БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Автономна охоронна сигналізація - це комплекс технічних засобів, що фіксує проникнення сторонніх осіб на об’єкт охорони і видає місцеві звукові та світлові сигнали тривоги.

Види охоронної сигналізації:

За функціональним призначенням:

1)    системи охоронної сигналізації (автоматичного сповіщення);

2)    системи тривожної сигналізації (ручного сповіщення);

3)       системи пожежної сигналізації (автоматичного та ручного сповіщення);

4)      комбіновані системи охоронно-пожежної та тривожно-пожежної сигналізації.

Здебільшого об'єкти охорони одночасно обладнуються кількома системами, функціональні зони яких "перекриваються", що підвищує ефективність охорони.

За умовами використання:

1)     об'єктові системи сигналізації (для блокування окремих приміщень, ділянок, виділених об'єктів та предметів);

2)      периметрові системи сигналізації (для блокування периметрів охоронюваних територій, режимних та заборонних зон із загорожами або них).

За принципом організації (будови і дії):

1)    автономні системи сигналізації;

21    плігя.іткяі системи сигнятптяпії:

Види систем периметрової сигналізації:

1)    протипроламна (для блокування настилу дерев'яної огорожі);

2)     протипідкопна (створення вертикальної сигнальної сітка у грунті в створі огорожі на глибину до 1,5 м);

3)    протипідлазна (сигнальний дріт прокладається у грунті в траншеї у створі огорожі на глибині 10-15 см);

4)       протшіерелазна (встановлюється зверху огорожі у вигляді вертикальних та похилих "козирків" (до 40 см), на яких розкладається сигнальний дріт).

Вимоги до систем охоронної сигналізації:

1)     надійність - постійна (гарантована) здатність системи сигналізації видавати своєчасні сигнали сповіщення (тривоги) про порушення блокування (режиму) па охоронюваному об'єкті в межах визначеного часу за умови нормальної експлуатації;

2)      ефективність - характеризується вихідним ефектом залежно від функціонального призначення та завдань, що виконуються підрозділом охорони;

3)        завадостійкість - стійкість до кліматичних, метеорологічних, виробничих та інших факторів;4)  можливість надійного маскування.

Виконання означених вимог досягається правильним (раціональним) вибором засобів охоронної сигналізації залежно від завдань, специфіки об'єкта, тактико-технічних можливостей використовуваних технічних засобів, умов їх застосування, особливостей несення служби підрозділом охорони.

Внутрішньооб'єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єктів охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на них перебувають (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність").

Датчик сигналізації - це "вхідна частина", чутливий елемент, "очі” і "вуха" системи охоронної сигналізації. Він безпосередньо сприймає вплив порушника або загорання і перетворює його у відповідний електричний сигнал, що передається на контрольно-приймальній пристрій. Датчики сигналізації призначені для блокування (захисту) уразливих місць та ділянок найбільш ймовірного порушення та загорання на охоронюваному об'єкті. До них висуваються надзвичайно жорсткі вимоги, а також відслідковується тенденція до постійного їх удосконалювання. Існує велика кількість різновидів датчиків - від найпростіших до складних. Вони відрізняються один від одного за принципом дії, конструктивними даними, захисними властивостями та умовами експлуатації. Ці ознаки покладені в основу їх класифікації.

Державна служба охорони (ДСО) при МВС України — це централізована професійна спеціалізована організація, яка створена постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615. Діє на засадах самофінансування (фінансове утримання її підрозділів забезпечується за рахунок коштів, отриманих за охорону), орієнтована на роботу в ринкових умовах і, у разі заподіяння власнику збитків внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, відшкодовує їх. Це єдина в Україні структура, яка надає озброєну охорону і має відповідні законодавчо визначені права і повноваження її працівників на здійснення владних функцій щодо правопорушників. Підрозділи ДСО створюються для охорони за договорами об’єктів та майна всіх форм власності, квартир громадян, цінних вантажів та коштів, що перевозяться, юридичних та фізичних осіб (у тому числі - іноземців) від злочинних посягань. ДСО приймає під охорону об’єкти підприємств, організацій, установ, які розташовані в містах, районних центрах та інших населених пунктах, здійснює інкасацію грошової виручки і супроводження : касирів з грошовими коштами у місцях, що не охоплені централізованої службою інкасації Національного банку України.

Джерела електроживлення - це апаратура, яка забезпечуєм електропостачання для засобів охоронної сигналізації. Найчастіше джерелом електроживлення є електромережа 220 В. Як резервні джерела електроживлення застосовуються автономні акумуляторні батареї, хімічні елементі, в окремих випадках - акумуляторні батареї АТС та електричні генератори.

Договір про охорону квартир громадян - визначає юридичне співвідношення сторін - підрозділу Державної служби охорони при МВС

України з квартиронаймачем, відповідно до якого підрозділ охорони приймає на себе обов'язок забезпечити цілісність майна, що знаходиться в квартирі, а квартиронаймач - правильне користування засобами охорони та своєчасну оплату за послуги охорони. Договір про охорону квартири укладається в письмовій формі терміном на один рік і підписується відповідальним квартиронаймачем і начальником підрозділу охорони. Час охорони квартири визначається квартиронаймачем в односторонньому порядку. Це може бути декілька місяців, місяць, декілька тижнів або днів (наприклад, субота і неділя) і навіть декілька годин у продовж доби. Якщо за один місяць до закінчення терміну договору жодна зі сторін не зажадає його припинення або переукладання, договір признається продовженим на колишніх умовах і на той самий термін.

Договір про охорону об’єктів докладно регламентує взаємовідносини підрозділів Державної служби охорони при МВС України і “Власника" у процесі здійснення ними своїх функцій із забезпечення охорони державного і суспільного майна. Він. зокрема, встановлює: обов'язки охорони і "Власника"; вимоги, яким повинні відповідати передані під охорону об'єкти; порядок і терміни обстеження технічного стану об'єктів охорони; час здійснення охорони об'єктів, порядок їхнього щоденного прийому під охорону; суму договору і порядок оплати госпорганом за послуги охорони; відповідальність сторін у випадках невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань за договором; порядок відшкодування охороною заподіяного госпоргану збитку в результаті незабезпечення нею належної охорони об'єкта; умови, при яких охорона звільняється від відповідальності. Договір про охорону об'єктів складається на певний термін, зазвичай на рік або на декілька років. Якщо за місяць до закінчення терміну договору жодна зі сторін не зажадає його припинення, договір признається продовженим на колишніх умовах і на той самий термін. Розірвання договору на охорону об'єктів за якимись причинами раніше терміну, на який він укладений, може бути зроблене за згодою сторін.

Засоби оперативної сигналізації застосовуються в діяльності НПУ для дистанційного фіксування появи, присутності і дій осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину. їх використання сприяє успішному проведенню окремих оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання злочинців з поличним, попередження або припинення злочинних дій, а також в ході оперативних розробок. Застосування окремих видів (типів) засобів сигналізації автономної дії в оперативно- розшуковій діяльності здійснюється у прихованих формах і полягає в створенні таких умов чи проведенні таких дій. в наслідок яких злочинець в процесі вчинення своїх протиправних дій вимушений впливати на який-небудь тимчасово заблокований об'єкт, предмет злочинного зазіхання, ділянку огорожі чи місцевості і тим самим сповіщає оперативну групу про свої дії і присутність. Сигнали сповіщення можуть передаватися в місце перебування оперативного складу по проводам, або по радіоканалу, залежно від тактичних міркувань та можливостей технічного забезпечення. Вид сигналів дозволяє визначати місце порушення блокування та напрямок руху чи дії порушника. Це дає можливість

швидко і вдало вибрати момент для затримання злочинця на місці злочину з речовими доказами. Добре обміркована оперативна сигналізація у багатьох випадках сприяє успішному здійсненню заходів із завчасного затримання злочинців, попередження та припинення злочинів тощо (в організації засідок, в роботі зі схованками, у профілактичній роботі та ін.).

Засоби охоронної сигналізації - це комплекс спеціальних технічних засобів (апаратури, приладів, пристроїв), що забезпечують автоматичну видачу сигналів тривоги під час порушення системи електричного блокування на об’єкті, що охороняється.

Засоби сигналізації, що застосовуються під час виявлення злочину призначені для дистанційного виявлення дій підозрюваних у вчиненні злочинів осіб.

Класифікація датчиків (сповіщувачів) сигналізації:

За принципом дії:

1)       електромеханічні (електроконтактні, магніто-контактні, датчик»? елементи);

2)     п'єзоелектричні (п'єзокерамічні);

3)     індукційні (магнітометричні);

4)    акустичні (на присутність та дії);

5)    вібраційні або сейсмічні (на руйнацію);

6)    електронно-оптичні або фото-променеві (на рух);

7)    інфрачервоні (активні, пасивні) - на появу;

8)     електронно-ємнісні (на наближення);

9)    ультразвукові (об'ємні);

10)    радіохвильові (ігросторові);

12)    протипожежні (теплові, димові, іонізаційні);

13)   комбіновані (дуальні).

За конструктивними даними:

1)     прикриваючи, які не створюють ніяких перешкод для порушника, але фіксують його появу, присутність, переміщення і дії (безконтактно);

2)      загороджувальні, які мають чутливий елемент у вигляді певної інженерно-сигнальної споруди (огорожі, перепони, переділки тощо), яка сама по собі створює перешкоду порушнику для вільного переміщення та дій, крім того формує сигнал про будь-який вплив на неї.

За захисними властивостями:

1)     точкові, які контролюють (захищають) певну точку об'єкта (предмета) або ділянки і видають сигнал при фізичному впливі на цю точку;

2)    лінійні, що мають чутливий елемент у вигляді лінії і видають сигнал про зовнішній вплив на будь-яку точку цієї лінії;

3)     площинні мають своїм чутливим елементом невну площину на об'єкті охорони (горизонтальну, вертикальну та їх комбінації - горизонтальну і вертикальну, похилу тощо). Сигнал видається при дії на будь-яку точку (ділянку) цих площин;

4)      об'ємні (просторові) мають своїм чутливим елементом об'єм середовища у замкненому просторі (приміщення або на ділянці місцевості) із

визначеною довжиною, висотою і шириною. При появі у будь-якій точці цього об'єму (простору) порушника датчик видає сигнал тривоги.

Контрольно-приймальний прилад - це елемент охоронної сигналізації, призначений для безперервного контролю за станом датчиків сигналізації, прийому і фіксації сигналів від них. видачі сигналів тривоги і трансляцію їх на пульт централізованого спостереження. Контрольно-приймальні прилади поділяють на автономні (однолінійні), концентратори малої ємності (багатолінійні) та пульти централізованого нагляду (з ручним або автоматичним керуванням, у т.ч. комп'ютерізовані). Контрольно-приймальні прилади автономної дії використовуються переважно для охорони одного об'єкта. Встановлюються безпосередньо на об’єкті або на незначній відстані від нього. Концентратори малої ємності об’єднують у своїй конструкції кілька контрольно-приймальних приладів, до яких підключаються лінії (шлейфи) блокування. Пульти централізованого нагляду призначені для організації спостереження за станом сигналізації на багатьох охоронюваних об'єктах (до кількох тисяч) із використанням як ліній сигналізації абонентських ліній міської телефошюї мережі. Пультова охорона об’єктів найрозпНПУюджсніша у великих містах на території України.

Концентратор малої ємності - це пристрій, який об’єднує у своїй конструкції кілька контрольно-приймальних приладів, до яких підключаються лінії (шлейфи) блокування з датчиками сигналізації.

Ліні! охоронної сигналізації - це лінії (шлейфи) блокування, прокладені від датчиків охоронної сигналізації до контрольно-приймальних приладів, лінії електроживлення та лінії, що з’єднують контрольно-приймальні прилади із сповіщувачами сигналів тривоги.

Охорона майна - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Охорона фізичної особи - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Охоронна сигналізація - це комплекс (система) взаємопов'язаних технічних засобів, що забезпечують подачу сигналів тривоги про порушення системи блокування на об’єкті охорони.

Пропускний режим - установлений у межах об'єктів охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об’єкти та з об’єктів охорони (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Пульт централізованого спостереження - це складна спеціальна апаратура, призначена для забезпечення спостереження черговим оператором за станом охоронної сигналізації на багатьох охоронюваних об’єктах (до кількох тисяч) із використанням як ліній сигналізації абонентських ліній міської телефонної мережі або радіоканалів. Пультова охорона об’єктів найефективніша з позиції забезпечення швидкого реагування підрозділу охорони на сигнали тривоги, своєчасне (регламентоване за часом) прибуття наряду міліції на об’єкт, де порушена сигналізація, для прийняття заходів із затримання злочинця і охорони місця події до прибуття слідчо-оперативної! групи.

Пункт централізованого спостереження - центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних | сповіщень (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Рубіж сигналізації - це ділянка місцевості або частка об'єкта, що обладнана засобами сигналізації. Рубежів сигналізації в охоронній системі може бути кілька (як правило, з різними принципами дії та захисними властивостями). Це створює умови для визначення види порушення, напряму переміщення та дій порушника, сприяє швидкому реагуванню наряду охорони із завчасного затриманню порушника, підвищує надійність охорони об'єкта в цілому

Система охоронної сигналізації — це комплекс взаємопов’язаних технічних засобів (датчиків, ліній блокування, сигналізаторів, приладів індикації, джерел електроживлення тощо) та організаційних заходів їх функціонування і використання з метою сповіщення особового складу охорони (отримання сигналів тривоги) про несанкціоновану спробу (факт) проникнення на об’єкт, що охороняється, або виникнення на об’єкті загорання чи інших впливів.

Системи периметрової охоронної сигналізації - це комплекс інженерно-сигнальних споруд, які утруднюють проникнення осіб та проїзд транспортних засобів на територію або у заборонну зону об'єкта, що охороняється, та видають сигнали сповіщення (тривоги) про будь-які зовнішні впливи на ці споруди.

Сповіщувачі (сигналізатори) - це пристрої, що відтворюють місцеві звукові та світлові сигнали тривоги і контролю (дзвоники гучного бою, ревуни, сирени та різні світлові маяки і лампи).

Технічні засоби охорони - технічні засоби, що використовуються під час здійснення охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Технічні засоби охорони (засоби охоронної сигналізації) - це комплекс спеціальних технічних засобів, які автоматично забезпечують подачу сигналу тривоги при порушенні системи блокування об’єкта, що охороняється підрозділом охорони. За принципами будови і дії технічні засоби охорони поділяють на п'ять основних елементів: датчики сигналізації, контрольно- приймальні прилади, акустичні та оптичні сповіщувачі, лінії охоронної сигналізації, джерела електроживлення.

Транспорт реагування - транспортний засіб, що знаходиться у власності суб’єкта охоронної діяльності, призначений для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об'єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнової шкоди або створюють можливу загрозу особистій безпеці громадян чи персоналу охорони на об'єктах охорони (ст.1 Закону України "Про охорону діяльність") [21].

Шлейф блокування - це токопровідний контур, розміщений на охоронюваному об'єкті, до якого у певній послідовності підключені датчики сигналізації. При порушенні стану датчиків або шлейфу блокування контрольно-приймальний прилад спрацьовує і видає сигнали тривоги.Обновлен 02 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником