БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗАСОБИ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОНПУ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Абонент - це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі, (ст.1 Закону України “Про

телекомунікації") [28].

Адаптивна антенна система - антенна система, до складу якої входять активні кола, зв'язані з випромінювальними елементами, завдяки яким одна або декілька характеристик антени автоматично змінюються залежно від прийманого сигналу або від зміни електромагнітної обстановки (ДСТУ 3801- 98) [58].

Адміністративно-службовий зв’язок НПУ - це сукупність відомчих (установчих) телефонних станцій (автоматичних та ручного керування) з абонентською мережею, абонентські мережі міського та міжміського телефонного зв'язку загального користування, мережі абонентського телеграфування (телетайпу), факсимільного та мобільного зв’язку. Адміністративно-службовий зв’язок в НПУ використовується у пНПУякденній діяльності в інтересах усіх служб і підрозділів.

Адреса мережі Інтернет - це визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв (сг.1 Закону України “Про телекомунікації) [28].

Адресний простір мережі Інтернет - це сукупність адрес мережі Інтернет (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Активна антена - антена, яка містить активний пристрій (ДСТУ 3801- 98) [58].

Акумулятор (від лат. accumulator - збирач) - це пристрій для запасання енергії і живлення нею технічного пристрою.

Аналогова система радіозв’язку - система радіозв'язку для передачі безперервних сигналів (ДСТУ 3254-95) [72].

Антена - пристрій для випромінювання або приймання електромагнітних хвиль (ДСТУ 3801-98) [58].

Антена - перетворює енергію змінного струму високої частоти в енергію електромагнітних коливань і навпаки.

Антенна решітка - антена, шо складається з декількох випромінювальних елементів одного типу, розташованих у певному порядку, орієнтованих та збуджених так, щоб отримати задану діаграму направленості (ДСТУ 3801-98) [58].

Багатосайтова система - це система радіозв'язку, яка складається з двох та більше сайтів.

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - це електрозв’язок з використанням радіотехяологій, під час якогокінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру (ст.1 Закону України “Про телекомунікації") [28].

Бічна смуга (частот) - смуга частот, розмішена вище або нижче несучої частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несучого коливання (хвилі) (ДСГУ 3254-95) [72].

Бічна частота - частота однієї із спектральних складових, розміщена у бічній смузі частот (ДСТУ 3254-95) [72].

Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - це встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Вид зв’язку: За технічною організацією - це складова частина системи зв’язку, визначається сукупністю способів і технічних засобів передачі інформації однієї форми сприйняття. За способом передачі інформації — це проводовий, радіо- (безпроводовий) та комбінований (радіо-проводовий) зв’язок. За сукупністю використовуваних технічних засобів - це телефонний (передача інформації в мовній формі), телеграфний або телетайпний (передача інформації в літеро-иифровій формі), факсимільний (передача інформації в геометричній формі), телевізійний (передача інформації в фізичній формі), сигнально-кодовий (передача інформації в опосередкованій формі), передачі даних (електронна пошта або міжкомп’ютерний обмін інформацією) та іншій.

Види зв’язку НПУ - за організаційною структурою, специфікою використання і тактико-технічними характеристиками зв’язок органів внутрішніх справ умовно поділяють на оперативний (спеціальний, з найвисокішим пріоритетом) та адміністративно-службовий чи адміністративно-господарський (загального призначення). Організація зв'язку в НПУ передбачає створення систем та мереж зв’язку.

Виділена лінія - це лінія зв’язку, орендована юридичною (фізичною) особою в телефонній мережі для певного користування.

Високочастотний (ВЧ) телефонний зв’язок - це такий зв’язок, в якому на передавальному пристрої за допомогою надзвукових (до 100-120 кГц) частот здійснюється перетворення (модуляція) звукових коливань НЧ телефонних каналів у ВЧ канал зв’язку. На приймальному пристрої надзвукові коливання зворотно перетворюються (демодулюються) у звукові коливання відповідних каналів НЧ зв’язку і передаються на абонентські телефонні апарати. ВЧ зв’язок забезпечує якіснішу передачу інформації та підвищену її захищеність.

Відомча мережа зв’язку - це мережа зв’язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб.

Вузол зв’язку - це елемент системи зв’язку, який організаційно-технічно об’єднує сили і технічні засоби, що використовуються для утворення різних видів зв'язку з метою обміну оперативно-службовою інформацією,

організуються в різних ланках управління НПУ. Вузли зв’язку можуть бути стаціонарними та пересувними. Стаціонарний ВЗ розміщується у приміщенні чергової частини НПУ. Пересувні ВЗ утворюються (розгортаються) у призначених пунктах (місцях) на певний період часу (здебільшого для організації зв'язку за надзвичайних обставин, охороні громадського порядку на значній території, при проведенні спеціальних оперативно-пошукових операцій тощо).

Голосова телефонія - це обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Дальність радіозв’язку - відстань між радіостанціями даного типу у заданих умовах стійкого зв’язку (ДСТУ 3254-95) [72].

Двобічний радіозв’язок - радіозв'язок, за якого радіостанції передають та приймають радіосигнали (ДСІУ 3254-95) [72].

Двосторонній зв'язок - у обох кореспондентів здійснюється як передача, так і прийом інформації

Двочастотний симплексний радіозв’язок - симплексний радіозв’язок, за якого зв’язок між радіостанціями здійснюється на різних частотах (ДСТУ 3254-95) [72].

Двочастотний режим - режим використання радіослужби, коли у двох напрямках зв’язку використовуються різні несучі частоти (ДСТУ 3254-95) [72].

Динамічна інформація - це інформація, яка передана каналами зв’язку чи в просторі.

Дискретна система радіозв’язку - система радіозв’язку для передачі дискретних сигналів (ДСТУ 3254-95) [72].

Диспетчерський ультракороткохвильовий (УКХ) радіозв'язок - використовується в чергових частинах органів внутрішніх справ для забезпечення оперативного управління силами і засобами, які задіяні для охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Він забезпечує двосторонній обмін оперативно-службовою інформацією між пересувними об’єктами в телефонному режимі через оперативного чергового або без нього. В основі такої системи радіозв’язку лежить диспетчерський принцип його організації.

Дистанційно керована радіостанція - радіостанція звукового мовлення, керування якою здійснюється з об'єкта, що не входить до її складу (ДСТУ 3785-98) [67].

Дисципліна зв’язку - це тверде знання та чітке виконання особовим складом органів внутрішніх справ правил встановлення і використання зв'язку, суворе збереження оперативно-службової інформації, дотримання встановлених режимів роботи систем та засобів зв’язку. Дисципліна зв’язку досягається високим рівнем професійної та технічної підготовки особового складу до індивідуальної роботи на засобах зв’язку, суворим дотриманням порядку (правил) встановлення та ведення зв'язку, вимог правильного обміну інформацією, визначених Настановою по зв’язку, збереження службової

таємниці, здійсненням дійового контролю щодо використання засобів зв'язку за їх функціональним призначенням.

Діаграма направленості (антени) - розподіл у просторі величини, щ0 характеризує електромагнітне поле, створюване антеною (ДСТУ 3801-98) [58].

Примітка І. Найчастіше розглядається розподіл у дальній зоні.

Примітка 2. Величиною, що характеризує поле, може бути, наприклад, інтенсивність випромінювання, коефіцієнт направленої дії а°° відносний коефіцієнт направленої дії.

Діапазон частот - означений безперервний інтервал частот, в якому коливання та хвилі мають порівняні властивості і умовну назву (ДСТУ 3254- 95) [72].

Діапазонна антена - антена, що призначена для роботи в будь-якій із передбачених смуг радіочастот (ДСТУ 3801-98) [58].

Добротність антени - зазвичай виражене в логарифмічних одиницях відношення абсолютного коефіцієнта підсилювання антени G до її шумової температури Т на затискачах антени, що працює на заданій частоті і в заданих умовах монтажу й експлуатації (ДСТУ 3801-98) [58].

Примітка. Якщо шумова температура Т визначається в кельвінах, а коефіцієнт підсилювання С- як відношення потужностей, то величина 101 à (G/J) визначається в одиницях, що позначаються як дБ/К.

Документальний електрозв'язок - це вид електрозв'язку, за якого здійснюється передача документальних повідомлень: літерно-цифрового тексту, цифрових даних і графічних зображень (ДСТУ 2619-94) [62].

Домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”).

Дуплексний зв’язок - це одночасний двосторонній обмін інформацією (передача і прийом одночасні).

Дуплексний радіозв’язок - двосторонній радіозв'язок, за якого передавання здійснюється одночасно із радіо прийманням (ДСТУ 3254-95) [72].

Дуплексний радіозв’язок - це одночасний обмін інформацією на двох частотах між радіостанціями за принципом "розмовляю і слухаю одночасно".

Електрозв’язок - див. “телекомунікації” (ст.1 Закону України “Про телекомунікації") [28].

Електрозв’язок - це будь-яка передача електричних сигналів, що відображають знаки, текст, зображення, звуки або знання будь-якої натури за допомогою провідних, радіо, оптоелектронних та інших електромагнітних систем.

Електромагнітні коливання - це коливання, що змінюються у певній, періодичній послідовності - електричні та магнітні поля, що створюють коливання електричних зарядів з визначеною частотою.

Електронна пошта (Е-mail) - це система передачі даних за допомогою комп’ютерних засобів та технологій каналами мережі телефонного зв’язку [28].

Єдина національна система зв’язку - це сукупність мереж зв’язку загального користування, відомчих та подвійного призначення, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та ін.) у послугах зв’язку [28].

Завдання радіопередавача - створення змінного струму високої частоти і передача його в антену.

Завдання радіоприймача - селективний прийом радіохвиль та перетворення змінного струму високої частоти в низькочастотний інформаційний сигнал і відтворення його динаміком або телефоном.

Засоби зв’язку - це технічне обладнання, що використовується для організації зв’язку.

Засоби підсилення мови (або засоби акустичного зв’язку) — це переносні (ручні) електромегафони, мобільні сигнально-гучномовні установки (СГУ) та стаціонарні трансляційні станції, які застосовуються в оперативно- службовій діяльності органів внутрішніх справ як локальні засоби масової інформації у випадках, якщо необхідно звернутися до великого скупчення людей, групи людей чи до однієї особи на значній віддаленості або при сильному шумовому фоні, при цьому наблизитися на необхідну відстань неможливо, а природна сила голосу працівника міліції недостатня для передачі мовної інформації. Засоби підсилення мови (ЗПМ) активно застосовуються в діяльності НПУ: для профілактики правопорушень в громадських місцях (на площах і вулицях, в зонах масового відпочинку громадян, на вокзалах, стадіонах, ринках, в аеропортах, у великих торговельних центрах, при проведенні масових громадсько-політичних, видовищних, спортивних заходів, у забезпеченні безпеки руху транспорту і пішоходів, охороні життя людей на воді, інформуванні населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та ін.); для передачі гучної голосової інформації громадянам, окремим особам, порушникам правопорядку, злочинцям тощо; для організації управління підрозділами і окремими працівниками, сповіщення особового складу, проведення стройових заходів і т. ін.

Засоби проводового зв’язку - це технічні засоби телефонного та документального зв’язку: комутатори (станції, пульти) оперативного зв’язку (ручного керування), відомчі автоматичні телефонні станції (АТС), лінії (канали) зв’язку та кінцеві засоби зв’язку (телефонні, телетайпні, факсимільні апарати тощо).

Засоби радіозв’язку НПУ - це радіостанції ультракороткохвильового (УКХ) та короткохвильового (КХ) діапазонів (стаціонарні, мобільні, носимі, портативні). Стаціонарні радіостанції встановлюються в чергових частинах та на стаціонарних постах. Мобільні радіостанції встановлюються на пересувних об'єктах (автомобілях, мотоциклах, кораблях, катерах внутрішнього плавання і т. п.). Носимі радіостанції призначені для роботи під час переміщення або зупинок особового складу. Поряд із звичайними носимими радіостанціями в

НПУ все більше застосовуються так звані трансівери - мініатюрні та надмініатюрні радіостанції. Ці радіостанції мають невеликі розміри (в межах 100-120 мм) і вагу (до 300-350 г). Більшість з них вільно розміщуються в кишені одягу.

Основними тактико-технічними даними радіозасобів органів внутрішніх справ є призначення радіостанції, склад її комплекту та характеристики блоків, радіочастотний діапазон, кількість каналів зв’язку, вихідна потужність передавача та чутливість приймача, орієнтовна дальність зв’язку, вид електроживлення, його енергоресурс, умови нормальної експлуатації радіостанції тощо.

Переважна більшість УКХ радіостанцій, що використовуються в НПУ мають мікрофонний симплексний режим обміну мовною інформацією (почергові передача і прийом). Перемикання радіостанції з прийому на передачу та навпаки здійснюється за допомогою кнопкового перемикача (тангенти). Деякі радіостанції обладнані засобами маскування (скремблювання) мовного сигналу.

Для організації короткохвильового радіозв’язку в НПУ застосовуються переносні, мобільні та стаціонарні КХ радіостанції. Усі КХ радіостанції забезпечують дуплексний обмін радіотелефонною (мовною) та телеграфною інформацією (передача і прийом одночасні).

Зв’язок (електрозв’язок) органів внутрішніх справ - це система технічних засобів та організаційних заходів, що забезпечують передачу (прийом) оперативно-службової інформації (мови, письмового тексту, зображень, цифрових даних) за допомогою електричних, електромагнітних, оптичних сигналів по лініях (каналах) зв’язку. Зв’язок НПУ організується в усіх ланках управлінської діяльності з урахуванням ієрархічної структури управління різних рівнів. Порядок організації та використання зв’язку регламентується Настановою по організації зв’язку.

Зв’язок передачі даних - це комп’ютерні мережі, засновані на використанні цифрових технологій обробки і передачі інформації. Вони призначені для обміну текстовою та графічною інформацією у електронному вигляді за допомогою комп’ютерів каналами телефонної мережі. Сучасні комп’ютерні мережі надають необмежені можливості для правоохоронних органів (органів внутрішніх справ) в організації оперативного обміну будь- якою інформацією, забезпечення доступу через персональний комп’ютер до будь-якої бази даних у будь-якому обсязі за лічені секунди.

Зв’язок персонального виклику і сповіщення застосовується в органах внутрішніх справ для забезпечення виклику і сповіщення керівного складу та працівників оперативних служб, підрозділів майнової охорони, ДАІ, кримінальної міліції, які за своїми службовими обов’язками повинні у найкоротший термін прибути на місце події або до органу внутрішніх справ. Передача інформації здійснюється шляхом індивідуального, групового або циркулярного виклику та передачі через оперативного чергового умовної, кодової чи мовної інформації по радіо- або проводовим каналам зв язку.Інтернет (Internet) - цс всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами (ст.1 Закону України “Про телекомунікації"). Або Internet - це глобальний конгломерат комп'ютерних мереж, який використовує протокол TCP/IP для передачі даних.

Інтернет-телефонія - це передача голосових повідомлень через IP- мережу загального користування (через Інтернет).

Інтерфейс — це вузол з'єднання порту комутаційного обладнання зв'язку між різними функціональними обладнаннями.

Інформаційна система загального доступу — це сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Канал електрозв’язку - це сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі (ст.1 Закону України “Про телекомунікації") [28].

Канал зв’язку - це сукупність пристроїв (передавальної і приймальної апаратури, комутаційного обладнання, ліній зв’язку, кінцевих пристроїв зв’язку), які забезпечують проходження інформації між користувачами [99].

Канал проводового зв'язку - сукупність технічних пристроїв, що забезпечують проходження інформації між передавачем і приймачем.

Кінцеве обладнання зв’язку - це обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (ст. 1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Комп’ютерна телефонія - це технологія, що здійснює поєднання всіх додатків, які знаходяться на перетині областей застосування комп’ютерних мереж (мережі для передачі даних) і телефонії загального користування (мережі для передачі голосу) [99].

Контролер - це пристрій керування каналами зв’язку.

Космічний радіозв’язок - це радіозв’язок, в якому використовується одна чи декілька космічних радіостанцій, або один чи кілька супутників чи інші космічні об’єкти (ДСТУ 3254-95) [72].

Лінія зв’язку - це сукупність фізичних дротів (двох дротів чи одного дроту і заземлення), по яким розпНПУюджуються електричні сигнали (струмові, коливальні, імпульсні) і які утворюють канал проводового зв’язку.

Лінія зв’язку - це сукупність фізичних носіїв (проводів, радіопростір), по яким поширюються електричні та, радіочастотні сигнали (струмові, коливальні, імпульсні), що утворюють канали зв'язку.

Мережа зв'язку - це комплекс технічних засобів зв’язку та обладнання керування ними, з'єднаних між собою лініями і каналами зв’язку. Мережі зв'язку можуть бути постійними та тимчасовими.

Мережа зв’язку - це сукупність засобів та споруд зв’язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну.

Міська телефонна мережа (МТМ) - територіальна розгалужена система провідного телефонного зв'язку.

Мобільний зв'язок - див. рухомий зв’язок (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Мобільні СГУ (сигнально-гучномовні установки) - встановлюються на спеціальних (патрульних) автомобілях, мотоциклах, катерах, бронетранспортерах, гелікоптерах та інших пересувних об’єктах і використовуються дня підсилення мовної інформації. Сигнально-гучномовні установки забезпечують гучне транслювання мовних команд і повідомлень на відкритому просторі та подачу спеціальних звукових сигналів (типу "Сирена") і світлових сигналів (спалахових) як під час руху, так і на зупинках. Вони використовуються при керуванні дорожнім рухом, організації приоритетного проїзду спеціальних автомобілів, супроводу машин особливої норми, забезпеченні громадського порядку в місцях великого скупчення людей і т. ц. Нерідко мобільні засоби підсилення мови успішно використовуються у поєднанні з іншими спеціальними технічними засобами, що мають місце на оснащенні органів внутрішніх справ. Так, наприклад, при проведенні оперативно-пошукових заходів, що передбачають затримання злочинців, засоби підсилення мови застосовуються разом з приладами бачення в темряві, різноманітними спеціальними освітлювачами, біноклями, радіостанціями та іншими спеціальними засобами. Застосування ЗПМ для попередження злочинців про застосування до них спеціальних засобів примусового (активного) впливу, а також вогнепальної зброї є нормативною вимогою, а застосування радіостанції дозволяє працівнику, що веде передачу, перебувати на певній відстані від звукопідсилювальної установки в процесі такого звернення.

Модулювальне коливання (хвиля) - коливання (хвиля), яке змінює формаційні параметри несучого коливання (радіохвилі) (ДСТУ 3254-95) [72].

Модуляція - процес зміни інформаційного параметра (параметрів) несучої радіохвилі, згідно з інформацією, що передається (ДСТУ 3254-95) [72].

Модуляція - це зміна одного із параметрів (амплітуди, фази, частоти) високочастотних коливань відповідно з низькочастотним корисним сигналом.

Модуляція радіосигналу - спосіб передачі інформації по радіоканалу, який полягає в суперпозиції несучого та інформаційного сигналів.

Налаштована антена - антена, параметри якої відповідають заданим вимогам на одній робочій частоті (ДСТУ 3801-98) [58].

Напівдуплексний радіозв’язок - симплексний радіозв’язок з автоматичним переключенням з передавання на приймання і з можливістю перепитування кореспондента (ДСТУ 3254-95) [72].

Направлена антена - антена, що забезпечує в певному чи певних напрямках ефективніше випромінювання або приймання радіохвиль, ніж в інших (ДСТУ 3801-98) [58].

Несуча частота - частота несучого коливання (радіохвилі) (ДСТУ 3254- 95) [72].

Несуче коливання (радіохвиля) - електромагнітне коливання,

призначене для створення радіочастотного сигналу зміною одного чи декількох параметрів цього коливання (ДСТУ 3254-95) [72].

Нижня бічна смуга (частот) - бічна смуга, розміщена нижче частоти несучого коливання (хвилі) (ДСТУ 3254-95) [72].

Низькочастотний (НЧ) телефонний зв’язок - це такий, в якому звукові коливання перетворюються в електричні за допомогою мікрофона передавального апарату, безпосередньо розпНПУюджуються по провідній лінії і зворотно перетворюються в звукові коливання за допомогою телефону приймального апарата. НЧ телефонний зв’язок НПУ поділяють на системи із використанням місцевих батарей для електричного живлення апаратури (МБ), що встановлюються в кожний телефонний апарат та комутатор окремо, та системи із використанням центральної батареї для живлення усієї телефонної мережі (ЦБ). Телефонна система "МБ" найчастіше використовується при організації тимчасового телефонного зв’язку в польових умовах. Вона більш "живучіша" за екстремальних умов. Телефонна система "ЦБ" застосовується тільки у стаціонарних умовах як більш зручніша та економічно вигідніша.

Однобічний радіозв’язок - радіозв’язок, за якого одна із радіостанцій або радіоелектронний засіб тільки передає, а інша, чи інші, тільки приймає радіосигнали (ДСТУ 3254-95) [72].

Одночастотний режим - режим використання радіослужби, коли в обох напрямках зв’язку використовується одна і та ж несуча частота (ДСТУ 3254- 95) [72].

Одночастотний симплексний радіозв'язок - симплексний радіозв’язок, за якого зв’язок між радіостанціями здійснюється на одній частоті (ДСТУ 3254- 95) [72].

Оперативний зв'язок НПУ - це сукупність взаємопов’язаних між собою засобів та каналів (ліній) зв’язку, з’єднаних у певному порядку відповідно до організації управління органами внутрішніх справ і характеру виконуваних завдань. Оперативний зв’язок НПУ передбачає мережі відкритого та закритого зв’язку. Відкритий зв’язок використовується для обміну не таємною інформацією. Закритий зв’язок призначений для ведення посадовими особами обміну таємною службовою інформацією [99].

Оператор телекомунікацій - це суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж (ст.1 Закону України “Про телекомунікації1’) [28].

Основні вимоги до зв’язку НПУ - це: 1) надійність - здатність функціонувати безперервно і необмежений час в межах встановлених тактико- технічних показників та визначених умов експлуатації; 2) сталість — спроможність забезпечити впевнений обмін інформацією за будь-яких негативних впливів; 3) вірогідність — властивість передачі-прийому повідомлень без викривлень або з такою їх кількістю, яка не впливає на виконання завдань; 4) таємність (скритність) — спроможність зберігання у таємниці змісту інформації, що передається, та сам факт її передачі; 5)

пропускна спроможність - здатність забезпечити своєчасну передачу (прийом) певного потоку інформації без очікування.

Основні завдання зв’язку НПУ - це чітка і безперебійна передача (прийом) оперативно-службової інформації з метою забезпечення безперервного управління органами, підрозділами, їх силами та засобами за будь-яких умов і оперативних обставин при здійсненні заходів по боротьби зі злочинністю, охороні громадського порядку, забезпечення майнової охорони, безпеки дорожнього руху та виконання інших, покладених на них, правоохоронних функцій. Втрата зв’язку веде до втрати управління.

Пакетний режим радіопередачі - режим радіопередачі, під час якого повідомлення збираються у часовий пакет (ДСТУ 3254-95) [72].

Пейджер - це радіоприймальний пристрій з дисплеєм на рідинних кристалах, на якому відображається інформація, що передається.

Пейджинговий радіозв'язок - призначений для передачі текстової інформації (може передаватися і прийматися мовна, цифрова і літерно-цифрова інформація) на радіоприймальний пристрій по радіоканалу.

Пейджінговий радіозв'язок (від англ. "page" - сторінка) - зв’язок загального користування, забезпечує можливість односторонньої передачі по радіоканалу коротких (посторінкових) повідомлень (індивідуальних або групових). Повідомлення приймається, розшифровується і відтворюється в тому чи іншому вигляді абонентським портативним приймачем з дисплеєм (пейджером) на рідинних кристалах. Пейджінгова система забезпечує зв'язком абонента в процесі його переміщення (роумінгу) по території населеного пункту, міста, району, області, держави і навіть за її межами, тобто усюди, де розміщені радіопередавачі цієї системи. В пейджінгових системах зв'язку передача інформації здійснюється в о цифрованій формі, що практично унеможливлює її перехоплення та розшифровку без застосування спеціального обладнання. В органах внутрішніх справ пейджінговий радіозв’язок використовується для оперативного сповіщення особового складу, передачі адресних повідомлень конкретним працівникам [99].

Первинна мережа зв'язку - це сукупність лінійних та станційних споруд, які утворюють мережу типових каналів передачі та типових трактів.

Передача даних - це передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Переносні ЗИМ (електромегафони) - використовуються для короткочасної, гучної, спрямованої передачі мовної інформації на невеликих ділянках відкритого простору (площах, вулицях, стадіонах і т. п.) та у великих іакритих приміщеннях (станціях метро, вокзалах, спортивних комплексах, зромислових та інших приміщеннях).

Піднесівне коливання {радіохвиля) - електромагнітне коливання, що використовується дня створення модульованого сигналу, який у подальшому використовується для модуляції коливання більш високої частоти (ДСТУ 3254-95) [72].     § , : ьл

Піднесуча частота - частота піднесучого коливання (радіохвилі) (ДСТУ3254-95) 172].

Провайдер - це сполучена ланка між Internet мережею і користувачем, організація, яка забезпечує доступ в Internet мережу (мис назву ISP Internet Service Provider) [99],

Провайдер телекомунікація це суб’єкт господарювання, який мас право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Проводовий зв’язок НПУ (телефонний, телеграфний, факсимільний, передачі даних, сигнально-кодовий, кабельний телевізійний) - це один із важливіших елементів системи зв'язку органів внутрішніх справ. Він найбільше задовольняє вимогам до зв’язку щодо надійності, вірогідності та конфіденційності передачі інформації. Будується на основі створення розгалужених мереж та вузлів зв'язку по власних лініях (каналах) зв’язку та по лініях (каналах) міського і міжміського зв’язку загального користування, а також по орендованих лініях (каналах) зв'язку інших міністерств і відомств (на договірній основі). Залежно від способу передачі інформації проводовий телефонний зв’язок поділяють на низькочастотний та високочастотний.

Проводовий електрозв'язок - це передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волокоинооптичними жилами (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Проводовий зв’язок - це електрозв’язок, який здійснюється передаванням електричних сигналів проводами [99].

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - це місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ’) [28].

РадІодані — це відомості про порядковий номер радіомережі (радіонапряму) позивні радіостанцій (кореспондентів), місце їх розташування (дислокації), належність підрозділу, службі, автомобілю, особі, робочі та запасні частоти радіоканалів, параметри радіозасобів та ін. Радіодані встановлюються на один календарний рік (з 01.01 до 31.12), яюцо не визначені інші умови. Термін дії змінних радіоданих (позивних) встановлений один місяць.

Радіоелектронний засіб - технічний пристрій, заснований на принципах радіотехніки і електроніки, та призначений для генерування, випромінювання, перетворення й підсилення електромагнітних коливань.

Радіозв’язок - це електрозв’язок, який здійснюється передаванням електричних сигналів за допомогою радіохвиль (ДСТУ 3254-95) [72].

Радіозв’язок - це передача інформації на відстань між кінцевими пристроями (передавачем і приймачем) за рахунок розпНПУюдження модульованих радіохвиль у вільному просторі [99].

Радіозв’язок НПУ - складова частина загальної системи зв’язку органів внутрішніх справ. Він доповнює проводовий зв’язок, а з рухомими об’єктами служить єдиним видом зв’язку, який забезпечує управління силами і засобами при ускладненій оперативній обстановці. Важлива перевага радоозвязку - його висока мобільність, тобто швидкий обмін інформацією на відстані між стаціонарними та пересувними об’єктами, а також пересувних об’єктів між собою. Основними недоліками радіозв’язку є залежність Його якості і сталості від рівня радіозавад (атмосферного, індустріального характеру або від інших працюючих радіозасобів) та умов розпНПУюдження радіохвиль (залежно від параметрів радіостанцій, рельєфу місцевості та екрануючого впливу оточуючих об'єктів), а також невелика пропускна спроможність і можливість стороннього прослуховування радіообміну. Радіозв’язок в органах внутрішніх справ організується шляхом створення радіомереж та радіонапрямів різного рівня і призначення. Залежно від характеру розв’язуваних оперативно-службових завдань радіомережі і радіонапрями можуть бути постійними або тимчасовими. Постійні радіомережі (радіонапрями) створюються для систематичної підтримки зв’язку між службами, підрозділами і службовими нарядами. Тимчасові радіомережі та радіонапрями організуються на час проведення одноразових заходів. Радіомережі (радіонапрями) НПУ будуються за територіальними принципами (обласні, міські, районні, об’єктові) та за службовими ознаками (ОГП, ППС, ДАІ, КР та ін.).

Найпоширенішим у діяльності НПУ є ультракороткохвильовий (УКХ) радіозв’язок. Він використовується в межах територій обслуговування. Дальність його дії обмежена від кількох кілометрів (для носимих радіостанцій) до кількох десятків кілометрів (для мобільних та стаціонарних радіостанцій). Короткохвильовий (КХ) радіозв’язок застосовується в НПУ головним чином для забезпечення радіообміну між МВС - ГУМВС (УМВС) - МРНПУ за умови їх дислокації на відстанях, що перевершують технічні можливості УКХ радіозв’язку, і здебільшого за надзвичайних ситуацій. Основною перевагою КХ радіозв’язку є його дальність дії (сотні і навіть тисячі кілометрів).

Радіозв’язок прямої видимості - радіозв’язок на відстані прямої видимості між передавальною і приймальною антенами (ДСТУ 3254-95) [72].

Радіоканал — сукуність радіотехнічних пристроїв разом з радіолінією, що слугує для передавання повідомлень від відправника до одержувача (ДСТУ 3254-95) [72].

Радіолінія — сукупність передавальної, приймальної антен та середовища поширення радіохвиль (ДСТУ 3254-95) [72].

Радіомережа - це робота на єдиній радіочастоті (єдиному радіоканалі) і загальними радіоданими трьох і більше радіостанцій (за принципом кожна з кожною). В кожній радіомережі радіостанція, що знаходиться при старшому керівникові (в черговій частиш) призначається головною. Розпорядження головної радіостанції є обов’язковими для усієї радіомережі.

Радіонапрям - це робота на єдиній радіочастоті (єдиному радіоканалі) і єдиними радіоданими двох радіостанцій або послідовного ланцюга кількох взаємопов’язаних радіостанцій чи ретрансляторів (за принципом ланцюгової передачі інформації) [99].

Радіообмін — це встановлення радіозв’язку, його ведення (передачі- прийому радіограм, криптограм, умовно-кодових сигналів, команд та веденнямікрофонних переговорів) і завершення відповідно до встановлених нормативними документами та єдиних правил передачі відомостей по радіоканалам. Радіообмін має бути чітким, лаконічним, коротким, містити мінімально необхідну кількість фраз та слів. Забороняється передавати по відкритим радіоканалам відомості, які не підлягають розголошенню або розкривають сутність здійснюваних заходів та оперативну обстановку, що склалася [99].

 

Радіорелейний зв’язок - це гостронаправлена передача з електромагнітним випромінюванням за допомогою спеціальної антени спрямованої дії. Це наземний вид радіозв’язку, який ґрунтується на ретрансляції радіосигналів на дециметрових і більш коротких радіохвилях.

Радіорелейний зв’язок - це комбінований вид зв’язку, який поєднує в собі позитивні властивості радіо- і проводового зв’язку. Його призначення - створення каналів оперативного зв’язку на значних відстанях за умови складності чи неможливості застосування інших видів зв’язку в їх класичному виді. Це досягається завдяки багатократній ретрансляції проміжними радіорелейними станціями (РРС) радіосигналів між двома кінцевими РРС. Місце розташування ретранслюючих РРС та їх кількість визначається потрібною дальністю зв’язку, рельєфом місцевості та параметрами радіозасобів. РРС мають пристрої багатоканального телефонно-телеграфного ущільнення, завдяки чому по одному радіоканалу одночасно може транслюватись велика кількість телефонних розмов та телеграфних повідомлень у прямому і зворотному напрямах. При цьому передбачена можливість відгалуження необхідної кількості телефонно-телеграфних каналів зв’язку на кінцевих та проміжних РРС.

Радіохвилі - це електромагнітні коливання певного діапазону частот.

Ресурси телекомунікаційних мереж - це наявні в телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс (ст.1 Закону України “Про телекомунікації””) ]28].

Ретранслятор - приймально-передавальний пристрій, призначений для приймання сигналів від іншого передавача, зміни параметрів та подальшого його передавання на приймач (див. ДСТУ 3785-98) [67].

Роумінг - це можливість використання засобів електрозв’язку на одних і тих самих частотах, згідно узгодження про створення єдиної мережі на значних територіях для певного стандарту або системи зв’язку.

Рухомий (мобільний) зв’язок - це електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Симплексний радіозв’язок - двосторонній зв’язок, за якого передавання і приймання на кожній радіостанції здійснюється по черзі (ДСТУ 3254-95)72

 

Симплексний зв'язок - це почерговий двосторонній обмін інформації ю (почергові передача і прийом).

Симплексний радіозв’язок - це почерговий обмін інформацією між радіостанціями на одній частоті за принципом "розмовляю або слухаю

Система диспетчерського радіозв’язку - це організація зв’язку групи абонентів, підрозділів чи органів внутрішніх справ на одночастотному каналі (радіомережі) у симплексному або дуплексному (напівдуплексному) режимі.

Система зв’язку НПУ - цс організаційно-технічна єдність функціональних, взаємопов'язаних між собою, вузлів, станцій, каналів, ліній і кінцевих засобів зв'язку різного призначення. Організація системи зв ялсу і її використання обумовлюються структурою НПУ, характером завдань, шо ним виконуються, та особливостями взаємодії між службами і підрозділами. Утворюються системи зв'язку на рівні МВС України, ГУМВС (УМВС) міст, областей, УМВСТ, МРЛНПУ, окремих служб та підрозділів. Основою побудови систем зв'язку НПУ є вузли зв'язку.

Сканувальний радіоприймач (сканер) - пристрій, призначений для сканування радіоефіру, яке полягає у вузькосмуговому радіоприqманні у заданому частотному діапазоні з поступальним просуванням по шкалі частот.

Смуга пропускання лінії зв'язку - смуга частот, які можуть передаватися по лінії зв'язку.

Смуга частот - смуга, обмежена нижньою та верхньою границями частот (ДСТУ 3254-95) [72].

Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - це юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб (ст.1 Закону України “Про телекомунікаці]') [28].

Споруди електрозв’язку - це будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв'язку (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Стандарт — це комплекс технічних вимог до систем зв’язку, які повинні відповідати сучасному технічному рівню і визначає параметри цієї системи, нижче котрих вони не можуть створюватись.

Стаціонарні ЗПМ - монтуються на об'єктах НПУ постійної дислокації (в чергових частинах та інших службових приміщеннях) і використовуються для ведення мовної інформації або транслювання інформації, що записана на магнітофоні чи приймається по каналу службового зв’язку.

Стільниковий (мобільний) радіотелефонний зв’язок - це вид зв'язку загального користування, складовий елемент Єдиної національної системи зв’язку України. В стільниковому (мобільному) зв’язку забезпечується автоматична "естафетна" передача абонента (роумінг) в процесі переміщення його з одного місця в інше на території населеного пункту, міста, району, області, держави та за її межами за умови одного стандарту територіальних стільникових мереж. Власних мереж стільникового радіотелефонного зв’язку в МВС України не має. Для керівного складу органів внутрішніх справ згідно норм належності передбачена певна кількість стільникових радіотелефонів, які підключені до мережі стільникового радіозв’язку України.

Суб’єкти ринку телекомунікацій - це оператори, провайдери телекомуиікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Супутниковий (космічний) радіотелефонний зв'язок - одна з провідних технологій організації зв’язку широкого використання, що входить до складу Єдиної національної системи зв’язку України. Він утворюється за допомогою спеціальних штучних супутників землі, на яких розміщені так звані "літаючі ретранслятори", що підтримують зв’язок з наземними станціями зв’язку. Вони мають велику висоту, тому користувачеві стає доступною практично уся наземна інфраструктура зв’язку. Власної системи супутникового зв’язку МВС України не має. Для забезпечення вибіркового оперативного радіозв’язку у будь-якій точці на території України (а також за її межами) можливо використання супутнюсових терміналів загальнодержавної системи зв’язку, що дозволяє мати абонентський мобільний зв’язок та зв’язок через мережі телефонного і документального зв’язку загального користування. Цей вид зв’язку особливо зручний для використання в період надзвичайних ситуацій. Супутниковий радіозв’язок має ключову роль в організації глобального оперативного зв’язку органів внутрішніх справ з пересувними об’єктами, які знаходяться як на території України, так і за її межами (наприклад, з підрозділами, що виконують миротворчі функції у тих чи інших регіонах світу).

Твейджер - це передавач малої потужності з приймальним пристроєм, який забезпечує двосторонній зв’язок з іншим твейджером, звичайним пейджером та звичайним чи мобільним телефоном, із електронною поштою та всесвітньою мережею Інтернет.

Телеграфний зв'язок - це вид документального електрозв’язку, який забезпечує передачу літерно-цифрового тексту.

Телекомунікації (електрозв'язок) - це передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Телекомунікаційна мережа доступу - це частина телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].Телекомунікаційна мережа загального користування - цс телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Телекомунікаційна послуга - це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Телемережі - це телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Телефонія - це передача проводами мовно? інформації на відстань шляхом перетворення звукових коливань в електричні за допомогою мікрофона на передуючому пристрої та зворотного їх перетворення за допомогою телефонного капсуля на прийомному пристрої.

Телефонний зв'язок - це вид електрозв’язку, який забезпечує передачу сигналів, що відображають мову, на відстань з встановленою смугою частот між абонентами та (або) операторами.

Технічні засоби телекомунікацій - це обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Транкінговнй радіозв’язок - це автоматизована система диспетчерського радіозв'язку, що автоматично розподіляє обмежену кількість радіоканалів серед значної кількості кореспондентів в ультракороткохвильовому діапазоні.

Транкінговнй радіотелефоннй зв’язок (від англ. trank - магістраль, канал, ствол, пучок) це автоматична система диспетчерського УКХ радіозв’язку, яка забезпечує індивідуальний чи груповий обмін мовною та цифровою інформацією між кореспондентами і надійний захист від несанкціонованого втручання. Ці системи радіотелефонного зв’язку найперспективніші, вони посідають домінуюче значення серед систем оперативного рухомого відомчого зв’язку і в майбутньому повинні замінити нсавтоматизовані системи диспетчерського радіозв'язку в органах внутрішніх справ.

Транспортна телекомунікаційна мережа - це мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу (ст.1 Закону України “Про телекомунікаціГ) [28].

Трафік (від англ. traffic -рух) - це потік інформації [99].

Факсимільний зв’язок - це вид документального електрозв’язку, який забезпечує передачу на відстань усіх форм графічних, рукописних та друкованих матеріалів (ДСТУ 2619-94) [62].Телекомунікаційна мережа загального користування цс телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів (ст.1 Закону України “Про телекомунікації") [28].

Телекомунікаційна послуга - це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Телемережі - це телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування (ст.1 Закону України “Про телекомунікації*’) [28].

Телефонія - це передача проводами мовної інформації на відстань шляхом перетворення звукових коливань в електричні за допомогою мікрофона на передуючому пристрої та зворотного їх перетворення за допомогою телефонного капсуля на прийомному пристрої.

Телефонний зв’язок - це вид електрозв'язку, який забезпечує передачу сигналів, що відображають мову, на відстань з встановленою смугою частот між абонентами та (або) операторами.

Технічні засоби телекомунікацій - це обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Транкінговий радіозв’язок - це автоматизована система диспетчерського радіозв’язку, що автоматично розподіляє обмежену кількість радіоканалів серед значної кількості кореспондентів в ультракороткохвильовому діапазоні.

Транкінговий радіотелефоннй зв’язок (від апгл. trunk - магістраль, канал, ствол, пучок) - це автоматична система диспетчерського УКХ радіозв’язку, яка забезпечує індивідуальний чи груповий обмін мовною та цифровою інформацією між кореспондентами і надійний захист від несанкціонованого втручання. Ці системи радіотелефонного зв'язку найперспективніші, вони посідають домінуюче значення серед систем оперативного рухомого відомчого зв'язку і в майбутньому повинні замінити неавтоматизовані системи диспетчерського радіозв'язку в органах внутрішніх справ.

Транспортна телекомунікаційна мережа - це мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу (ст.1 Закону України “Про телекомунікації") [28].

Трафік (від англ. traffic -рух) - це потік інформації [99].

Факсимільний зв'язок - це вид документального електрозв'язку, який забезпечує передачу на відстань усіх форм графічних, рукописних та друкованих матеріалів (ДСТУ 2619-94) [62].Фіксований зв'язок - це телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання (ст.1 Закону України “Про телекомунікації”) [28].

Фотонні системи зв'язку - це сучасні цифрові технології обробки та передачі інформації на основі застосування приладів з оптичними (лазерними) пристроями та волокнисто-оптичними лініями зв’язку, в яких на відміну від електричних сигналом служить потік фотонів променевої енергії. Сучасний рівень розробки фотонних систем зв’язку дозволяє прогнозувати створення у наступному надшвидкісних систем оперативного зв’язку для забезпечення передачі-прийому інформації при високій стійкості до електричних і електромагнітних завад та високому ступеню її захищеності від несанкціонованого втручання.

Частотомір - пристрій, призначений для поточного виміру частоти радіосигналу.

Цифрова система радіозв'язку - система радіозв’язку для передачі цифрових сигналів (ДСТУ 3254-95).

Широкосмугова [вузькосмугова] антена - антена, що має прийнятні характеристики в широкому [вузькому] діапазоні радіочастот (ДСТУ 3801-98) [58].

Щілинна антена - антена, що складається з одного або декількох щілинних випромінювачі (ДСГУ 3801-98) [58].

Frame Relay - це сучасна технологія, альтернатива виділеним цифровим каналам електрозв'язку в створені та обслуговуванні корпоративних мереж.

IP зв'язок (від англ. "Internet protocol" - протокол міжмережевої взаємодії) - це передача комплексних повідомлень (голосових, телевізійних, факсових) в реальному часі каналами всесвітньої мережі "Інтернет". Використання IP зв’язку в органах внутрішніх справ у перспективі здатне суттєво полегшити спілкування з підрозділами на транснаціональному рівні [99].

ІР-телефонія - це передача голосових повідомлень, факсимільних зображень і даних мультімедіа в режимі реального часу по IP-мережам на основі протоколу TCP/IP [99].Обновлен 03 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником