БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Оперативно-розшукова діяльність»

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД. 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Оперативно-розшукова діяльність»

 

Робоча програма  навчальної дисципліни  «Оперативно-розшукова діяльність» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю – 6.030401 «Правознавство» ступеня вищої освіти «бакалавр» за денною формою навчання.

 

Розробник:

Тарасюк Ірина Володимирівна –кандидат юридичних наук, доцент

 

Вступ. Верховна Рада підтримала законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» та «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Органів Національної поліції України» (ОНП).

 

У всіх нормативних актах словосполучення "органи внутрішніх справ" змінюється на "органи Національної поліції України", "представник органів внутрішніх справ" на "преставник поліції" тощо. 

 

1. Програма навчальної дисципліни

Предмет  

Міждисциплінарні зв’язки

Мета та завдання навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»  розроблено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030401 «Правознавство», галузі знань – 0304 "Право".

 

«Оперативно–розшукова діяльність» це навчальна дисципліна, яка базується на наукових положеннях юридичних наук, вивчає чинне законодавство і відомчі нормативні акти, практику застосування оперативно–розшукових сил, засобів і методів, оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів – негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності, а також їхнє становлення та шляхи розвитку в історичній ретроспективі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є вивчення та освоєння закономірностей, які стосуються пошуку та фіксації фактичних даних, обставин, причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, закономірностей, що стосуються організації оперативно–розшукової діяльності, закономірностей, що відносяться до реалізації оператвино–розшукової інформації.

Міждисциплінарні зв’язки передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», складається з таких розділів і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Спеціальна техніка», «Управління ОНП України», «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій».

Мета ОРД досліджувати закономірності механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних і тактичних основ ефективного застосування оперативно–розшукових сил, засобів, і заходів у запобіганні та розкритті злочинів що готуються чи вже вчинені. 

Завдання навчальної дисципліни: отримання знань з теорії оперативно–розшукової діяльності, а саме засвоєння вимог нормативних актів, відомчих наказів та інструкцій, що регламентують оперативно–розшукову діяльність, вивчення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю, а головне навчання умінь та навичок практичного застосування теорії ОРД, засвоєння тактичних основ практичного застосування сил, засобів, методів, заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, формування навичок науково–дослідної роботи в сфері ОРД.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Оперативно–розшукова діяльність» курсанти повинні знати: загальну та особливу частини ОРД, вміти:

 • виявляти та усувати причини та умови, що сприяють злочинності;
 • виявляти, попереджувати та припиняти злочини;
 • самостійно працювати із законодавчими, нормативно–правовими актами,  відомчими наказами та інструкціями у сфері оперативно–розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій та додатковою літературою, документами.

Науково–педагогічному складу кафедри СТ та ОРД під час проведення занять необхідно звернути увагу на уміння курсантів:

 • показувати рівнобічні, системні та глибокі знання навчально–програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;
 • пов'язувати теорію з практикою, а практику з теорією, тобто вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;
 • самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально–програмового матеріалу;
 •  опрацьовувати навчальну літературу та нормативно–правові акти у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства;
 • аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно–правові акти кримінально–процесуального характеру;
 •  проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;
 • розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.

Програма навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» складається з 10 тем,  викладається для курсантів 3-го курсу підготовки фахівців для оперативних підрозділів та підрозділів слідства НАВС, вивчається в обсязі 72 годин та завершується складанням іспиту.

 

2. Структура  навчальної дисципліни

Розділ І.

Тема.1 Предмет, завдання та система курсу «Оперативно-розшукова

діяльність».

Навчальні питання:

v    Поняття, система та основні завдання курсу «Оперативно-розшукової діяльності».

v    Підстави для здійснення оперативно–розшукової діяльності.

v    Правова основа оперативно–розшукової діяльності. Характеристика правових джерел регулювання суспільних відносин в ОРД.

v    Система принципів ОРД та їх методологічна основа. Конституційні, загальні та галузеві принципи в ОРД.

 

Тема 2. Сили ОРД. Агентурна робота оперативних підрозділів органів Національної поліції.

Навчальні питання:

v    Поняття та характеристика сил ОРД.

v    Поняття, види, характеристика оперативних підрозділів органів Національної поліції та їх компетенція.

v    Правова основа та сутність роботи з негласним апаратом.

v    Завдання та принципи агентурної роботи.

 

Тема 3: Засоби оперативно – розшукової діяльності.

Навчальні питання:

v    Поняття, призначення і загальна характеристика засобів оперативно–розшукової діяльності.

v    Система обліків, які використовуються в оперативно–розшуковій діяльності, їх загальна характеристика та їх призначення. Оперативні обліки та їх місце в системі інформаційних обліків органів Національної поліції.

v    Технічні засоби, які використовуються в оперативно–розшуковій діяльності та їх призначення. Оперативно–технічні засоби, які використовуються в оперативно–розшуковій діяльності.

v    Службово-пошукові собаки як засіб оперативно–розшукової діяльності: організація і правила застосування службових собак у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку

 

Тема 4: Методи ОРД, негласні слідчі (розшукові) дії, заходи оперативного (ініціативного) пошуку: оперативно–розшукові заходи, оперативно–технічні заходи, пошукові заходи.

Навчальні питання:

v           Класифікація методів оперативно–розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, заходів оперативного (ініціативного) пошуку.

v           Загальна характеристика негласних слідчих (розшукових дій): оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів та їх місце в системі оперативно–розшукової діяльності.

 

Тема 5: Оперативний (ініціативний) пошук як самостійна форма оперативно-розшукової діяльності. Оперативна профілактика як самостійна форма оперативно-розшукової діяльності.

Навчальні питання:

v    Поняття, значення, правова основа, суб’єкти та об’єкти оперативного пошуку – як форми ОРД.

v    Організація і тактика пошуку осіб та фактів, що становлять оперативний інтерес.

v    Перевірка і реалізація первинних даних, що становлять оперативний інтерес.

v    Поняття і сутність оперативна профілактики, як форми ОРД.

v    Об'єкти оперативно–профілактичного впливу.

v    Суб’єкти оперативної профілактики та їх правовий статус.

v    Поняття і сутність оперативно–розшукової профілактики.

 

Тема 6. Оперативна розробка.

Навчальні питання:

v    Поняття, сутність та значення оперативної розробки.

v    Початок оперативної розробки та підстави для цього. вимоги щодо її провадження. Оперативно–розшукова справа. Документальне оформлення заведення, провадження та припинення оперативно–розшукових справ.

v    Основні напрямки документування злочинних дій розробляємих осіб.

 

Тема 7. Оперативно – розшукова тактика.

Навчальні питання:

v               Сутність оперативно–розшукової тактики, основні елементи.

v               Поняття, сутність, призначення оперативної комбінації.

v               Класифікація оперативних комбінацій. Елементи оперативної комбінації.

v               Вимоги, що пред’являються до оперативної комбінації та принципи, на яких ґрунтується її здійснення. Правила підготовки до проведення оперативної комбінації та її здійснення.

 

Тема 8: Інформаційно – аналітичне забезпечення оперативно – розшукової діяльності. Способи одержання та оцінка інформації. Аналітична робота в ОНП. Методика аналізу оперативної обстановки.

Навчальні питання:

v    Оперативно–розшукова інформація, поняття та види.

v    Загальна характеристика нормативно–правового регулювання аналітичної роботи в оперативних підрозділах МВС України.

 • Закони України, які регламентують аналітичну роботу в оперативних підрозділах МВС України
 • Відомчі нормативно–правові акти, які регламентують аналітичну роботу в оперативних підрозділах МВС України.

v    Аналіз оперативно–розшукової інформації.

v    Загальна схема отримання інформації. Характеристика джерел інформації. Основні стадії обробки інформації.

v    Вивчення аналіз та оцінка оперативної обстановки. Планування ОРД. Розміщення сил та засобів ОРД відповідно до оперативної обстановки.

v    Тактичні прийоми здійснення оперативно–розшукових заходів при здійсненні оперативного (ініціативного) пошуку.

v    Оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ. Основні Положення наказу № 940 від 22. 10. 2012 р.

v    Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в ОНП. Структурна модель оперативної обстановки.

v    Організація аналітичної роботи в ОНП. Етапи конкретного аналітичного дослідження в органах внутрішніх справ.

v    Методика аналізу оперативної обстановки.

v    Використання результатів аналізу і оцінки оперативної обстановки в діяльності міськрайлінорганів Національної поліції України..

v    Організація аналізу оперативної обстановки.

v    Процес аналізу оперативної обстановки.

 

Тема 9: Теорія оперативно–розшукового документування. : Оперативно–розшукове документування у справах оперативної розробки.

Навчальні питання:

v               Поняття документування, мета та завдання, вимоги.

v               Виявлення осіб, які можуть бути свідками і забезпечення можливого використання їх даних. Виявлення предметів і документів, які можуть бути доказами.

v               Інформаційне забезпечення оперативно–розшукового документування та засоби, що використовуються під час проведення негласних розшукових дій

v               Оформлення матеріалів, отриманих у процесі проведення оперативно–розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу та результатів негласних слідчих дій.

v               Оперативна розробка як одна з частин оперативного документування.

v               Етапи оперативно–розшукового документування.

v               Планування заходів щодо оперативного документування.

 

Тема 10: Гарантії законності при здійсненні ОРД. Використання матеріалів ОРД.

Навчальні питання:

v   Гарантії законності при здійсненні ОРД.

v   Поняття і види матеріалів оперативно–розшукової діяльності та матеріалів негласних слідчих(розшукових) дій, що використовуються у процесі досудового розслідування та судового розгляду.

v   Організація використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному процесі.

 

2.   Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 2

 

 Галузь знань

 0304 «Право»

 Спеціальність

- 6.030401 «Правознавство»

 

Денна форма навчання

 

Кількість розділів– 2

Спеціалізація:

напрямок – підготовка фахівців для підрозділів слідства

Спеціалізація:

напрямок – підготовка фахівців для оперативних підрозділів

Рік підготовки:

Загальна кількість годин:

5-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи курсанта – 4

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

20 год.

 

Семінарські

20 год.

 

Практичні,

26 год.

 

Самостійна робота

26 год.

 

Вид контролю::

72 

іспит

 

 

 

 1.  3.  Структура залікового кредиту (тематичний план)

 

4. Плани семінарських та практичних занять

 

Рекомендована література для проведення семінарських занять та практичних занять:

Основна література:

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, Офіц. Текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. Посібник / Авт.–упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Парламент. вид–во: – 544 с.
 2. Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». Закон введено в дію з дня опублікування в газеті «Голос України» – 27 березня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136–XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
 3. Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета Верховної Ради України. http://www.golos.com.ua/article/257729.
 4. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.44). Документ 901-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2015
 5. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014. Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
 6. Закон України «Про організаційно–правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358. Вводиться в дію Постановою ВР N 3342-XII (3342-12) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 35, ст.359. Із змінами, внесеними згідно із Законами N  245-VII (245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178, N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 712.
 7. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10. Із змінами, внесеними згідно із Законами ст.62 N  406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712.
 8. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 1698-VII (1698-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 47, ст. 205.
 9. Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII (1169-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 746, N 1170-VII (1170-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 22, ст. 816.
 10.  Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
 11. 12.Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014.
 12. 13.Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України станом на 01 червня 2012 року.
 13. 14.ПОЛОЖЕННЯ про Національну поліцію. Завержено постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877
 14. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. : Наказ від 16 листопада 2012 року Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
 15. 16.Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. : Наказ від 14. 08. 2012 р. № 700.
 16.  Про затвердження Змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 23.06.2015 N 748.
 17. 18.Про затвердження Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 03. 09. 2012 р. № 769.
 18. Про затвердження Інструкції Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 19. Про затвердження Інструкції Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 20. Про затвердження Інструкції Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. : Наказ МВС України від 19. 11. 2012 р. № 1050.
 21. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної поліції у справах дітей. : Наказ МВС України від 19. 12. 2012 р. № 1176.
 22. Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 21. 09. 2012 р. № 818.
 23. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 686.
 24. Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 19. 07. 2012 року N 640.
 25. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 27. 07. 2012 р. № 650.
 26. Про затвердження Положення про інформаційно–пошукову систему «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24. 09. 2012 N 825, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2012 р. за N 726/22038.
 27. Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення ОВС. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02. 04. 2013 N 334.
 28. Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади». : Наказ МВС України від 14. 11. 2014 р. № 1229.
 29. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо–оперативних груп. : Наказ МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107.

Базова література:

 1. Боротьба з тероризмом : навч. посіб. / Авт. колектив: Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Комарницький В. М. та ін. / – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 584 с.
 2. Збірник ситуаційних задач до курсу «ОРД» для курсантів 4–го курсу, 2010р. –43с.
 3. Контрольно–наглядові інстанції в ОРД ОВС України: навч. посіб. / За заг. ред. доктора. юридичних наук, професора Д. Й. Никифорчука. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 152 с.
 4. Негласні слідчі (розшукові) дії : [навч. посіб. структурно-логічні схеми] / Д. Й. Никифорчук, О. С. Тарасенко, Є. В. Лизогубенко, В. І. Василинчук, О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк, О. О. Косиця, О. І. Козаченко, О. М. Толочко, В. В. Поливода, Т. С. Демедюк, К. М. Ольшевський, М. М. Корчовий, В. М. Гринчак, А. А. Конюшков, А. М. Копилов // За загал. ред. Никифорчука Д. Й. - Київ; НАВС, 2015. - 235 с.
 5. Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю., Бірюков І. М. Аналітична робота ОВС: навч. практ. посібник Нац. акад. вн. Справ. – К., 2012 – 76 с.
 6. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. Нац. акад. вн. справ. – Київ, 2013 – 125 с.
 7. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах: посібник. Нац. акад. вн. справ.– К., 2012. – 78 с.
 8. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах : посіб. / [Никифорчук Д. Й., Зима Л. М., Тарасенко О. С.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 156 с.
 9. Оперативно–розшукова діяльність: навчальний посібник. / [Автори: Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Сущенко В. Д., Никифорчук Д. Й., Тарасюк І. В. та ін.] Рекомендовано МОН України. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с.
 10. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії. Збірник окремих нормативно–правових актів). / [упорядники: Василинчук В. І, Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – К. : 2013. – 313 с.
 11. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях (загальна частина). : Навчальний посібник. Київ, 2013 – 236 с.
 12. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 128 с.
 13. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії : Тестові завдання. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 116 с.
 14. Оперативно–розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини в минулі роки. Монографія. – Київ, 2012 – 188 с.
 15. Оперативно–розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина. Підручник. / Під заг. ред. генерал–полковника поліції Л.В. Бородича. [Авт. кол. Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. П. Пилипчук, В. Л. Регульський] – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.
 16. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / А.О. Михайличенко та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 17. Оперативно–технічні заходи. : посібник. / [Орлов Ю. Ю., Никифорчук Д. Й., Артеменко П. П. та ін.]. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012 – 188 с.
 18. Організація та сучасні проблеми Боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навчальний посібник. / [Авторський колектив: Василинчук В. І., Сливенко В. Р., Кислий А. М. та ін.]. – К., 2014. – 210 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд). 
 19. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Методичні рекомендації. / [Авт. кол.:Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ, Никифорчук Д. Й., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ; Василинчук В. І., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ,; Тарасенко О. С., кандидат юридичних наук, Нац. акад. вн. справ,та ін.] – Нац. акад. вн. справ, ГСУ. – Київ, 2014. – 112 с.
 20. Основы оперативно–розыскной тактики органов внутренних дел. Общая часть. / [В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, А. С. Вандышев, М. А. Громов, Д. В. Гребельский, В. А. Ильичов, И. П. Козаченко, Ю. Ф. Кваша, В. Г. Самойлов, И. И. Тумаш, В. А. Черепанов, Ю. И. Шокин] / Под ред. В. М. Атмажитова. – М. : Академия МВД, 1986. – 243 с.
 21. Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативно–розшуковій діяльності поліції (теорія і практика) : монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 559 с.
 22. Особливості провадження негласних слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації./ Д. Й. Никифорчук та ін.. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014 – 56 с.
 23. Програмний продукт : Мультимедійний навчальний посібник «Оперативно–розшукова діяльність». Автори: Никифорчук Д. Й., Василинчук В. І., Тарасюк І. В., Стрільців О. В. та ін. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45707 від 20.09.2012 року.
 24. Сергєева Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально–процесуальному доказуванні. : монографія : під редакцією Погорецького М. А. – К. : 2014. – 272 с.
 25. Тактика проведення оперативно–розшукових заходів та особливості легалізації оперативно–розшукової інформації. : [навч.–прак.] посіб. / Кондратьєв Я. Ю., Никифорчук Д. Й., Сніцар О. М. та ін. – К. : Нац. акад. вн. справ України, 2004.
 26. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативно–розшукова тактика. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 32 с.
 27. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативна розробка. . – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 58 с. 
 28. Тарасюк І.В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Гарантії законності при здійсненні ОРД. Використання матеріалів ОРД. ННІПФПСКМ НАВС. К., 2013. – 43 с. 
 29. .Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : (монографія) / Топчій В.В. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 342с.
 30. Типова начальна програма дисципліни «ОРД ОВС» (основний курс), Київ, 2010 – 48 с.
 31. Топчій В. В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України): монографія. К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 172 с.
 32. Шендрик В. С. Теорія і практика попередження злочинів підрозділами ОВС України. Монографія. – К., 2012 – 210 с.

Додаткова література:

 1. Атмажитов В. М. Реализация оперативно–розыскной информации. : лекция. – М. : 1984. – 67 с.
 2. Біляєв В. О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД (за матеріалами роботи підрозділів карного розшуку ОВС України. – монографія. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с.
 3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково–практичний журнал. № 1 (29), 2013.
 4. Вандышев А. С., Волынский А. Ф., Гребельский Д. В., Нелюбин Я. В., Самойлов В. Г. Личный сыск. Учебное пособие. – М., 1973. – 104 с.
 5. Возный А. Ф. Оперативная разработка. Уголовно–правовые аспекты. К., 1973. – 168 с.
 6. Возный А. Ф., Кононенко И. Н. Теория и практика оперативного осмотра. (учебно–методическое пособие). – Киев, 1974. – 176 с. подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию тяжких преступлений против личности. Сборник научных трудов. Караганда, 1984. – 124 с.
 7. Еднерал Ю. В., Изотов А. И. Химические ловушки. К., 1987 – 112 с.
 8. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – 72 с.
 9. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). В шести томах. – К.: КНТ, 2006 – 2008. – 408 с., 224 с., 960 с., 432 с, 484 с., 608 с.
 10. Козаченко І. П. Проблеми забезпечення законності в оперативно–розшуковій діяльності // Матеріали науково–практичної конференції (21–22 лютого 2000 р.). Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – 264 с.
 11. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – К.: Атака, 2010. – Т. VІ. Оперативно–розшукова діяльність поліції (поліції). – 1128 с.
 12. Наказ МВС України від 07. 11. 2003 № 1326 «Про затвердження Положення про Кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України»..
 13. Оперативна техніка (загальнотеоретичні положення). : посіб. / [уклад. М. В. Кобець, М. М. Алексійчук]. – К., Нац. акад. вн. справ, 2014, 124 с.
 14. Орлов Ю. Ю. Актуальні напрямки наукових досліджень у сфері оперативно–розшукової діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 12 – 19.
 15. Перепелиця М. М. Здійснення оперативно–розшукових заходів шляхом використання кіберпростору. Навч. – практ. посіб. / М.М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2010 – 146 с. 
 16. .Погорецький М. А., Грібов М. Л. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами оперативної служби МВС України : посіб. .– К. : Київ. нац. ун–ту внутр. справ 2010. – 172 с.
 17. Погорецький М. А. Правові та організаційно тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами : монографія / [М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грибов, І. І. Приполов, О. М. Срільців, В. О. Чернов] : за ред.. д–ра юрид. yаук, проф. М. А. Погорецького. – К. : НАВС, 2010. – 311 с.
 18. Самойлов В. Г. Документирование противоправніх действий проверяемых и разрабатываемых. Лекция. – Ташкент, 1982. – 25 с.
 19. Самойлов В. Г. Реализация материалов оперативной разработки. – Киев, 1979 – 84 с.
 20.  Спеціальна техніка. Загальна частина.: посібник. – К.: Київ. Нац. ун–т.вн. справ, 2007. – 188 с.
 21. Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 07.10.2011 р.). – К., 2011. – 168 с.
 22. Тарасюк І. В., Ємець О. М., Тарасюк В. С. Актуальні аспекти організації спілкування при проведенні розвідувального опитування працівниками оперативних підрозділів. Науковий вісник Нац. акад. вн. справ, 1 (30). Частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 76 – 83.
 23. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Дотримання конституційних прав і свобод людини під час збирання відомостей про особу. / Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – с. 42 – 46.
 24. Тарасюк І. В. Організаційно–правові аспекти діяльності негласних підрозділів оперативної служби ОВС України. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ – 1999. – №2. – С. 43 – 48.
 25. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Особливості одержання та оцінювання інформації під час здійснення розвідувального опитування. / Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. № 2 (31). частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 138 – 143. 
 26. Тарасюк І. В. Особливості спілкування з окремими категоріями осіб та розв’язання конфліктів в оперативному спілкуванні. Науковий журнал «Юридичний часопис Нац. акад. вн. справ». – 2012. – № 2. – С. 124 – 129.
 27. Тарасюк І. В. Слідчі (розшукові, оперативні) версії, поняття та принципи побудови. Науково–аналітичний журнал «Митна справа». – 2012. – № 6 (84), ч. 2, кн. 1. – С. 145 – 148.
 28. Тарасюк І. В. Проблеми розвитку в професійній діяльності оперативних працівників ОВС. Науковий журнал «Право і суспільство». – 2012. – №5. – С.157 – 160.
 29. Тарасюк І. В. Поняття та роль слідчої (розшукової) версії у процесі пізнання об’єктивної істини в розслідуванні справ кримінального провадження. / Митна справа. № 6 (90)’2013, частина 2, книга 2. – С. 250–253.
 30. Чаплинський Ю. А. Особливості використання матеріалів оперативної розробки. Бюлетень по обміну досвідом роботи МВС України. № 194. – К., 2013. – С. 127–133.

Інформаційні ресурси 

 1. Інформаційні ресурси :
 2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3.  Сайт МВС України http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/46024
 4. Сайт Національної академії внутрішніх справ: http://www.mvs.gov.ua
 5. http://blogdocentyarynatara.io.ua/.
 6. http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-organizaciyi-dijalnosti-kinol-doc120357.html
 7. Прослушивание телефонов в международном праве. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiev–security.org.ua.
 8. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ ГПУ, МВС України та ін.. від 16листоп. 2012 р. № 114/1042/516/936/16875/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.mvs/control/main/uk/index.
 9. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 10. www.osvita–plaza.
 11. http://www.bookbrains.com.
 12. http://www.naiau.kiev.ua/nnipkkm/files/posibnuku/ord_v_tabl.doc.
 13. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.

 

5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи

1)                 Що таке оперативно-розшукова діяльність, як наука?

2)               Що таке оперативно-розшукова діяльність, як навчальна дисципліна?

3)               Що таке оперативно-розшукова діяльність, як державно-правова форма боротьби зі злочинністю?

4)               Які історичні форми оперативно-розшукової діяльності?

5)                Чим обумовлюється необхідність здійснення оперативно-розшукової діяльності?

6)               Яку роль відіграє оперативно-розшукова діяльність на різних стадіях кримінального процесу?

7)                Що входить до змісту оперативно-розшукової діяльності?

8)               Як співвідносяться між собою пошукові, розшукові та оперативно-розшукові заходи? Що входить до їх змісту?

9)               Як співвідносяться між собою розвідувальні та контррозвідувальні заходи?

10)           Що таке гласні і негласні оперативно-розшукові заходи?

11)             Яка їх мета проведення гласних і негласних оперативно-розшукових заходів?

12)           Чи можуть одні й ті самі заходи бути гласними і негласними?

13)           В чому різниця між заходами та засобами оперативно-розшукової діяльності?

14)           Що входить до системи оперативних та оперативно-технічних засобів?

15)            Чи є підстави для порушення кримінальної справи підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності?

16)           Що таке підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності?

17)            В яких джерелах інформації можуть міститися підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності?

18)           Чи можна проводити оперативно-розшукову діяльність без порушеної по даному факту кримінальної справи?

19)           Що таке завдання оперативно-розшукової діяльності?

20)         Що таке фактичні дані, пошук і фіксація яких є завданням оперативно-розшукової діяльності?

21)           Що таке правова основа оперативно-розшукової діяльності?

22)          Що входить до правової основи оперативно-розшукової діяльності?

23)          Як створювалась правова основа оперативно-розшукової діяльності?

24)          Яке місце відомчих нормативних документів у правовій основі оперативно-розшукової діяльності?

25)          Яка роль міжнародних правових документів у правовій основі оперативно-розшукової діяльності?

26)          Які інститути кримінального права використовуються в оперативно-розшуковій діяльності?

27)          Який зв’язок простежується між оперативно-розшуковою діяльністю, кримінальним процесом, законодавством про прокурорський нагляд та судоустрій?Що таке принципи ОРД?

28)          Що входить до системи принципів ОРД?

29)          Як принципи ОРД співвідносяться з правами та обов’язками оперативних підрозділів ОНП України?

30)         Як спеціальні принципи ОРД співвідносяться з конституційними?

31)           Що таке конспіративність в ОРД?

32)          Що таке наступальність в ОРД?

33)          Що таке поєднання гласних і негласних заходів, як метод ОРД?

34)          Що таке суб’єкти оперативно-розшукової діяльності?

35)          Що таке сили оперативно-розшукової діяльності?

36)          Якими правами наділені працівники оперативних підрозділів?

37)          Хто має право допомагати та сприяти здійсненню оперативно-розшукової діяльності?

38)          Які обов’язки мають працівники оперативних підрозділів?

39)          Місце та роль негласних співробітників в системі сил оперативно-розшукової діяльності?

40)         Які підрозділи в системі ОНП МВС України мають право здійснювати ОРД?

41)           Що таке засоби ОРД і яка їх система?

42)          Види та призначення обліків, як засобу ОРД?

43)          Які завдання в ОРД вирішуються за допомогою обліків?

44)          Що таке оперативні обліки і з чого вони складаються?

45)          Що таке оперативно-розшукові справи та який порядок їх ведення?

46)          Які підсистеми функціонують в інформаційній мережі ОНП України?

47)          Джерела та способи формування обліків?

48)          Які види технічних засобів використовуються в ОРД та з якою метою?

49)          Суб’єкти і умови застосування спеціальних оперативно-технічних засобів?

50)          Як оформляються результати, отримані з допомогою технічних засобів

51)            Які технічні засоби заборонено використовувати в ОРД?

52)          Що таке службово-розшукові собаки і порядок їх використання в ОРД?

53)          Що таке методи ОРД та їх система?

54)          Які завдання вирішуються з допомогою методів ОРД?

55)           Які переваги кожного з методів в порівнянні з іншими?

56)          Які умови сприяють проведенню розвідопитування?

57)           Яким чином забезпечується законність при проведенні розвідопитування?

58)          Яким чином документуються результати при проведенні розвідопитування?

59)          Хто є суб’єктом оперативного опитування?

60)         Що є об’єктом оперативного опитування?

61)           Чим цей метод ОРД відрізняються від слідчих дій?

62)          Що є підставою для проведення розвідопитування?

63)          Яким чином забезпечується законність при проведенні оперативної установки та візуального спостереження?

64)          Яким чином документуються результати при проведенні оперативної установки та візуального спостереження ?

65)          Хто є суб’єктом проведення оперативної установки та візуального спостереження?

66)          Що є об’єктом при проведенні оперативної установки та візуального спостереження?

67)          Чим дані методи ОРД відрізняються від слідчих дій?

68)          Що є підставою для проведення оперативної установки та візуального спостереження?

69)          Яким чином забезпечується законність при проведенні оперативного огляду?

70)          Яким чином документуються результати при проведенні оперативного огляду?

71)            Хто є суб’єктом і обєктом при проведенні оперативного огляду

72)          Яким чином документуються результати при проведенні особистого пошуку?

73)          Що таке негласне співробітництво з громадянами?

74)          Що є правовою основою негласного співробітництва з громадянами?

75)           Які є категорії негласних співробітників і яке їх призначення?

76)          Які права та обов’язки мають негласні співробітники?

77)           Що таке залучення до негласного співробітництва

78)          Який порядок залучення осіб до негласного апарату та виключення з нього?

79)          Що таке керівництво негласними співробітниками?

80)         Що входить до керівництва негласними співробітниками?

81)           Який порядок залучення осіб до негласного та виключення з нього?

82)          Що таке оперативний пошук?

83)          Хто є суб’єктом оперативного пошуку?

84)          Що є об’єктом оперативного пошуку?

85)          Які завдання вирішуються при проведенні оперативного пошуку?

86)          Як документується та використовується отримана інформація?

87)          Що таке оперативно-розшукова профілактика?

88)          Хто є суб’єктом оперативно-розшукової профілактики?

89)          Що є об’єктом оперативно-розшукової профілактики?

90)         Які завдання вирішуються при проведенні оперативно-розшукової профілактики?

91)           Що таке загальна та індивідуальна профілактика?

92)          Хто є об’єктом індивідуальної оперативно-розшукової профілактики?

93)          Тактичні прийоми попередження та припинення злочинів на стадії готування та замаху?

94)          Що таке оперативна розробка?

95)          Хто є суб’єктом оперативної розробки?

96)          Що є об’єктом оперативної розробки?

97)          Які завдання вирішуються при проведенні оперативної розробки?

98)          Що таке оперативно-розшукова тактика, її суть та значення?

99)          З яких елементів складається оперативно-розшукова тактика?

100)     Що таке оперативно-розшукова ситуація?

101)       Що таке уявне та фізичне моделювання в оперативно-розшуковій тактиці?

102)     Що таке оперативна розробка затриманих осіб та заарештованих?

103)     Де проводить оперативна розробка затриманих осіб та заарештованих?

104)     Ким проводиться оперативна розробка затриманих осіб та заарештованих?

105)      Як проводиться оперативна розробка затриманих осіб та заарештованих?

106)     Яким чином документально оформляється оперативна розробка затриманих осіб та заарештованих?

107)      Що таке фінансове та матеріально-технічне забезпечення ОРД?

108)     Що таке фінансове та матеріально-технічне забезпечення негласного співробітництва?

109)     Які є фінансові витрати на забезпечення оперативно-розшукових заходів?

110)       Поняття, завдання, соціальна обумовленість, принципи та морально-етичні засади оперативно-розшукової діяльності

111)         Поняття та сутність документування злочинної діяльності розроблюваних осіб.

112)       Правова основа та значення документування злочинної діяльності розроблюваних осіб та осіб, що перевіряються.

113)       Напрямки документування злочинної діяльності розроблюваних осіб та осіб, що перевіряються. Результати документування злочинної діяльності розроблюваних осіб та осіб, що перевіряються.

114)       Поняття розроблюваних осіб та осіб, що перевіряються. Документування злочинної діяльності.

115)        Складові документування злочинної діяльності.

116)        Вимоги, що ставляться до документування злочинної діяльності.

117)        Поняття та сутність реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

118)       Способи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

119)       Підготовка інформації до реалізації.

120)     Тактичні прийоми реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

121)       Підготовка оперативної інформації до реалізації.

122)      Сутність взаємодії оперативних підрозділів і слідчих ОНП України.

123)       Порядок та особливості взаємодії оперативних підрозділів і слідчих ОНП України.

124)      Процесуальні форми взаємодії оперативних підрозділів і слідчих ОНП України.

125)      Форми взаємодії апаратів оперативних підрозділів з оперативними підрозділами СБУ.

126)      Спільне проведення оперативно-розшукових заходів. Обмін оперативною інформацією.

127)      Взаємодія оперативних підрозділів з підрозділами ДОС МВС України. Взаємне використання оперативних можливостей. Особливості взаємодії оперативних підрозділів з СБУ, міжнародними правоохоронними та неурядовими організаціями. Взаємодія служб кримінальної поліції з оперативними підрозділами Державного департаменту з виконання покарань.

 

6. Індивідуальні завдання

1)     Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності. Зарубіжний досвід оперативно-розшукової діяльності.

2)   Проблеми законодавчого регулювання оперативно-розшукової діяльності. Відомчі нормативні документи та їх місце в регулюванні оперативно-розшукової діяльності.

3)   Міжнародно-правові угоди й договори в сфері правоохоронної діяльності.

4)   Система принципів оперативно-розшукової діяльності та їх співвідношення між собою.

5)    Система методів оперативно-розшукової діяльності, їх співвідношення між собою та взаємообумовленість.

6)   Методи оперативно-розшукової діяльності: теоретичні, правові та організаційні проблеми.

7)    Особливості підготовки та проведення методів оперативно-розшукової діяльності.

8)   Використання в кримінальному судочинстві результатів, отриманих шляхом використання методів оперативно-розшукової діяльності.

9)   Система засобів оперативно-розшукової діяльності та їх співвідношення між собою.

10)                      Формування та використання автоматизованих інформаційних систем в здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

11) Використання в кримінальному судочинстві результатів, отриманих з допомогою застосування засобів оперативно-розшукової діяльності.

12)                      Оперативний огляд, як форма оперативно-розшукової діяльності.

13)                      Оперативно-розшукова профілактика, як форма оперативно-розшукової діяльності.

14)                      Оперативна розробка, як форма оперативно-розшукової діяльності.

15)                       Організаційно-правові проблеми документування злочинної діяльності розроблюваних осіб та осіб, що перевіряються.

16)                      Реалізація оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

17)                       Сутність та значення оперативно-розшукової тактики. Оперативна комбінація.

18)                      Історія становлення та етапи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

19)                      Морально-етичні засади оперативно-розшукової діяльності, їх значення для професійної підготовки працівників оперативних підрозділів.

20)                    Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ.

21)                      Законодавчі та підзаконні нормативні акти, що регламентують роботу підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов’язки. Конституція України, закони України, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, відомчі нормативні акти та їх роль у правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності. Врахування міжнародно-правових стандартів в формуванні правових основ оперативно-розшукової діяльності.

22)                     Поняття принципів оперативно-розшукової діяльності. Система принципів оперативно-розшукової діяльності як головні напрями та керівні положення, на яких базується оперативно-розшукова діяльність.

23)                     Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципу права на свободу й особисту недоторканність. Поняття та сутність принципу недоторканності житла. Поняття та сутність принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції. Поняття та сутність принципу поваги до гідності особи. Поняття та сутність принципу невтручання в особисте і сімейне життя людини. Поняття та сутність принципу презумпції невинуватості.

24)                     Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципу поєднання гласних і негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності. Поняття та сутність принципу конспірації. Поняття та сутність принципу конфіденційності негласного співробітництва. Поняття та сутність принципу наступальності (оперативності).

25)                     Поняття та різновиди сил, які беруть участь у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ. Співвідношення термінів „суб’єкти оперативно-розшукової діяльності ” та „сили оперативно-розшукової діяльності ” Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція. Характеристика оперативних підрозділів системи МВС України, їх система, структура та компетенція, функції й обов’язки. Права оперативних підрозділів системи МВС України та статус їх співробітників. Співробітники оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання завдань ОРД на конфіденційній основі, як складові поняття «сили ОРД». Поняття і категорії осіб які конфіденційно співробітничають з оперативними підрозділами, призначення та їх роль у протидії злочинності. Залучення громадських організацій й окремих громадян до проведення оперативно-розшукових заходів, напрямки та межі їх участі в таких заходах. Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

26)                     Поняття засобів оперативно-розшукової діяльності: оперативно-розшукові обліки, оперативна техніка, спеціально-навчені тварини.

27)                     Порядок використання інформації в оперативно-розшуковій діяльності. Додержання законності при використанні даних інформаційних систем. Поняття оперативно-розшукових обліків та їх значення в боротьбі зі злочинністю. Об’єкти оперативно-розшукового обліку (особи, предмети, справи, дії). Форми оперативно-розшукових обліків. Види та рівні оперативно-розшукових обліків. Централізовані та регіональні обліки оперативно-розшукового призначення. Обліки міських та районних органів внутрішніх справ.

28)                     Поняття автоматизованих інформаційно-пошукових систем оперативно-розшукового призначення. Правова основа діяльності автоматизованих інформаційно-пошукових систем оперативного-розшукового призначення. Підрозділи, що забезпечують поповнення оперативної інформації в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, та підрозділи, що безпосередньо формують та обслуговують автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Порядок доступу та використання в оперативно-службовій діяльності інформації, що міститься в автоматизованих інформаційно-пошукових системах оперативного-розшукового призначення. Єдина комп’ютерна інтегрована інформаційно-пошукова система ОНП України. Бази даних інтегрованих інформаційно-пошукових. Забезпечення законності при використанні оперативно-розшукових обліків. Інтегровані банки даних та їх можливості в оперативно-розшуковому забезпеченні запобігання, розкриття та розслідування злочинів, розшуку злочинців.

29)                     Поняття та види оперативної техніки, що застосовується в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ. Правова основа застосування та використання оперативно-технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності. Суб’єкти, які мають право використовувати технічні засоби в оперативно-розшуковій діяльності.

30)                    Значення використання розшукових собак у боротьбі зі злочинністю. Застосування розшукових собак на місці злочину, при переслідуванні злочинців, виборці людини, речей. Використання розшукових собак при прочісуванні лісових масивів, оперативному огляді місцевості та приміщень. Особливості застосування розшукових собак при затриманні озброєних злочинців, виявленні наркотичних речовин та вибухових речовин і засобів. Тактика використання розшукових собак із метою зашифровки оперативно-розшукових заходів, а також джерел отримання оперативної інформації. Документальне оформлення результатів застосування службово-пошукових собак.

 

7. Методи навчання та контролю

Зазначаються методи навчання такі як: словесні, наочні, практичні, інноваційні та методи контролю - усне та письмове опитування, практична перевірка, тестовий контроль тощо.

Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни «ОРД» є лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота курсантів. Після закінчення вивчення навчальних дисциплін «ОРД (Загальна частина)» та «ОРД (Особлива частина)» курсанти складають залік та семестровий іспит, а також навчальна дисципліна винесена на державні екзамени.

Змістом зазначених видів занять є:

 – лекція основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу;

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна робота курсанта на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі проведення заняття;

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є формування у курсанта вмінь та навичок практичного застосування отриманих знань;

– індивідуальне заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта;

– консультація – вид навчального заняття, на якому курсант отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання;

– індивідуальна робота з викладачем – форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Самостійна робота курсантів є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Вона включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

Для лекційних, семінарських і практичних занять курсант повинен мати робочий зошит і робити в ньому необхідні записи: основних положень лекції; конспектування рекомендованих нормативних актів та літератури; письмове вирішення задач з обґрунтуванням відповідно до норм чинного законодавства, положень теорії та існуючої практики.

Під час індивідуальної та самостійної роботи курсанти готуються до проведення семінарських та практичних занять з відповідно теми передбаченої цією робочою навчальною програмою. Курсанти можуть отримати консультацію у викладача, який проводить заняття у відповідній навчальній групі або чергового викладача кафедри.

У продовж лекційного, семінарського та практичного заняття по кожному з питань, які розглядаються курсант зобов’язаний роботи замітки (стислий конспект відповіді, цитату, проблемні питання, точки зору вчених-процесуалістів, статистичні дані тощо). За структурою відповідь на питання семінару повинна складатись із вступу, основної частини, висновку. За змістом охоплювати норми чинно­го законодавства, положення теорії ОРД, проблеми практики тощо.

Контроль успішності курсантів.

Контрольні заходи включають поточний, рубіжний (модульний), підсумковий контроль та державну атестація.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу. Якщо результати двох і більше підсумкових контролів за семестр з дисциплін не зараховані, курсант відраховується за академічну неуспішність.

Модульна контрольна робота є обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних досягнень курсантів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання курсантами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль та державну атестацію курсанта.

Форми підсумкового контролю: Іспит.  Якість засвоєння навчальної програми визначається за результатами заліку.

Засоби діагностики результатів навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та вмінь курсантів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання слухачами аналізу матеріалів кримінального провадження за тематикою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення спецкурсу. Структура білета передбачає два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.

 

 

8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

Зазначається: перелік контрольних питань по темам.

 

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.

 

Поточний контроль

ІНДЗ

Самост. робота

Підсум-ковий контроль (тест)

Сума

Теми

 

Л - лекція

С - семінар

П - практичне заняття

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

 

 

 

 

 

Л

C

П

Л

С

П

Л

С

П

Л

С

П

Л

С

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

30

100 (максимальний бал)

 

1. На семінарському, практичному занятті оцінюється:

 • усі відповіді курсанта;
 • тестування;
 • участь у обговоренні дискусійних питань;
 • розв’язання ситуаційних завдань;
 • написання контрольних робіт;
 • вирішення задач.

2. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи, яка містить наступні завдання:

 • теоретичне питання;
 • тести;
 • визначення;
 • задача

3. Оцінювання самостійної роботи:

 • реферування проблеми, яку пропонує викладач;
 • підготовка доповідей на наукових студентських конференціях та публікація наукових статей;
 • робота в спеціальній бібліотеці....

Успішність навчання курсантів оцінюється за чотирьохбальною шкалою, використовуючи відповідні критерії:

«Відмінно» 5 — курсант засвоїв у повному обсязі програмний матеріал (вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, вміє творчо застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, самостійно узагальнювати, обґрунтовувати і викладати сутність проблеми та робити вірні висновки).

«Добре» 4- курсант засвоїв у повному обсязі програмний матеріал (послідовно, грамотно й логічно його викладає, вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, самостійно узагальнювати і викладати сутність проблеми та робити вірні висновки).

«Задовільно» 3, 2, 1 — курсант засвоїв тільки основний матеріал (припускається неточностей та не чітко викладає думку, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, вміє засвоєні теоретичні знання використовувати при вирішенні практичних завдань, узагальнювати і викладати сутність проблеми та робити висновки).

«Незадовільно» 0 — курсант має поверхневе уявлення про основний програмний матеріал (не може ним оперувати, або допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень навчального матеріалу).

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно 

А

відмінне виконання

85-89

добре

B

вище середнього рівня

75-84

C

загалом хороша робота

66-74

задовільно

D

непогано

60-65

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59

незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1-34

F

необхідне повторне вивчення курсу

 

10. Рекомендована література

Основна

Основні законодавчі та нормативно–правові акти:

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, Офіц. Текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. Посібник / Авт.–упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Парламент. вид–во: – 544 с.
 2. Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». Закон введено в дію з дня опублікування в газеті «Голос України» – 27 березня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136–XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України 
 3. Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета Верховної Ради України. Набрання чинності 06.11.2015. http://www.golos.com.ua/article/257729.
 4. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014. Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
 5. Закон України «Про організаційно–правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358. Вводиться в дію Постановою ВР N 3342-XII (3342-12) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 35, ст.359. Із змінами, внесеними згідно із Законами N  245-VII (245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178, N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 712.
 6. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10. Із змінами, внесеними згідно із Законами ст.62 N  406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712.
 7. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 1698-VII (1698-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 47, ст. 205.
 8. Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII (1169-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 746, N 1170-VII (1170-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 22, ст. 816.
 9. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
 10. Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014.
 11.  Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України станом на 01 червня 2012 року.
 12. ПОЛОЖЕННЯ про Національну поліцію.ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877
 13. 13.Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. : Наказ від 16 листопада 2012 року Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
 14. 14.Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. : Наказ від 14. 08. 2012 р. № 700.
 15.  Про затвердження Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 03. 09. 2012 р. № 769.
 16. Про затвердження Інструкції Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 17.  Про затвердження Інструкції Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 18. Про затвердження Інструкції Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. : Наказ МВС України від 19. 11. 2012 р. № 1050.
 19. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної поліції у справах дітей. : Наказ МВС України від 19. 12. 2012 р. № 1176.
 20. Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 21. 09. 2012 р. № 818.
 21. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 686.
 22. Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 19. 07. 2012 року N 640.
 23. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 27. 07. 2012 р. № 650.
 24. Про затвердження Положення про інформаційно–пошукову систему «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24. 09. 2012 N 825, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2012 р. за N 726/22038.
 25. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02. 04. 2013 N 334.
 26. Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади». : Наказ МВС України від 14. 11. 2014 р. № 1229.
 27. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо–оперативних груп. : Наказ МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107.

Базова література:

 1. Бандурка О. М. Оперативно–розшукова діяльність: підручник. частина.1. – Х. : ХУВС, 2002. – 335 с.
 2. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно–розшукової діяльності: монографія. – Харків: Золота миля, 2012. – 619 с.
 3. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1996. – 113 с.
 4. 31.Боротьба з тероризмом : навч. посіб. / Авт. колектив: Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Комарницький В. М. та ін. / – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 584 с.
 5. Внутрішньокамерна розробка: метод. Рекомендації / В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко та ін. / Нац. акад. вн. справ – К. : ДП «Розвиток», 2014. – 50 с.
 6. Внутрішньокамерна розробка затриманих та заарештованих: організація і тактика проведення : навч. посібник. / С. В. Албул, В. Б. Любчик; ОДУВС. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 162 с.
 7. Гапон О. А., Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (кримінально–правові, кримінологічні та оперативно–розшукові заходи.: Монографія. – К.: Нац. акад. внутр. справ України. 2005. – 380 с.
 8. Горбачевський В. Я. Теоретичні, організаційно правові та оперативно–розшукові засади розкритя умисних вбивст з кваліфікуючими ознаками. : Монографія. – УВІД ГІП МВС України, 2009. – 500 с.
 9. Грібов М. Л. Діяльність підрозділів оперативної служби МВС України: теорія та практика : монографія / К. : ДП «Розвиток», 2013. – 532 с.
 10. Збірник ситуаційних задач до курсу «ОРД» для курсантів 4–го курсу, 2010р. – 43 с.
 11. Збірник ситуаційних задач по курсу «ОРД ОВС» , 2000. – 88 с.
 12. Кислий А. М. Теоретичні та організаційно тактичні засади сприяння здійсненню оперативно–розшуковій діяльності (за матеріалами МВС України) монографія у 2–х частинах. К., 2011. – ч. І. – 166 с.
 13. Кислий А. М. Теоретичні та організаційно тактичні засади сприяння здійсненню оперативно–розшуковій діяльності (за матеріалами МВС України) монографія у 2–х частинах. К., 2011. – ч. 2. – 247 с.
 14. 41.Козаченко І. П. Оперативно–розшукова діяльність як державно–правова форма боротьби зі злочинністю. Поняття, суть, завдання та підстави: навчальний посібник. – К.: УАВС, 1995. – 44 с.
 15. Козаченко І. П., Правові, морально–етичні та організаційні основи оперативно–розшукової діяльності. – Львів, 1999. – 219 с.
 16. Козаченко О. І. Попередження та розкриття грабежів. – Посібник. – К. : Київський нац. ун–т внутр. справ, 2008. – 188 с.
 17. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС країни: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 216 с.
 18. Кондратьєв Я. Ю., Єрмаков П. А., Сервецький І. В., Горбачевський В. Я. Оперативно–технічні заходи: проблеми їх застосування. Монографія. / За ред. професора В. Д. Сущенка – К. : РВВ МВС України, 2001. – 156 с.
 19. Контрольно–наглядові інстанції в ОРД ОВС України: навч. посіб. / За заг. ред. доктора. юридичних наук, професора Д. Й. Никифорчука. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 152 с.
 20. Кудінов В. А. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України [Текст] : навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановский. – К. : Нац.акад.внутр.справ, 2014. – 112 с.
 21. Лебеденко В. І., Никифорчук Д. Й., Ольшевський К. М. Агентурна робота (у запитаннях і відповідях). Частина 2. Керівництво негласним апаратом: Навчальний посібник /Заг. редакція П. П. Підюкова. – К.: Нац. акад. вн. справ України, 2001, – 92 с.
 22. Маркушин А. Г. Теоретические основы оперативно–розыскной деятельности и ее правовое регулирование: учеб. Пособие / А. Г. Маркушин. – Н. Новгород: Нижнегородская высш. шк. МВД России, 1992. – 48 с.
 23. Мовчан А. В. Інформаційно–аналітична робота в оперативно–розшукові діяльності поліції: монографія. – К. : Дніпропетровськ, 2013 – 176 с.
 24. 51. Негласна робота оперативного апарату органів внутрішніх справ: навч. методичний посібник. – Одеса: ОДУВС, 2013 – 104 с.
 25. Негласні слідчі (розшукові) дії : [навч. посіб. структурно-логічні схеми] / Д. Й. Никифорчук, О. С. Тарасенко, Є. В. Лизогубенко, В. І. Василинчук, О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк, О. О. Косиця, О. І. Козаченко, О. М. Толочко, В. В. Поливода, Т. С. Демедюк, К. М. Ольшевський, М. М. Корчовий, В. М. Гринчак, А. А. Конюшков, А. М. Копилов // За загал. ред. Никифорчука Д. Й. - Київ; НАВС, 2015. - 235 с.
 26. Никифорчук Д. Й. Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних. Монографія. – К., 2009. – 328 с.
 27. Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю., Бірюков І. М. Аналітична робота ОВС: навч. практ. посібник Нац. акад. вн. Справ. – К., 2012 – 76 с.
 28. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. Нац. акад. вн. справ. – Київ, 2013 – 125 с.
 29. Негласна робота оперативного апарату органів внутрішніх справ. Навчально–методичний посібник (авт. кол.: Албул С. В., Дерев’янко П. В., Любчик В. Б., Мукоїда Р. В.). ОДУВС, 2013 – 208 с.
 30. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах: посібник. Нац. акад. вн. справ.– К., 2012. – 78 с.
 31. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах : посіб. / [Никифорчук Д. Й., Зима Л. М., Тарасенко О. С.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 156 с.
 32. Оперативно–розшукова діяльність: навчальний посібник. / [Автори: Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Сущенко В. Д., Никифорчук Д. Й., Тарасюк І. В. та ін.] Рекомендовано МОН України. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с.
 33. ОРД. Зразки оперативних документів. Навчально–методичний посібник: Київ, 2009.
 34. 61.Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії. Збірник окремих нормативно–правових актів). / [упорядники: Василинчук В. І, Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – К. : 2013. – 313 с.
 35. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях (загальна частина). : Навчальний посібник. Київ, 2013 – 236 с.
 36. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 128 с.
 37. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії : Тестові завдання. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 116 с.
 38. Оперативно–розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини в минулі роки. Монографія. – Київ, 2012 – 188 с.
 39. Оперативно–розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина. Підручник. / Під заг. ред. генерал–полковника поліції Л.В. Бородича. [Авт. кол. Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. П. Пилипчук, В. Л. Регульський] – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.
 40. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / А.О. Михайличенко та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 41. Оперативно–розшукова діяльність: Навчально–методичний комплекс для курсантів 2–го курсу ННІПФПСКМ НАВС. / [Автор: Тарасюк І. В.] – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014. – 745 с.
 42. Оперативно–розшукова діяльність: Навчально–методичний комплекс для курсантів 2–го курсу ННІПФПСКМ НАВС / [Авторський колектив: Тарасюк І. В., Дерев’янко П. В., Сервецький І. В., Круглий В. М., Шевчук О. Ю.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2015. – 306  с.
 43. Оперативно–технічні заходи. : посібник. / [Орлов Ю. Ю., Никифорчук Д. Й., Артеменко П. П. та ін.]. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012 – 188 с.
 44. 71. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / [А. О. Михайличенко та ін.] – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 45. Організація та сучасні проблеми Боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навчальний посібник. / [Авторський колектив: Василинчук В. І., Сливенко В. Р., Кислий А. М. та ін.]. – К., 2014. – 210 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
 46. Організація і тактика проведення внутрішнькамерної розробки: навч. посібник. / В. І. Василинчук, В. В. Чернєй та інш.; – К.: Нац. акад. вн. справ, «Розвиток», 2014, – 82 с.
 47. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Методичні рекомендації. / [Авт. кол.:Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ, Никифорчук Д. Й., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ; Василинчук В. І., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ,; Тарасенко О. С., кандидат юридичних наук, Нац. акад. вн. справ,та ін.] – Нац. акад. вн. справ, ГСУ. – Київ, 2014. – 112 с.
 48. Основы оперативно–розыскной тактики органов внутренних дел. Общая часть. / [В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, А. С. Вандышев, М. А. Громов, Д. В. Гребельский, В. А. Ильичов, И. П. Козаченко, Ю. Ф. Кваша, В. Г. Самойлов, И. И. Тумаш, В. А. Черепанов, Ю. И. Шокин] / Под ред. В. М. Атмажитова. – М. : Академия МВД, 1986. – 243 с.
 49. Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативно–розшуковій діяльності поліції (теорія і практика) : монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 559 с.
 50. Особливості провадження негласних слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації./ Д. Й. Никифорчук та ін.. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014 – 56 с.
 51. Практикум зі складання оперативно–розшукових документів. Луганськ, 2011. – 250 с.
 52. Програмний продукт : Мультимедійний навчальний посібник «Оперативно–розшукова діяльність». Автори: Никифорчук Д. Й., Василинчук В. І., Тарасюк І. В., Стрільців О. В. та ін. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45707 від 20.09.2012 року.
 53. Сергєева Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально–процесуальному доказуванні. : монографія : під редакцією Погорецького М. А. – К. : 2014. – 272 с.
 54. 81.Тактика проведення оперативно–розшукових заходів та особливості легалізації оперативно–розшукової інформації. : [навч.–прак.] посіб. / Кондратьєв Я. Ю., Никифорчук Д. Й., Сніцар О. М. та ін. – К. : Нац. акад. вн. справ України, 2004.
 55. Тарасюк І. В. Аналітична робота ОВС. Методика аналізу оперативної обстановки. Навчально–методичні матеріали до лекції : – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 44 с.
 56. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Гарантії законності при здійсненні ОРД. Використання матеріалів ОРД. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 43 с.
 57. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Фінансове забезпечення оперативно–розшукової діяльності. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 21 с.
 58. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Контроль та нагляд за оперативно–розшуковою діяльністю. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 47 с.
 59. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Інформаційно–аналітичне забезпечення оперативно–розшукової діяльності. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 60 с.
 60. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативно–розшукова тактика. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 32 с.
 61. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативна розробка. . – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 58 с.
 62.  Тарасюк І. В. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Фондова лекція. К. : Нац. акад..вн. справ, 2015. – 49 с.
 63. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : (монографія) / Топчій В.В. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 342 с.
 64. 91.Типова начальна програма дисципліни «ОРД ОВС» (основний курс), Київ, 2010 – 48 с.
 65. Топчій В. В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України): монографія. К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 172 с.
 66. Шендрик В. С. Теорія і практика попередження злочинів підрозділами ОВС України. Монографія. – К., 2012 – 210 с.

Додаткова література:

 1. Атмажитов В. М. Реализация оперативно–розыскной информации. : лекция. – М. : 1984. – 67 с.
 2. Біляєв В. О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД (за матеріалами роботи підрозділів карного розшуку ОВС України. – монографія. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с.
 3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково–практичний журнал. № 1 (29), 2013.
 4. Вандышев А. С., Волынский А. Ф., Гребельский Д. В., Нелюбин Я. В., Самойлов В. Г. Личный сыск. Учебное пособие. – М., 1973. – 104 с.
 5. Возный А. Ф. Оперативная разработка. Уголовно–правовые аспекты. К., 1973. – 168 с.
 6. Возный А. Ф., Кононенко И. Н. Теория и практика оперативного осмотра. (учебно–методическое пособие). – Киев, 1974. – 176 с.
 7. Деятельность подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию тяжких преступлений против личности. Сборник научных трудов. Караганда, 1984. – 124 с.
 8. Дементьев В. П. Методика подготовки и проведения занятий по теме: Выявление и учет лиц, представляющих оперативный интерес. – Москва, 1980. – 59 с.
 9. Джураев У. Д. Организация и тактика предупреждения умышленных убийств, совершаемых по бытовым мотивам. Учебное пособие. Ташкент, 1988 – 72 с.
 10. Дидык А. Н. Внутрикамерная разработка задержанных и арестованных. Киев, 1966. – 27 с.
 11. Еднерал Ю. В., Изотов А. И. Химические ловушки. К., 1987 – 112 с.
 12. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – 72 с.
 13. Зовнішнє спостереження: історія та сучасність. Збірник документів та матеріалів. Навч. посібник. – К., 2009 – 664 с.
 14. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.1. – К.: КНТ, 2006. – 408 с.
 15. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.2. – К.: КНТ, 2006. – 224 с.
 16. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.3. – К.: КНТ, 2006. – 960 с.
 17. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.4. – К.: КНТ, 2007. – 432 с.
 18. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.5. – К.: КНТ, 2007. – 484 с.
 19. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.6. – К.: КНТ, 2008. – 608 с.
 20. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [Текст]: підручн. / [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановский, В. С. Бондар, С. В. Шалімов]. –К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 288 с.
 21. Казначеєв Д. Г., Обшалов С. В., Чаплинський К. О. Тактика застосування огляду і обшуку при розкритті та розслідуванні злочинів: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ.ун–т внутр. справ, 2010. – 100 с.
 22. Кийлюк В. Я. Про порядок дій під час внутрішньокамерних розробок особи, затриманої у кримінальному провадженні. / Бюлетень обміну досвідом роботи. Науково–практичне видання Міністерства внутрішніх справ. / № 198/2014. – С. 24–31.
 23. Козаченко І. П. Проблеми забезпечення законності в оперативно–розшуковій діяльності // Матеріали науково–практичної конференції (21–22 лютого 2000 р.). Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – 264 с.
 24. Копан О. В. Забезпечення внутрішньої безпеки України : теретико–управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію : монографія. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2001. – 285 с.
 25. Лишенко Н. Д., Лукьянчиков Е. Д. Организация и тактика борьбы с умышленными убивствами. – Киев, 1984 – 40 с.
 26. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – К.: Атака, 2010. – Т. VІ. Оперативно–розшукова діяльність поліції (поліції). – 1128 с.
 27. Морохин В. Г. Личный сыск. Лекція. – Караганда, 1982. – 26 с.
 28. Наказ МВС України від 07. 11. 2003 № 1326 «Про затвердження Положення про Кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України».
 29. Наказ МВС України від 26. 01. 2004 № 70 «Про заходи щодо організації діяльності кінологічної служби».
 30. Наказ МВС України від 25. 05. 2006 № 515 «Про заходи щодо використання можливостей Кінологічної служби у протидії злочинності в сільській місцевості».
 31. Некрасов В. А, Індиченко Б. В., Матвійчук В. В.Методи оперативно–розшукової діяльності: навч. практ. посіб. – К. : РВВ МО України, 2005. – 208 с.
 32. Овчинський С. С., Савченко С. М., Царев А. И. Оперативная разработка осуществляемая апаратами уголовного розыска. – М., 1982. – 87 с.
 33. Оперативна техніка (загальнотеоретичні положення). : посіб. / [уклад. М. В. Кобець, М. М. Алексійчук]. – К., Нац. акад. вн. справ, 2014, 124 с.
 34. Оперативно–розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА–М, 2002. – XXII, 794 с.
 35. Оперативно–розыскная деятельность органов внутренних дел. Термины и определения. Учебное пособие. – Киев: НИиРИО КВШ МВД, 1988. – 312 с.
 36. Орлов Ю. Ю. Актуальні напрямки наукових досліджень у сфері оперативно–розшукової діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 12 – 19.
 37. Перепелиця М. М. Здійснення оперативно–розшукових заходів шляхом використання кіберпростору. Навч. – практ. посіб. / М.М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2010 – 146 с.
 38. Погорецький М. А., Грібов М. Л. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами оперативної служби МВС України : посіб. .– К. : Київ. нац. ун–ту внутр. справ 2010. – 172 с.
 39. Погорецький М. А. Правові та організаційно тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами : монографія / [М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грибов, І. І. Приполов, О. М. Срільців, В. О. Чернов] : за ред.. д–ра юрид. yаук, проф. М. А. Погорецького. – К. : НАВС, 2010. – 311 с.
 40. Самойлов В. Г. Документирование противоправніх действий проверяемых и разрабатываемых. Лекция. – Ташкент, 1982. – 25 с.
 41. Самойлов В. Г. Реализация материалов оперативной разработки. – Киев, 1979 – 84с.
 42.  Самойлов В. Г. Сотрудники органов внутренних дел осуществляющие оперативно–розыскную деятельность. Лекция. – Ташкент, 1982. – 23 с.
 43. Смирнов С. А. Сборник нормативних и методических материалов по работе аппаратов оперативной службы (разведки) органов внутренних дел. (извлечения). М., 1980. – 75 с.
 44. Соколов В. Г. Профессиональные качества сотрудника оперативной службы ведущего наружное наблюдение. М.,1973. – 55 с.
 45. Спеціальна техніка. Загальна частина.: посібник. – К.: Київ. Нац. ун–т.вн. справ, 2007. – 188 с.
 46. Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 07.10.2011 р.). – К., 2011. – 168 с.
 47. Тарасюк І. В., Ємець О. М., Тарасюк В. С. Актуальні аспекти організації спілкування при проведенні розвідувального опитування працівниками оперативних підрозділів. Науковий вісник Нац. акад. вн. справ, 1 (30). Частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 76 – 83.
 48. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Дотримання конституційних прав і свобод людини під час збирання відомостей про особу. / Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – с. 42 – 46.
 49. Тарасюк І. В. Організаційно–правові аспекти діяльності негласних підрозділів оперативної служби ОВС України. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ – 1999. – №2. – С. 43 – 48.
 50. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Особливості одержання та оцінювання інформації під час здійснення розвідувального опитування. / Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. № 2 (31). частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 138 – 143.
 51. Тарасюк І. В. Особливості спілкування з окремими категоріями осіб та розв’язання конфліктів в оперативному спілкуванні. Науковий журнал «Юридичний часопис Нац. акад. вн. справ». – 2012. – № 2. – С. 124 – 129.
 52. Тарасюк І. В. Слідчі (розшукові, оперативні) версії, поняття та принципи побудови. Науково–аналітичний журнал «Митна справа». – 2012. – № 6 (84), ч. 2, кн. 1. – С. 145 – 148.
 53. Тарасюк І. В. Проблеми розвитку в професійній діяльності оперативних працівників ОВС. Науковий журнал «Право і суспільство». – 2012. – №5. – С.157 – 160.
 54. Тарасюк І. В. Поняття та роль слідчої (розшукової) версії у процесі пізнання об’єктивної істини в розслідуванні справ кримінального провадження. / Митна справа. № 6 (90)’2013, частина 2, книга 2. – С. 250–253.
 55. Тарасюк І. В. Теорія оперативно–розшукового документування. Лекція. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 43 с.
 56. Теория оперативно–розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА–М, 2008. – X, 832 с. (Высшее образование).
 57. Чаплинський Ю. А. Особливості використання матеріалів оперативної розробки. Бюлетень по обміну досвідом роботи МВС України. № 194. – К., 2013. – С. 127–133.
 58. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно–розыскной деятельности. – М. : ВНИИ МВД СРСР, 1981. – 62 с.

Інформаційні ресурси :

 1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10?text=268
 2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3.  Сайт МВС України http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/46024
 4. Сайт Національної академії внутрішніх справ: http://www.mvs.gov.ua
 5. http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-organizaciyi-dijalnosti-kinol-doc120357.html
 6. Прослушивание телефонов в международном праве. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiev–security.org.ua.
 7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ ГПУ, МВС України та ін.. від 16листоп. 2012 р. № 114/1042/516/936/16875/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.mvs/control/main/uk/index.
 8. Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби Безпеки України від 17 жовт. 2012 р. № 470 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1751–12.
 9. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 10. www.osvita–plaza.
 11. http://www.bookbrains.com.
 12. http://www.naiau.kiev.ua/nnipkkm/files/posibnuku/ord_v_tabl.doc.
 13. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 14. http://ovu.com.ua/


Обновлен 02 ноя 2016. Создан 30 авг 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником