій (збирання, введення, вписування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін каналах передачі даних. Або: Обробка інформації - сукупність операцій збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, з урахуванням обміну каналами передачі даних.

Оперативна техніка - це самостійна група технічних засобів, які використовуються в межах оперативно-розшукової діяльності у притаманний їй нормах і методах. До цієї групи технічних засобів входять спеціально ззонструйовані, змінені або пристосовані до специфічних потреб оперативно- гозшукової діяльності криміналістичні, радіотехнічні, оптичні, фотографічні, смічні, пошукові, звуко- і відеозаписувальні та інші науково-технічні засоби. Гпецифічними ознаками оперативної техніки є її призначення, цільова здрямованість, правові форми використання, конструктивні дані, спеціальні пктичні прийоми і методики застосування, особлива нормативна регламентація ззорядку, меж і умов застосування, юридична природа отриманих за її допомогою даних (результатів). Засоби оперативної техніки прийнято поділяти на основні (спеціальні) та допоміжні (інколи їх називають загального призначення). Основні засоби оперативної* техніки застосовуються за допомогою спеціальних методів та прийомів оперативно-розшукової діяльності з вимагають спеціального нормативного регулювання (причому на застосування деяких з них згідно Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” потрібно одержати дозвіл зуду). Допоміжні засоби оперативної техніки використовуються у боротьбі зі злочинністю на основі загальних принципів оперативно-розшукової діяльності. Ітеративний характер отримання інформації засобами оперативної техніки не дороджує безпосередньо джерел доказів. Така оперативно-розшукова деформація слугує основою для висування версій і вибору найефективніших прийомів провадження слідчих дій для процесуального її закріплення. При використанні оперативної техніки слід суворо дотримуватися вимог законів, у дершу чергу, законів України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність” та положень кримінально-процесуального законодавства, а також дідзаконних актів МВС України і забезпечувати заходи конспірації,

Оперативна техніка - це сукупність спеціальних технічних та дрограмно-технічних засобів, пристроїв, речовин і науково обґрунтованих дрийомів їхнього правомірного застосування в процесі проведення оперативно­го зшукової діяльності (Кобець).

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються з я застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів (ст. 2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") [19].Оперативно-розшукові заходи - це дії органів дізнання шд час здійснення оперативно-розшукової діяльності. У ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" зазначаються такі оперативно-розшукові заходи: опитування громадян; контрольні закупки товарів; витребування документів; операції щодо захоплення збройних злочинців; відвідування приміщень зі згоди власників або мешканців; проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; використання конфіденційного співробітництва та ін. [19]. Або: Оперативно-розшукові заходи - отримання та перевірка оперативної інформації щодо осіб і фактів, які міють оперативний інтерес.

Оперативно-технічні засоби - це складова оперативної техніки, що використовується оперативно-техні чними підрозділами згідно чинного законодавства для проведення оперативно-технічних заходів.

Оперативно-технічний захід - це складова огіеративно-розшукового заходу, що здійснюється із суворим дотриманням законності, за участю оперативно-технічних підрозділів із негласним застосуванням оперативної техніки. Проведення оперативно-технічних заходів здійснюються лише за вмотивованим рішенням суду і мають винятковий та тимчасовий характер. До порушення кримінальної справи вони застосовуються з метою запобігання тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. Надання дозволу на проведення оперативно- розшукових заходів після порушення кримінальної справи не залежить від тяжкості злочину.

Оперативно-технічні заходи - система дій підрозділів НПУ з негласного впровадження і застосування спеціальної техніки для вирішення завдань відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”.

Опрацювання документів - див. Обробка документів.

Основні види обліків НПУ України - можна згрупувати в 4 групи: 1) оперативно-розшукового, оперативно-довідкового та профілактичного призначення; 2) експертно-криміналістичного призначення; 3) статистичного та аналітичного призначення; 4) адміністративного (управлінського) призначення. Всю інформацію оперативних обліків у свою чергу можна розділити на 3 великі групи: 1) облік осіб і їх характеристик; 2) облік полій; 3) облік предметів та речей.

Первинний документ - це документ, що містить в собі вихідну інформацію (ст. 27 Закону України “Про інформацію”) [12].

Пенітративна техніка - частина оперативної техніки, призначена для забезпечення проникнення в приміщення, транспортні засоби та інші місця.

Підсистема пошуку інформації інтегрованого банку даних - забезпечує можливість пошуку різних об’єктів обліку за фрагментом

настановних даних та опису: 1) особи; 2) злочину; 3) територіального об’єкту; 4) автомототранспорту; 5) зброї; 6) номерної речі; 7) антикваріату. Крім того, внаслідок інтеграції даних, що належать різним облікам, користувач може легко прослідкувати весь ланцюжок зв’язаних об’єктів. Існує також можливість виведення результатів пошуку інформації в ІБД у файл.

Поліграф - є різновидом психофізіологічної апаратури і представляє собою комплексну багатоканальну комп’ютерно-апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів.

Потерпілий - це особа, якій злочином заподіяна моральна, фізична або майнова шкода. Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, має право давати показання у справі. Потерпілий і його представник також мають право: додавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення попереднього слідства, а у справах, в яких попереднє слідство не провадилося, - після відданя обвинуваченого до суду; брати участь ■ судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови судді (ст. 55 КПК України) [4].

Правова основа здійснення оперативно-технічних заходів - це система законодавчих та підзаконних нормативних актів, а також встановлюваних ними принципів і правил, що визначають допустимість їх використання або регламентують порядок і умови їх застосування під час здійснення заходів оперативно-розшукової діялвності.

Принципи організації і тактики застосування технічних засобів - це відповідність принципам кримінального судочинства та слідчої і оперативно- розшукової тактики, а саме: 1) законність (безумовна відповідність засобів і методів діяльності приписам закону, які забезпечують процесуальні гарантії громадянам); 2) етичність (неприпустимість застосування засобів та дій, які принижують честь і гідність громадян, загрожують їхньому здоров’ю і життю);

3)    науковість (відповідність тактичних прийомів і засобів сучасному рівню розвитку науки); 4) таномірність (послідовна реалізація запланованих засад, які забезпечують доцільність діяльності із збирання, дослідження та використання оперативно-розшукової і доказової інформації); 5) вибірковість (найбільш доцільний добір засобів і прийомів, відповідно до конкретної ситуації з метою досягнення потрібного результату); 6) оперативність (своєчасне та невідкладне застосування тактичного прийому); 7) раптовість (вибір найбільш сприятливого моменту для застосування тактичного прийому з елементами несподіваності для певних учасників протиправної дії); 8) тактична гнучкість і швидка зміна застосовуваних тактичних прийомів, залежно від виникаючих ситуацій і обставин); 9) взаємодія (узгодженість діяльності відповідних органів, служб та осіб, які забезпечують компетентне і ефективне застосування тактичних прийомів для досягнення конкретних результатів).

Прогнозування - це імітація одержання нової інформації на основі інформації, яка надходить у поточний момент і її зіставлення із сукупністю інформації, що надійшла раніше.

Прослуховувяиня телефонних розмов цс оперативно-розшу|0 міх Ід, який здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів складається у слуховому контролі та фіксації розмов по телефонним лі^.1 зв’язку перевіряемих (розроблюсмих) осіб.

Рслснантність це ступінь відповідності одержуваного результаті бижаному. У термінах пошуку - цс ступінь відповідності результатів пощу^- завданню, що поставлене у залиті.

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинецц^: кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, щ0 встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, щ0 були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті- кримінально протиправним шляхом (ст. 98 КГТК України) [4].

Розвідувальна техніка - частина оперативної техніки, призначена для-* негласного отримання оперативно-розшукової інформації.

Система Інформаційного забезпечення НПУ України — це сукупність! інформаційних систсм певних обліків, побудованих з урахуванням дотримання таких вимог: 1) наявності нормативно-правової бази; 2) організаційної кадрового забезпечення інформаційних підрозділів; 3) організації підготовки Та перепідготовки кадрів; 4) наявності відповідних технічних, програмних та телекомунікаційних технологій; 5) матеріально-технічного та фінансового! забезпечення. Або: система інформаційного забезпечення НПУ України — це комплекс організаційних, програмно-технічних, технологічних, нормативная! правових та інших заходів, які спрямовані на забезпечення оперативно* J службової діяльності органів внутрішніх справ.

Свідок — фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини,^ що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань (ст. 65 КПК України) [4J.

Слідчо-оперативна група - це організаційна форма взаємодії слідчого з органами досудового розслідування, експертами, спеціалістами. Створюється« під час розслідування складних, багатоепізодних справ.

Спеціалізована апаратура контролю проводових комунікацій (САКПК) - апаратура, призначена для отримання з проводових комунікацій інформації певного виду (факсимільних повідомлень, телеграм, електронної:, пошти тощо).

Спеціалізована апаратура радіоконтролю (САРК) - апаратура* призначена для отримання з радіоефіру інформації певного виду (телефонних переговорів рухомого (мобільного) зв’язку, пейджингових або SMS- повідомлень, радіоелектронної пошти тощо).

Спеціальна техніка забезпечує вирішення таких основних оперативно-розшукових завдань - це: 1) виявлення і фіксацію даних, які вказують на факти злочинної діяльності та приналежність до них конкретних осіб; 2) документування дій осіб, що розроблюються чи перевіряються органами внутрішніх справ, для використання отриманих даних у процесі оперативно-розшукової діяльності та розслідування злочинів; 3) створенняумов, які сприяють утворенню і виявленню слідів злочину і злочинця; 4) забезпечення конспірації в проведенні оперативно-розшукових заходів; 5) виявлення фактів використання злочинцями технічних засобів при проведенні ними розвідувальних та контррозвідувальних дій стосовно працівників органів внутрішніх справ; 6) реалізація принципів наступальності і раптовості під час здійснення оперативно-розшукових заходів та провадження слідчих дій.

Спеціальні оперативно-технічні засоби — це технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально створені, розроблені, запрограмовані або модернізовані для виконання завдань з отримання інформації під час здійснення оперативно- розтукової діяльності. До таких засобів належать: 1) засоби отримання та реєстрації аудіоінформації; 2) візуального спостереження та документування;

3) перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв’язку; 4) контролю поштових повідомлень і відправлень; 5) оперативного обстеження предметів і документів; 6) оперативного проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об’єкт та їх обстеження; 7) оперативного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об’єктів; 8) оперативного отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі.

Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв язку, Інші засоби негласного отримання інформації (СТЗ) - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально розробленні, виготовленні, пристосовані для негласного отримання інформації, або технічні засоби, запрограмовані з цією самою метою з використанням спеціального програмного забезпечення, які використовуються підрозділами під час здійснення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності відповідно до чинного законодавства.

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (СТЗНОІ) - тип оперативно-технічних засобів, призначених для негласного отримання акустичної, візуально-оптичної інформації або інформації, що передається проводовими каналами зв’язку, радіоефіром чи зберігається на матеріально-речових носіях.

Спосіб (прийом) застосування науково-технічного засобу у правоохоронній діяльності - це форма діяльності суб’єкта, що застосовує цей засіб, тобто комплекс причино та функціонально пов’язаних, цілеспрямованих (або довільних) дій, спрямованих на найбільш ефективне досягнення за допомогою науково-технічного засобу результатів правоохоронної діяльності. Основу конкретної діяльності становлять передусім знання, навички та звички щодо застосування засобів діяльності для досягнення певної мети. їх послідовність становить механізм діяльності - порядок, систему застосувати суб’єктом засобів діяльності відносно певного об’єкта з конкретною метою.

Спостереження за особою, річчю або місцем у кримінальної*; провадженні здійснюється для пошуку, фіксації і перевірки під час досудовог розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу т її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місцяпублічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за вказаними об'єктами або візуальне спостереження з використанням в ідсо запису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України) [4].

Структурна будова інформаційних систем НПУ України - поєднує принципи територіально-розподіленої та централізованої топології і організована у вигляді трьохрівневої ієрархічної моделі: 1) центральний - інтегрує інформаційні системи загальновідомчого значення та галузевих служб МВС України; 2) регіональний — охоплює інформаційні обліки, які є складовими загальновідомчих інформаційних систем і використовуються службами ГУМВС, УМВС, УМВСТ; 3) територіальний — охоплює інформаційні обліки, які є складовими загальновідомчих інформаційних систем і використовуються в міських, районних та лінійних НПУ, спеціалізованих підрозділах міліції. Основу системи збору, контролю та використання інформації складає територіальний рівень. Існує ще один - додатковий рівень обміну інформації - міждержавний. Збір і передачу інформації на рівні держав здійснює Національне центральне бюро Інтерполу.

Суб’єкти застосування оперативної техніки - це працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (вони є ініціаторами їх застосування), в окремих випадках спеціально допущені фахівці експертно- криміналістичної та оперативно-технічної служб і підрозділів технічного забезпечення спеціальних заходів, а також слідчі відповідно до Розділу 21 КПК України. Інші особи, у тому числі представники окремих категорій громадськості, можуть залучатися для участі в оперативно-розшукових заходах із застосуванням оперативно-технічних засобів у разі необхідності та за умови не розголошення спеціальних методів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ і сутності здійснюваних заходів.

Тактика застосування засобів спеціальної техніки - це система наукових положень і розроблюваних на їх основі практичних рекомендацій щодо прийомів і дій з організації планування та ефективного застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій, здійсненні оперативно- розшукових та прийнятті адміністративних заходів. Тактика застосування технічних засобів має похідний характер від загальної тактики здійснюваного заходу і розглядається стосовно вирішення конкретних правоохоронну завдань. З одного боку - це практична діяльність, а з іншого - система наукових знань (частина науки криміналістики, теорії оперативно-розшукової, адміністративної, управлінської діяльності тощо). Основними елементами тактики є тактичний прийом, тактична операція, тактична комбінація.

Тактика отримання оперативно-розшукової інформації технічними засобами — це система наукових положень і розроблених на їх основі практичних рекомендацій по організації, плануванню і проведенню оперативно-розшукових заходів, спрямованих на отримання оперативно- розшукової інформації засобами оперативної техніки, в умовах (обстановці), шо склалися реально, відповідно до вимог законів і під законних актів, а також способи і прийоми дій осіб, які застосовують зазначені засоби.Тактична комбінація — це певне сполучення тактичних прийомів застосування технічних засобів в межах однієї слідчої дії чи оперативно- розшукового заходу, які переслідують мету розв'язання конкретного чявтяяня по виявленню припиненню кримінального правопорушення.

Тактична операція - це комплекс слідчих дій, операгивно-розшукових та інших заходів, спрямованих на досягнення єдиної конкретної мети при ефективному застосуванні технічних засобів у ході виявлення припинення кримінального правопорушення.

Тактична ситуація - це сукупність умов і обставин, при яких проходить процес розслідування чи здійснюється оператквно-розшуковнй захід Ь застосуванням технічних засобів.

Тактичний прийом — це найращональшпшй спосіб дії або найдоцільніша лінія поведінки у конкретній ситуації, шо склалася в промесі збирання, дослідження і використання оперативно-розшукової та доказової інформації, отримуваної технічними засобами (прийомами, методами) під час виявлення припинення кримінального правопорушення. Тактичний прийом свідчить, яким чином за допомогою яких тактичних заходів і технічних засобів можливо найефективніше отримати (зібрати) та використати у кримінальному судочинстві оперативно-розшукову або доказову інформацію. Тактичні прийоми можуть мати законний (обов'язковий) та факультативний (рекомендаційний) характер. Наприклад, протоколювання є законним прийомом фіксації процесу та результатів слідчих дій, а фотографування, відеозапнс чи звукозапис - факультативним, їх застосування є прерогативою слідчого. Присутність понятих під час обшуку - обов'язкова, а участь фахівця при обшуку не обов'язкова. Разом з тим використання факультативних (рекомендаційних) тактичних прийомів підвищує якість дій щодо отримання і подання суду даних у більш зрозумілій і переконливій формі. Тактичні прийоми застосування науково-технічних засобів перебувають у складному взаємозв'язку з організаційними формами і методами, в самій тактиці помітне місце займають елементи організаційного характеру.

Технічні засоби подвійного призначення - технічні засоби, які можуть бути застосовані як у загальних сферах людської діяльності, так і в інших сферах, наприклад, для негласного отримання інформації.

Узагальнення інформації - це перетворення інформації про наявність множини простих окремих подій в інформацію про наявність деякої події більш високого рівня, у яке ці окремі події входять як окремі його елементи.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу у кримінальному провадженні є негласною слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв'язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження (ст. 268 КПК України) [4].Установлення місцезнаходження радіоелектронного проводиться на підставі ухвали слідчого судці, постановленої передбаченому статтями 246,248-250 КПК України.Обновлен 03 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником