БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗАСОБИ ЗВУКОЗАПИСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОНПУ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Акустика - розділ фізики, який досліджує пружні хвилі та явища.

Акустична (звукова) інформація - це інформація, яка переноситься пружними коливаннями і хвилями в газах, рідині і твердих тілах в діапазоні віл 0,1 Гц до 100 кГц. Вухо людини реагує на порівняно невеликий діапазон звукових коливань (частот) — від 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), Коливання частот до 20 Гц мають назву інфразвукові, коливання більше 20 000 Гц мають назву ультразвукові. Орган слуху людини не сприймає ці діапазони частот.

Акустоелектронна лінія затримки - акустоелектронний виріб, що здійснює затримування з перетворенням чи без перетворення електричного сигналу (ДСТУ 3093-95) [59].

Акустоелектронний вибір; АЕВ - складальна одиниця, яка в складі радіоелектронної апаратури виконує певну функцію на основі процесів збудження, поширення і перетворення акустичних хвиль у пружному середовищі й (чи) на взаємодії їх з електромагнітними полями (ДСТУ 3093-95) [59].

Акустоелектричний перетворювач - пристрій, який перетворює акустичну енергію в електромагнітну (ДСТУ 3801-98) [58].

Примітка. Бувають електродинамічні, електромагнітні, електростатичні, п’єзоелектричні, квазіелектричні.

Акустоелектронний фільтр - акустоелектронний виріб, принцип дії якого грунтується на явищі частотно-вибіркового збудження, приймання і поширення акустичних хвиль (ДСТУ 3093-95) [59].

Акустомат — система голосової активації включення прослуховувального або звукозаписувального пристрою.

Акустична система — технічні засоби, призначені для перетворення акустичного сигналу на електричний за допомогою мікрофона або спеціального датчика, або навпаки - з електричного на акустичний із застосуванням, наприклад, динаміків, навушників тощо.

Акустичний канал (акустоелектронного виробу) - обмежена ділянка звукопроводу акустоелектронного виробу, що визначається конструкцією акустоелектронного виробу, якою поширюється акустична хвиля (ДСТУ 3093- 95) [59].

Активний акустоелектронний виріб - акустоелектронний виріб, що складається з активних елементів, які становлять його невід’ємну частину (ДСТУ 3093-95) [59].

Аналоговий звукозапис — це процес магнітного запису акустичних коливань, які за допомогою мікрофона перетворюються на безперервні (аналогові) електричні сигнали. Чим більше амплітуда (гучність) звукових коливань, тим більша амплітуда електричного сигналу.

Апарат магнітного звукозапису - це пристрій для запису звуку та його відтворення (магнітофон, диктофон), в якому звукові коливання перетворюються в електромагнітні (цифрові сигнали), а потім фіксуються у вигляді слідів остаточного намагнічування на феромагнітному носії (або цифровому носії).

Артикуляція [розбірливість] - відсоток одиниць мовлення, які правильно сприймаються під час їх передавання (ДСТУ 3515-97) [57].

Примітка 1. Термін “артикуляція” використовується, коли одиницями мовного матеріалу є беззмістовні склади чи фрагменти; термін “розбірливість” використовується, коли одиниці мовного матеріалу містять повні, змістовні слова чи речення.

Примітка 2. Важливо визначити тип мовного матеріалу: фонеми, логатоми, склади, слова, фрази і т.п. Вид використовуваного мовного матеріалу ідентифікується відповідними прикметниками: складова артикуляція голосних (чи приголосних), розбірливість односкладових слів, розбірливість окремих слів, змістовна розбірливість фраз.

Аудіовізуальна інформація - зорова інформація, що супроводжується звуком.

Аудіозапис - процес фіксації акустичної інформації на певному носії з використанням засобу аудіо запису.

АудІокасета - це пристрій, в якому розташована магнітна стрічка, і який захищає стрічку від забруднення та механічних пошкоджень. Існують касети на ЗО, 45, 60, 90 та 120 хвилин запису. В mini магнітофонах використовують відповідно міні- та мікрокасети.

Вербальна форма фіксації доказів (від лат. verbalis - словесний, усний)

-      це форма фіксації усних повідомлень (заяв, свідчень про обставини, які мають значення для справи), найпоширеніша форма фіксації доказів. Технічними прийомами у вербальній формі фіксації слугують: протоколювання та звукозапис. У процесі протоколювання можуть застосовуватись такі засоби оргтехніки як стенографія, машинопис та диктофон.

Вимоги до звукозаписуючої апаратури, що використовується в НПУ: малі габарити і невелику вагу, що дозволяє зручно її маскувати, транспортувати і використовувати; незначний робочий шум; технічні характеристики, які забезпечують використання її у будь-який момент на протязі тривалого часу без додаткової підготовки та фіксацію звукову інформацію від різних джерел сигналу (мікрофон, телефонний адаптер, телефонна лінія тощо); універсальне електроживлення (від електромережі 220В та від автономних джерел - батарей, акумуляторів) для забезпечення можливості застосування в різних умовах оперативно-розшукових ситуацій.

Вокодер - пристрій для передавання мови в закодованому вигляді.

Гідроакустичний датчик - пристрій, призначений для перетворення акустичних коливань, які розпНПУюджується у рідинах, в електричні.

Диктофон (від лат. dicto і грецьк. фшиц) - це прилад для запису і відтворення усного мовлення. Диктофони призначені для запису мовної інформації та її переносу на текст за допомогою друкуючих засобів або від руки (друкарська машинка, комп’ютер тощо). В НПУ використовується під час слідчих дій (допит) та здійснення оперативних розробок. В цих приладах є можливість багаторазової зупинки і повернення.Динамічний діапазон - різниця між максимальним та мінімальним рівнями потужності (сигналу), виражена у децибелах, яка зберігається протягом певного інтервалу часу (ДСТУ 3254-95) [72].

Звук — рух частинок пружного середовища навколо положення рівноваги (ДСТУ 3515-97) [57].

Звук - це сприймане слухом людини фізичне явище, що викликається коливальними рухами часток повітря або іншого середовища.

Звук — це коливання механічних часток в пружному середовищі, що розпНПУюджуються у формі повздовжніх хвиль в діапазоні від 20 до 20 000 Гц. РозпНПУюджується звук у повітрі зі швидкістю, в середньому, 340 м/с, а у твердих телах — до 6000 м/с.

Звукові частоти - частоти акустичних коливань у діапазоні від 15 Гц до 20 кГц.

Звукозапис - це процес запису акустичної інформації на певний носій для подальшого її відтворення, зберігання тощо. В процесі такого запису пристрій, який здійснює запис (різець, світловий промінь або магнітне поле), залишає слід звукового коливання (звукову доріжку або фонограму) на рухомому носії.

Звукозапис (магнітний звукозапис) - метод фіксації звукових коливань, заснований на властивості феромагнітних матеріалів намагнічуватися під дією магнітного поля і зберігати остаточний намагнічений стан після виходу з цього поля. Він дозволяє з високою точністю та вичерпною повнотою фіксувати мову людини чи іншу звукову інформацію. Магнітний звукозапис активно використовується в кримінально-процесуальній, оперативно-розшуковій та адміністративно-службовій діяльності органів внутрішніх справ, а саме: 1) під час проведення слідчими окремих слідчих дій; 2) під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками оперативних підрозділів; 3) при використані комплексу засобів організаційної техніки працівниками різних служб. Звукозапис відтворює такі особливості голосу та мови людини, які не можуть бути відтворені в протоколі і навіть у стенограмі, але фонограма не замінює протокол, а є його доповненням. У правоохоронній діяльності НПУ магнітний звукозапис умовно поділяють на процесуальний та непроцесуальний (оперативний).

Звукозапис у кримінальному судочинстві - це додатковий засіб фіксації показань, свідчень (ст. 224 КГПС України). Про застосування звукозапису допитуваний сповіщається до початку слідчої дії. Не припустимо здійснювати звукозапис тільки частини допиту або показань, спеціально повторених для звукозапису. На фонограмі повинні бути зафіксовані; місце і дата провадження слідчої дії, час її початку і закінчення, посада і прізвище особи, що здійснює слідчу дію, прізвище, ім’я, по батькові кожної особи, яка бере участь в її провадженні. При закінченні допиту звукозапис повністю відтворюється, і особа своєю заявою засвідчує його правильність. На фонограму записуються усі доповнення та поправки до показань. Звукозапис не заміняє протоколювання слідчої (судової) дії.Звукопровід (акустоелектронного виробу) — елемент конструкції акустоелектронного виробу, в якому збуджуються, поширюються та перетворюються акустичні хвилі (ДСТУ 3093-95) [59].

Інфразвук - це коливання з частотою нижче 20. Гц.

Інфрачервоний лазерний зчитувач (ІЛЗ) - пристрій, призначений для отримання віброакустичної інформації з твердих пружних поверхонь шляхом модулювання інфрачервоного лазерного променю коливаннями звукової частоти, наведеними на цих поверхнях.

Інтерференція - взаємне накладення двох коливань однакової частоти (наприклад, прямої і відбитої хвилі). При однакових фазах відбувається збільшення гучності, при супротивних - зменшення.

Класифікація засобів магнітного звукозапису. Засоби магнітного звукозапису поділяють за такими ознаками: а) за призначенням апаратури: 1) магнітофон (апарат для запису звуку та його подальшого відтворення); 2) диктофон (пристрій для запису мовної інформації на магнітний носій з подальшим переносом на паперовий носій); б) за розмірами: 1) стаціонарні (використовуються в чергових частинах для запису повідомлень по лінії “102”);

2)    носимі (використовуються для запису звукової інформації в приміщені та поза неї, а також під час руху); 3) міні- та мікро диктофони (використовуються для запису звукової інформації під час здійснення оперативно-розшукових заходів); в) за призначенням: 1) побутові (використовуються для пНПУякденної діяльності); 2) репортерські (для запису звукової інформації під час репортерських дій); 3) професійні (призначені для високоякісного запису і відтворення звуку); г) за характером роботи в режимі запису: 1) безперервної дії; 2) з дистанційним керуванням; 3) з керуванням від голосу; д) за типом звуконосія: 1) котушкові; 2) касетні; 3) мікрокасетні; 4) дротові; 5) цифрові; ж) за кількістю каналів запису: 1) одноканальні; 2) двоканальні (стерео); 3) багатоканальні (квадро); з) за обробкою аудіосигналу: 1) аналогові; 2) цифрові.

Криміналістична акустика - це розділ криміналістики, який займається вивченням фізичних закономірностей звуку для збирання, дослідження і використання звукових слідів у судочинстві.

Магнітний звукозапис - це процес запису і відтворення інформації шляхом зміни залишкового магнітного стану носія (магнітної стрічки, спеціального дроту тощо), або його окремих частин відповідно з сигналами акустичної інформації, що записується. Під час відтворення відбувається зворотне перетворення і сприйняття сигналів інформації, які відповідають вказаним змінам. Магнітний запис грунтується на властивості феромагнітних матеріалів намагнічуватися під впливом на них магнітного поля і зберігати намагнічування після виходу з цього поля. Як носії запису використовуються стрічки, покриті феромагнітним складом, сталева проволока, діскети та флеш- картки.

Магнітний звукозапис, що застосовується під час розкриття злочину призначений для одержання даних про злочинну діяльність та іншої інформації, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, які переховують розшукуваного

злочинця або знають місцезнаходження його чи особи, що зникла безвісти, знають про місця зберігання зброї, викраденого майна, а також про засоби вчинення злочинів та інше.

Магнітофон - це апарат для запису акустичної інформації на магнітну стрічку або інший носій і її подальшого відтворення. Магнітофони забезпечують високу якість звучання, тривалу безперервну роботу без перезарядження стрічки, прості і зручні в користуванні. За допомогою цих пристроїв здійснюється багаторазове прослуховування запису, без погіршення якості, використовування однієї стрічки для нових записів (попередній запис, при цьому автоматично стирається шляхом розмагнічування магнітного шару стрічки).

Мікрофон - це пристрій для перетворення звукових коливань в електричні сигнали.

Види мікрофонів: вугільно порошкові, електродинамічні, електромагнітні, конденсаторні, п’єзоелектричні.

Вугільні мікрофони мають мілкі зерна вугілля між тонкими платівками мембран. Звукові хвилі почергово стискають і розріджають вугілля, чим регулюється кількість струму, який проходить крізь нього. Ці мікрофони використовуються в телефонах і в багатьох магнітофонах старого зразка, мають такі недоліки як мала чутливість, значна енергія живлення, великі розміри.

У п’єзоелектричних мікрофонах використовуються п’єзокристали, дія яких грунтується на ефекті появи електричних зарядів різного знаку на протилежних гранях деяких кристалів при їх стисканні, розтягу або іншої деформації. Цей тип мікрофонів не потребує зовнішного джерела живлення, мають велику чутливість, але працюють з додатковими підсилювачами низької частоти.

Електродинамічні мікрофони — потужні і дуже чутливі, але також потребують додаткового підсилювання. В мікрофонах цього типу для перетворення звукових коливань в електричні сигнали використовують явище виникнення електрорушійної сили індукції в металевому провідникові, яке здійснюється під дією звукових коливань, в полі постійного магніту.

Основу конденсаторного мікрофона складає конденсатор, однією з обкладок якого (нерухома) є металева платівка, а інша - рухома металева мембрана. Корпус мікрофона виготовляється з кераміки і відокремлен від металокерамічної платівки ізолюючим кільцем. Послідовно з угворенним таким чином конденсатором підключають джерело струму і навантажуючий опір. Під дією на мембрану акустичних коливань вона починає вигинатися в той чи інший бік, що призводить до зміни ємності конденсатора. Конденсаторні мікрофони є найвисокоякісніші прилади, оскільки вони мають широкий частотний діапазон, низький рівень спотворень, високу чутливість і низький рівень особистих шумів. Номінальний діапазон частот конденсаторних мікрофонів може досягати 20-20000 Гц.

Мікрофонний ефект - ефект виникнення в ланцюгах електро- та радіоапаратури електричних сигналів, зумовлених механічною дією звукових хвиль.

Направлений мікрофон - мікрофон, який маг специфічну діаграму направленості та підвищену чутішність н напрямку робочої осі, що дозволяв ' прослуховувати за його допомогою слабкі та віддалені звукові сигнали.

Негласний звукозапис - цс матеріальне закріплення звукової інформації в процесі проведення оперативно-розшукового заходу у формі звукових слідів на звуконосії.

Обертони - всі тони, крім основного, створюсмі тілом, яке коливається.

Оперативний звукозапис - це оперативно-розшуковий захід, спрямований на приховане отримання та фіксацію від осіб (у встановленому законом порядку) оперативно-розшукової аудіоінформації, необхідної для своєчасного попсрсджешія, припинення, швидкого і повного розкриття злочинів, розшуку злочинців та інших осіб, що становлять оперативний інтерес.

Оперативне прослуховувапня - це ідеальні відображення звукової інформації в пам'яті людніш, тобто створення у оперативного працівника суб’єктивних “слідів пам’яті”, які для стороннього дослідження не досяжні. Прослуховувати можна під час здійснення звукозапису, до звукозапису - завжди, а будь-яке прослуховувапня не заважає звукозапису.

Оперативне (негласне) прослуховуваиня це самостійний тактичний прийом використання технічний засобів для отримання (зняття) оперативно- розшукової аудіоінформації, який має особливе значення в оперативно- розшуковій діяльності органів внутрішніх справ і використовується як допоміжний ефективний засіб виявлення злочинних дій та встановлення злочинців за матеріалами справ оперативного обліку.

Основний тон - найпизький тон, створений тілом, яке коливається (джерелом звуку).

Опорний звуковий тиск - тиск, умовно вибраний рівнем 20 цРа (ДСТУ 3515-97) [57].

Поріг розбірливості мовлення - рівень звукового тиску мовлення в заданій смузі частот, в якій 50 % відносно простих слів легко розпізнаються (ДСТУ 3515-97) [57].

Правові основи застосування звукозапису складають передусім положення Конституції України (ст. 31), Кримінального процесуального кодексу України (сг.ст. 27, 99, 105, 107, 224, 228, 232, 236, 237, 239, 240, 256, 258,260,267,270,351, 352, 359), законів України “Про міліцію” (п.п. 10,11,12 ст. 11), “Про оперативно-розшукову діяльність” (п.п. 9, 11 ч.І ст.8; ч.2 ст.8), “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” (ст. 15), "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” (ст. 8), "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (ч. 1 ст. 7), а також інші відомчі нормативні акти.

Пучок лазерного випромінювання, лазерний пучок - лазерне випромінювання, що міститься в тілесному куті (ДСТУ 2380-94) [68].

Радіомікрофон — цс пристрій, який складається з мікрофона та радіопередавача, який дозволяє здійснювати передачу інформації на відстань понад 100 м. Іноді радіомікрофон називають раді озакладкою або “раудіожучком”.

РадіомІкрофон - пристрій, призначений для перетворення акустичних коливань повітряного середовища на радіосигнал.

Радіомікрофонний ефект - фізико-тсхнічне явище, яке полягає у здатності деяких видів радіоелектронної апаратури завдяки особливостям своєї конструкції випромінювати радіохвилі, промодульовані звуковим сигналом у приміщенні.

Радіостетоскоп - пристрій, призначений для перетворення акустичних коливань, які розпНПУюджується у твердих пружних середовищах, у радіосигнал.

Реверберація - ефект накладення звукових сигналів один на одного за рахунок їх багатократного відбивання від різних поверхонь у приміщенні (ДСТУ 3515-97) [57].

Реверберація - залишкове післязвучання в закритих приміщеннях як результат багатократного відбивання звуку від різноманітних поверхонь (стін, стелі, підлоги тощо); істотно впливає на розбірливість запису.

Ревербераційна акустоелектронна лінія затримки — акустоелектронна лінія затримки, яка, отримавши на вході одиничний сигнал, на виході створює для послідовність сигналів з некорельованими початковими фазами, терміном затримки та амплітудами (ДСТУ 3093-95) [59].

Ревербераційне звукове поле - звукове поле, в якому практично всі звукові хвилі зазнали неодноразового відбиття від поверхонь та меж середовища.

Режекторний акустоелектронний фільтр — акустоелектронний фільтр, що має одну чи більше смуг затримування (ДСТУ 3093-95) [59].

Розбірливість мовлення - показник, який визначають як відношення числа правильно зрозумілих елементів мовлення (звуків, складів, слів) до загального числа елементів.

Слуховий контроль - це ідеальні відображення звукової інформації в пам'яті людини, тобто створення у оперативного працівника суб'єктивних "слідів пам’яті", які для стороннього дослідження не досяжні. До засобів слухового контролю можна віднести такі технічні засоби, як: стетоскопи, направляючі мікрофони, лазерні зчитувачі, аудіореєстратори тощо.

Слуховий контроль - це самостійний тактичний прийом застосування технічних засобів для отримання (зняття) оперативно-розшукової аудіоінформації, що має особливе значення в оперативно-розшуковій діяльності і нерідко використовується як допоміжний засіб виявлення злочинних дій та встановлення злочинців за матеріалами справ оперативного обліку.

Смуговий акустоелектронний фільтр - акустоелектронний фільтр, що має одну чи більше смуг пропускання (ДСТУ 3093-95) [59].

Спеціальні звукозаписуючі апарати - це малогабаритні пристрої магнітного запису, в яких здебільшого використовується як звуконосій тонкий (діаметром 0,03-0,05мм) дріт зі спеціального ферометалевого сплаву. Він забезпечує велику тривалість безперервного запису (до декількох годин) при

досить малих розмірах котушок з дротом та самого звукозаписуючого пристрою. Такі апарати пристосовані до жорстких умов експлуатації.

Стетоскоп - пристрій, призначений для перетворення акустичних коливань, які розпНПУюджується у твердих пружних середовищах, в електричні.

Сфери використання засобів магнітного звукозапису це: І) під час проведення слідчих дій; 2) під час проведеній оперативно-розшукових заходів;

3) під час використання комплексу засобів організаційної техніки працівниками адміністративних служб НПУ.

Телефонна закладка - закладка, призначена для отримання інформації з та лінії телефонного зв'язку.

Тембр - "забарвлення“ звуку. Визначається числом і частотою обертонів. Склад останніх характерне для різних джерел звуку.

Тип диктофону - визначається носієм інформації, на який проводиться запис. Розрізняють касетні, мікрокасстні і цифрові диктофони.

Тривалість реверберації- проміжок часу, необхідний для зменшення рівня звукового тиску в замкнутому приміщені на 60 дБ після вимкнення джерела звуку даної частоти або даної смуги частот (ДСТУ 3515-97) [57].

Тон - сінусоідальне звукове коливання. Висота тона визначається числом копинянь в сек. Із збільшеням числа коливань збільшується висота тона.

Ультразвук - це коливання з частотою вище 20000 Гц.

Фокусування пучка лазерного випромінювання - збільшення в заданому просторі концентрації енергії пучка лазерного випромінюванім за допомогою оптичних пристроїв (ДСТУ 2380-94) [68].

Фоно - відповідає поняттю “звук”.

Фонограма - виключно звуковий запис на відповідному носії будь-яких звуків, крім звуків у формі запису.

Форманта - ділянка фонограми, яка має відносно великі амплітуди, ніж інші ділянки (ДСТУ 3515-97) [57].

Чутний звук - акустичні коливання, здатні викликати слухові відчуття людини (див. ДСТУ 3515-97) [57].

Ширина смуги частот - різниця між верхньою та нижньою границями смуги частот (ДСТУ 3254-95) [72].

Цифровий звукозапис - це перетворення аналогового електричного сигналу в цифрову форму, яке полягає у вимірюванні миттєвих значень його амплітуди за рівні проміжки часу і представленні одержаних значень, які називають відмітками, у вигляді послідовності чисел. Така процедура має назву аналогово-цифрове перетворення (АЦП). При відтворенні запису здійснюється зворотний процес цифро-аналогового перетворення (ЦАП).Обновлен 03 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником