БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Стаття 8. Закону України "Про ОРД" 
Оперативним підрозділам для виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею
6 цього Закону підстав надається право:
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх
добровільну допомогу;
2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і
оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі
заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від
форми власності з метою виявлення та документування фактів
протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки,
контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з
положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651-17 ) у порядку, визначеному нормативно-правовими
актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з
Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України; { Пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }
3) порушувати в установленому законом порядку питання про

проведення перевірок фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами
господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх
проведенні;
4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують
діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за
рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з
таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та
організацій - виключно на території таких підприємств, установ та
організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ), -
витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих
осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та
розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису
вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та
забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку.
Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів
забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним
процесуальним кодексом України;
5) проводити операції із захоплення злочинців, припинення
злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних
держав, організацій та окремих осіб;
6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників
або мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується, а
також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких
провадиться перевірка;
7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо
тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути
доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати
розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення та
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння
особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального
кодексу України ( 4651-17 );
7-1) з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених
статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3,
368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь.
Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення
операції з контрольованого вчинення корупційного діяння
визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України
( 4651-17 ); { Частину першу статті 6 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом
N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015 }
8) виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної

діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з
положеннями статті 272 Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651-17 );
9) здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних
мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального
процесуального кодексу України ( 4651-17 );
10) накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд
та виїмку згідно з положеннями статей 261, 262 Кримінального
процесуального кодексу України ( 4651-17 );
11) здійснювати спостереження за особою, річчю або місцем, а
також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269,
270 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 );
12) здійснювати установлення місцезнаходження
радіоелектронного засобу згідно з положеннями статті 268
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 );
13) мати гласних і негласних штатних та позаштатних
працівників;
14) використовувати конфіденційне співробітництво згідно з
положеннями статті 275 Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651-17 );
15) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або
за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та
про загрозу безпеці суспільства і держави;
16) використовувати за згодою адміністрації службові
приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ,
організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення,
транспортні засоби і майно, які їм належать;
17) створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані
(помічені) або несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями
статті 273 Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 );
18) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні
системи;
19) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби
та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених
законами про Національну поліцію ( 580-19 ), Службу безпеки
України ( 2229-12 ), Державну прикордонну службу України
( 661-15 ), державну охорону органів державної влади України та
посадових осіб ( 160/98-ВР ), Митним кодексом України ( 4495-17 );
{ Пункт 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
20) звертатися у межах своїх повноважень із запитами до
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних
організацій відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна.
Прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових
заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення
оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх
результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали
слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з
положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 ) з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом,
щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта
ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання
про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею,
використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших
питань, обумовлених специфікою мети їх проведення.

Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не

потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора,
здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або
його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора.
- Негласне обстеження публічно недоступних місць,
житла чи
іншого володіння особи,
- аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-,

- відеоконтроль місця,
 - спостереження за особою,
 - зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж,
 електронних інформаційних
мереж,
- накладення арешту на кореспонденцію,
- здійснення її огляду
та виїмки,
 - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
 

проводяться на підставі ухвали слідчого судді,

 
постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або

його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи
застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або
особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних
актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та
організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.
Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для
забезпечення зовнішньої безпеки України зазначені заходи можуть
здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді без розголошення
третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слідчого
судді, - без повідомлення прокурора. Строк дії ухвали слідчого
судді про дозвіл на проведення такого заходу не може перевищувати
шести місяців. { Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 267-VIII ( 267-19 ) від 19.03.2015 }
До виконання окремих доручень у ході проведення

оперативно-розшукової діяльності можуть залучатися працівники
інших підрозділів.
Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності,
пов'язаних із припиненням правопорушень у сфері податкового та
митного законодавства, права, передбачені цією статтею, надаються
виключно оперативним підрозділам органів доходів і зборів у межах
їх компетенції. { Частина шоста статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Координація дій щодо реалізації прав підрозділів, які

проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з
тероризмом, здійснюється Службою безпеки України.
Розвідувальним органам України надаються права, передбачені
частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також
пункту 7 у частині негласного виявлення та фіксування слідів
тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших
предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого
злочину. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2549-XII
( 2549-12 ) від 07.07.92, N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000,
N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003, N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 1130-IV
( 1130-15 ) від 11.07.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005,
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 2397-VI ( 2397-17 ) від
01.07.2010, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010; в редакції
Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }


Обновлен 02 ноя 2016. Создан 11 авг 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником