БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття слідчих (розшукових) дій
Поняття слідчих (розшукових) дій. Слідчі (розшукові) дії – дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК).

Слідчі (розшукові) дії – дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК).

При проведенні слідчих (розшукових) дій підлягають виявленню не лише ті обставини, що викривають підозрюваного, а й ті, що виправдовують його або пом'якшують покарання.

Підставами для проведення кожної слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК) (володіння особою інформацією, що стосується злочину, можливість особи впізнати об'єкти, пов'язані зі злочином, можливість виявлення слідів злочину тощо).

Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій встановлено у кримінальному процесуальному законі. Недотримання процесуальних правил проведення слідчих (розшукових) дій є порушенням закону і тягне за собою недійсність проведених дій та недопустимість одержаних у результаті їх проведення доказів. Недопустимі докази відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень і на них не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Спільною метою для всіх без виключення слідчих (розшукових) дій є отримання (збирання) доказів або перевірка вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Мета кожної окремої слідчої (розшукової) дії прямо визначається конкретними законодавчими приписами, якими регламентовано процесуальний порядок її проведення, або випливає з них. Так, метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК); метою огляду місцевості, приміщення, речей та документів є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК); метою слідчого експерименту є перевірка і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 240 КПК); метою освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого є виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет (ч. 1 ст. 241 КПК). Залучення ж експерта для проведення експертизи здійснюється з метою використання необхідних спеціальних знань для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 1 ст. 242 КПК).

Необхідність проведення у тій чи іншій слідчій ситуації окремої слідчої (розшукової) дії певного виду або декількох однойменних чи різнойменних слідчих (розшукових) дій, об'єднаних у тактичну операцію, послідовність проведення цих дій, коло їх учасників та інші істотні умови визначаються прокурором самостійно, а слідчим – самостійно або за доручення чи вказівкою прокурора. В окремо визначених кримінальним процесуальним законом випадках необхідність проведення окремих слідчих (розшукових) дій визначається слідчим суддею (наприклад, у разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді, який наділений правом своєю ухвалою доручити проведення експертизи, вирішити питання про отримання зразків для експертизи, відібрати зразки для її проведення або доручити зробити це залученому спеціалісту (статті 244, 245 КПК).

 

Вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій закріплено в главі 20 КПК, якою визначено такі види слідчих (розшукових) дій: 1) допит, у тому числі: одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст. 224 КПК), допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК), допит малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК), допит у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 2) пред'явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей (ст. 229 КПК), трупа (ст. 230 КПК), у т. ч. пред'явлення для впізнання осіб чи речей у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 3) обшук (статті 233–236 КПК); 4) огляд: місцевості, приміщення (в т. ч. житла чи іншого володіння особи), речей та документів (ст. 237 КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК), місця вчинення кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК); 5) слідчий експеримент (ст. 240 КПК); 6) освідування особи (ст. 241 КПК); 7) залучення експерта для проведення експертизи (статті 242– 244 КПК); 8) отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК). Слідчі (розшукові) дії можуть бути класифіковані за різними критеріями на певні види. Так, залежно від того, чи підлягають розголошенню відомості про факт та методи їх проведення, вони поділяються на слідчі (розшукові) дії (глава 20 КПК) та негласні слідчі (розшукові) дії (глава 21 КПК). У свою чергу слідчі (розшукові) дії залежно від наявності розпочатого досудового розслідування поділяють на ті, що відповідно до закону можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (єдиною такою слідчою (розшуковою) дію є огляд місця події у невідкладних випадках (ч. З ст. 214 КПК) та слідчі дії, що проводяться тільки після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування (всі інші слідчі (розшукові) дії). Залежно від послідовності проведення слідчі (розшукові) дії поділяють на первинні, подальші та повторні. Первинними визнають ті дії, з яких зазвичай починається кримінальне провадження і які проводяться до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або відразу після внесення таких відомостей, до вручення особі повідомлення про підозру. Всі інші слідчі (розшукові) дії належать до подальших. Повторні слідчі (розшукові) дії проводяться знову в повному обсязі у разі, якщо є обґрунтовані сумніви у правильності проведення первинних слідчих (розшукових) дій, якщо результати останніх суперечать іншим матеріалам кримінального провадження, а також за наявності істотного порушення норма матеріального чи процесуального права: прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, процесуальних норм, якими встановлено порядок проведення первинних слідчих (розшукових) дій.алежно від можливості повторного проведення слідчі (розшукові) дії розподіляють на ті, що можуть бути проведені повторно (наприклад, допит, огляд) і ті, повторне проведення яких заборонено (наприклад, проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред'явленні особи для впізнання (ч. 6 ст. 228 КПК). Залежно від обсягу проведення слідчі (розшукові) дії можна диференціювати на основні та додаткові. Основними є слідчі (розшукової) дії, які проводяться у повному обсязі в установленому законом порядку. Якщо ж під час проведення основної слідчої (розшукової) дії певні обставини залишилися нез'ясованими або потребують уточнення, то може бути проведена додаткова слідча (розшукової) дія в обсязі, необхідному для з'ясування чи уточнення цих обставин. Залежно від обов'язковості проведення слідчих (розшукових) дій вони поділяються на обов'язкові та необов'язкові. Обов'язковість слідчої (розшукової) дії може визначатися: а) прямою вказівкою в законі на обов'язковість її проведення (наприклад, обов'язкове залучення експерта для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якшо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення п до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням (ч. 2 ст. 242 КПК); б) дорученням прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 40 КПК); в) дорученням суду в разі, якшо під час судового розгляду виникне потреба у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом (ч. З ст. 333 КПК). Необов'язковими є слідчі (розшукові) дії, необхідність проведення яких визначається слідчим самостійно залежно від обставин конкретного кримінального провадження на підставі внутрішнього переконання і криміналістичного мислення слідчого, його особистого бачення процесуальної перспективи. Залежно від обмеження конституційних прав осіб слідчі (розшукові) дії поділяють на такі, що: а) пов'язані; б) не пов'язані; в) можуть бути пов'язані з тимчасовим обмеженням окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина. За процесуальною підставою здійснення слідчі (розшукові) дії можуть бути диференційовані на ті, що проводяться: 1) за постановою слідчого або прокурора (допит, упізнання в режимі відеоконференції (ч. 2 ст. 232 КПК); обшук особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні під час проведення там обшуку, коли є достатні підстави вважати, шо вона переховує при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження (ч. 5 ст. 236 КП К); залучення експерта для проведення експертизи (ч. 1 ст. 242, ч. І ст. 243 КПК), а також ті слідчі (розшукові) дії, проведення яких не потребує винесення слідчим або прокурором відповідної постанови (допит (ст. 224 КПК), огляд та слідчий експеримент, за винятком проведення цих слідчих (розшукових) дій у житлі чи іншому володінні особи (ч. І ст. 237, ч. 5 ст. 240 КПК), пред'явлення для впізнання (статті 228–230 КПК); 2) за постановою прокурора: освідування особи (ч. 2 ст. 241 КПК); 3) за згодою прокурора, яка є обов'язковою для проведення слідчих (розшукових) дій, шо проводяться на підставі ухвали слідчого судді: допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ч. 1 ст. 225 КПК); обшук (ч. З ст. 234 КПК); огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК); слідчий експеримент, шо проводиться у житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК); 4) за ухвалою слідчого судді: допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ч. І ст. 225 КПК); обшук (ч. 2 ст. 234 КПК), огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК); слідчий експеримент, що проводиться у житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК); Залежно від участі понятих слідчі (розшукові) дії поділяються на ті, що проводяться за участю понятих (обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи, пред'явлення особи, трупа чи речей для впізнання, огляд трупа, в т. ч. й пов'язаний із ексгумацією, слідчий експеримент, освідування особи (ч. 7 ст. 223 КПК), а також ті, що проводяться без участі понятих (допит, огляд місцевості, речей та документів, залучення експерта для проведення експертизи); За можливістю заміни участі понятих на застосування безперервного відеозапису ходу їх проведення на слідчі (розшукові) дії, законність проведення яких потребує обов'язкової участі не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи), і дії, участь понятих в яких може бути замінена застосуванням безперервного відеозапису ходу їх проведення (пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в т. ч. пов'язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи). Залежно від прийомів отримання інформації слідчі (розшукові) дії поділяють на вербальні, невербальні та змішані. Вербальними є слідчі (розшукові) дії, у результаті проведення яких одержується словесна інформація (всі види допитів). Невербальними називають такі слідчі (розшукові) дії, у результаті проведення яких слідчий одержує інформацію, що міститься в об'єктах матеріального світу і виражається в предметно-просторових характеристиках, таких як форма, колір, розмір, кількість, обсяг тощо (огляд, освідування, обшук). Слідчі (розшукові) дії, у процесі провадження яких одержують як вербальну, так і невербальну інформацію, називають змішаними. Залежно від наявності в окремих учасників слідчої (розшукової) дії можливості візуального чи аудіоспостереження за іншими її учасниками (учасником), можна виокремити ті слідчі (розшукові) дії, що проводяться із забезпеченням такої можливості, і ті, які виключають таку можливість (наприклад, з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в умовах, коли особа, яку пред'являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням (ч. 4 ст. 228 КПК). Крім того, особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності й голосу, за яких її неможливо було б упізнати (ч. 10 ст. 232 КПК). За можливістю проведення слідчої (розшукової) дії у режимі відеоконференції слідчі (розшукові) дії розподіляються на ті, проведення яких дозволено здійснювати в режимі відеоконференції (у цьому режимі при трансляції з іншого приміщення чинним кримінальним процесуальним законом дозволено проведення тільки допиту осіб і впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування (ст. 232 КПК), а також ті слідчі (розшукові) дії, проведення яких у режимі відеоконференції чинним законодавством не передбачено.ИНТЕРЕСНАЯ РЕКЛАМАУкраинская Универсальная Биржа (Prozorro).

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bfe9704b11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Fuub.com.ua%2Fprozorro

Finline.com.ua - один из ведущих бесплатных сервисов по подбору и заказу банковских продуктов.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6ffe880db1156fdb99&url=http%3A%2F%2Fpartner.finline.ua%2Flanding%2FcashCard%2F1734%2Fgpman

Busfor.ua - это удобный сервис поиска и покупки автобусных билетов.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bfa950db11c7ad29295d3&url=https%3A%2F%2Fbusfor.ua

Proizd - билеты онлайн.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6dfd9510ac016ed39a96&url=http%3A%2F%2Fproizd.com.ua

ШвидкоГроші.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6cfc9110ac016ed39a96&url=http%3A%2F%2Fsgroshi.com.ua

Кофе Shao-Lin.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bf89104b11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Fshao-lin.pak.in.ua

Topmall.ua Интернет-магазин товаров для дома, а также одежды, обуви и аксессуаров. http://go.sellaction.net/go.php?id=6bf9900db11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Ftopmall.uaОбновлен 06 дек 2016. Создан 12 сен 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником